Natječaj za popunu radnog mjesta spremačice – servirke (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu radnog mjesta spremačice-servirke (m/ž)   1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,…

Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti

Temeljem  članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (,,Narodne novine“, broj 111/18), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 95/19), članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Umaga-Umago KLASA:400-01/20-01/05;…

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2020.

 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA UMAG Datum: 29.10.2020 Labinska ulica 3 52470 UMAG OIB: 38723194831 2. REBALANS FINANCIJSKOG  PLANA 2020. USVOJEN NA SJEDNICI GV 28.10.2020. STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA GRADA UMAGA POZICIJA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS PROMJENA (%) NOVI IZNOS SVEUKUPNO PRIHODI 12.348.320,00…