POUN usvojen 30.08.2017.

Na temelju članka 46. stavak 4. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13 ), a nakon prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Umaga (Zaključak Gradonačelnika Grada Umaga Klasa: 601-01/17-01/09 , Urbroj: 2105/05-02-17-3 od 09. lipnja 2017. godine) Upravno…