Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje se

Popis gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

 

  1. ADEAS d.o.o.
  2. S.E.A. j.d.o.o.