Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta odgojitelja (m/ž)

 

  • 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  • 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, do povratka radnica na rad, u punom radnom vremenu

 

Pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

 

Uz prijavu priložiti:

  • presliku dokaza o državljanstvu
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ili dokaza da je pristupnik/ca oslobođen/a obveze polaganja istog
  • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25., st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25., st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • kratak životopis

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavak 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužne su za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze propisane u članku 9. navedenog zakona.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom  na adresu: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag, Labinska ulica 3, 52470 Umag, p.p. 1, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom: ”Natječaj za odgojitelje”. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

 

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca.

 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati/kinje dužni/ne su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  i ovjerene preslike traženih dokumenata.

 

KLASA:112-01/21-01/10

URBROJ: 2105/05-12-01-21-1

Umag, 13. prosinca 2021.

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec

 

 

 

 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago dana 13. prosinca 2021. godine.