UPISI U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "DUGA" UMAG

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag
Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago
KLASA: 601-02/21-01/02
URBROJ: 2105/05-12-02-21-2
Umag, 30. travnja 2021.

Na temelju članka 1. a i 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 7. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag od 16. ožujka 2009. godine, Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno ” Umago objavljuje

 

JAVNU OBJAVU UPISA

polaznika u pedagošku 2021/2022. godinu

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:
1. REDOVITI PROGRAM
– za djecu od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu

2. PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 SATI
– obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom
– djeca s poteškoćama u razvoju, te djeca pripadnici romske nacionalne manjine koja nisu obuhvaćena redovitim programom mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu

Predaja dokumentacije za upis polaznika u predškolsku ustanovu vršit će se
od 17. do 21. svibnja 2021. godine u CV ”RADOST” UMAG, Labinska ulica 3,
svakog radnog dana, u vremenu od 9,00 – 17,00 sati.
Roditelji ne trebaju dovoditi djecu prilikom predaje dokumentacije, već samo na inicijalni razgovor za koji će dobiti termin.

ZA REDOVITI PROGRAM
U pedagošku 2021/2022. godinu bit će upisano onoliko djece koliko je previđeno Planom upisa za pedagošku 2021/2022. godinu, na koji je osnivač dao svoju suglasnost, odnosno do popune postojećih kapaciteta vrtića sukladno važećim pedagoškim standardima.

Prednost pri upisu imaju djeca dorasla za upis u vrtić s prebivalištem na području Grada Umaga-Umago.
Roditelji/skrbnici koji se pozivaju na prednost na temelju prebivališta djeteta za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice djeteta.

Roditelji/skrbnici podnose zahtjeve za upis u naprijed navedenom roku. Uz zahtjev su dužni priložiti:
I. ispunjen zahtjev (upitnik) za upis, u dva primjerka,
II. preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu,
III. rodni list djeteta.

Roditelji/skrbnici koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti:
1. potvrdu/elektronički zapis o radnopravnom statusu roditelja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti–rješenje, obrtnica/dokaz o statusu poljoprivrednika,
2. rodne listove za ostalu djecu u obitelji,

3. rješenje o stupnju invalidnosti,
4. liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta,
5. preporuku ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju,
6. potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,
7. pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje,
8. druge dokaze kojima se dokazuje prednost pri upisu djeteta u Vrtić (npr. preslika osobne iskaznice/uvjerenje o prebivalištu djeteta na području Grada Umaga-Umago)
Za točnost podataka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelji/ce zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenata Komisija za upis može obaviti provjeru.

Dokazi od točke I.-III. obvezno se prilažu zahtjevu za upis. Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.
Ostali dokazi podnose samo u svrhu ostvarivanja prednosti kod upisa djeteta. Podnositelji/ce zahtjeva koji nisu priložili odgovarajuće dokaze ne mogu se pozivati na prednost pri upisu.

ZA PROGRAM PREDŠKOLE
Roditelji/skrbnici koji podnose zahtjev za upis djeteta u program predškole dužni su priložiti samo dokaze od točke I. do III.

U roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva Komisija za upis izvršit će izbor prijavljenih kandidata prema Pravilnikom utvrđenim kriterijima i objaviti odluku o rezultatima upisa na oglasnoj ploči Centralnog vrtića “Radost” Umag, Labinska ulica 3, Umag.

Roditelji/skrbnici čiji su zahtjevi za upis djece u vrtić odbijeni, a koji smatraju da su u postupku upisa povrijeđena njihova prava, mogu podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa na oglasnoj ploči Centralnog vrtića.
Djeca upisana u redoviti program po ovoj javnoj objavi počinju pohađati vrtić od 1. rujna 2021. godine ili od datuma naznačenog u pismenoj obavijesti roditeljima.
Djeca upisana u program predškole počinju s programom od datuma naznačenog u pismenoj obavijesti roditeljima.

Potvrdu nadležnog liječnika (karton cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu djeteta) roditelji-skrbnici su dužni ishodovati najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine, te je predati medicinskoj sestri.

RODITELJI SU DUŽNI PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UPIS PRILOŽITI SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU, TE ĆE DOBITI TERMIN ZA INICIJALNI RAZGOVOR SA STRUČNOM SLUŽBOM VRTIĆA NA KOJI MORAJU DOVESTI DIJETE, ODNOSNO DJECU ZA KOJU PODNOSE ZAHTJEV ZA UPIS.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Dječjem vrtiću i jaslicama ”Duga” Umag ili na brojeve telefona: 741 718, 634 908, a obrasci za upis mogu se preuzeti i na web stranicama vrtića https://www.duga-vrtic.hr/.

Pod uvjetom da oba roditelja – korisnika i dijete imaju prebivalište na području Grada Umaga-Umago, odnosno pod uvjetom da oba roditelja-korisnika i dijete kao strani državljani imaju odobren stalni boravak na području Grada Umaga-Umago, tada sudjeluju u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja jasličkih i vrtićkih skupina u iznosu od 0,00 kuna u odnosu na utvrđenu ekonomsku cijenu.
Ako razvedeni roditelj i samohrani roditelj i dijete imaju prebivalište na području Grada Umaga-Umago, razvedeni roditelj i dijete kao strani državljani imaju odobren stalni boravak na području Grada Umaga-Umago, tada sudjeluju u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja jasličkih i vrtićkih skupina u iznosu od 0,00 kuna u odnosu na utvrđenu ekonomsku cijenu.
U slučaju da jedan od roditelja-korisnika nema prebivalište na području Grada Umaga-Umago, a drugi roditelj-korisnik i dijete imaju prebivalište na području Grada Umaga-Umago, tada roditelji-korisnici plaćaju 50% iznosa ekonomske cijene programa predškolskog odgoja i obrazovanja jasličkih i vrtićkih skupina.
Roditelji-korisnici i dijete koji nemaju prebivalište na području Grada Umaga-Umago, odnosno roditelji-korisnici koji ne udovoljavaju gore navedenim kriterijima, plaćaju punu ekonomsku cijenu programa koja se utvrđuje odlukom gradonačelnika Grada Umaga-Umago, a koja je za 2021. godinu utvrđena u iznosu od 3.000,00 kuna mjesečno.

Ravnateljica:

Marija Adamović

Slijede dokumenti za upis: