Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta kućnog majstora-rukovatelja centralnog grijanja (m/ž)

 

 

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

Za obavljanje poslova kućnog majstora-rukovatelja centralnog grijanja može biti izabrana osoba, koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i sljedeće uvjete:

 

 • srednja stručna sprema IV. stupnja obrazovanja strojarske struke, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci,
 • položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja,
 • položen ispit za vozača “B” kategorije,
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

 • Prednost pri izboru ima osoba koja poznaje i osnove tehničkih sistema inteligentnog objekta i njihovog upravljanja.

 

Uz prijavu priložiti:

 • presliku domovnice
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku svjedodžbe
 • presliku dokaza o položenom ispitu za vozača “B” kategorije,
 • presliku dokaza o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25, st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • kratak životopis

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kinja dužan/na je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, te izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom  na adresu: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag, p.p. 1, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom: ”Natječaj za kućnog majstora”. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 112-01/18-01/09

URBROJ: 2105/05-14-01-18-1

Umag, 20. kolovoza 2018.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko

 

 

 

 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga dana 20. kolovoza 2018. godine.