Javni poziv za dostavu prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Školska ulica 12, 52470 Umag (Umago), p.p.1 KLASA: 112-06/18-01/06 URBROJ: 2105/05-14-02-18-1 Umag,  5. studenoga 2018.     JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću i jaslicama “Duga” Umag   I.  …