Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 33. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag-Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta zdravstvene voditeljice (m/ž)

 

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,  57/22 i 101/23).

 

Poslove zdravstvenog/e voditelja/ice može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.

 

Uz prijavu priložiti:

  • presliku dokaza o državljanstvu
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi – preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, te sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva
  • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25., st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25., st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • kratak životopis

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavak 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( NN 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužne su za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze propisane u članku 9. navedenog zakona.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom  na adresu: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag, Labinska ulica 3, 52470 Umag, p.p. 1, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom: ”Natječaj za zdravstvenu voditeljicu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

 

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca.

 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani/a kandidat/kinja  dužan/a je dostaviti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i ovjerene preslike traženih dokumenata.

 

KLASA:112-02/24-01/04

URBROJ: 2105-5-12-1

Umag, 15. travnja 2024.

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec

 

 

 

 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago dana 15. travnja 2024. godine.