Propisi
Planovi i izvještaji
Javna nabava
Natječaji
Financijsko poslovanje
Zaštita osobnih podataka
Upravno vijeće

Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenica za informiranje Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag

 

Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službenici za informiranje na sljedeće moguće načine:

 

  1. Putem telefona na broj: +385 (0)52 741 718;
    2. Putem fax-a na broj: +385 (0)52 742 924;
    3. Elektroničkom poštom službenici za informiranje: info@duga-vrtic.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
    4. Poštom na adresu: Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag, Labinska ulica 3, 52470 Umag, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
    5. Osobno u tajništvo Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag na adresu: Labinska ulica 3, 52470 Umag, radnim danima od 7:00 do 15:00.

 

Barbara Mikluš, prof.
Labinska ulica 3
52470 Umag
Tel: +385(0)52 741 718
e-mail: info@duga-vrtic.hr

Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14 , 15/14 i 141/22)

 


 

Ove dokumente možete skinuti na Vaše računalo za daljnje ili kasnije korištenje:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Preuzmite dokumente na vaše računalo za pregled:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Preuzmite dokumente na vaše računalo za pregled:

Obavijest o pravima na pristup informacijama
Propisi
Planovi i izvještaji
Javna nabava
Natječaji
Financijsko poslovanje