Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1

tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

KLASA:112-01/20-01/04

URBROJ: 2105/05-12-02-20-10

Umag, 2. ožujka 2020.

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13 i 85/15) i članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag  izdajem sljedeću

 

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

 

Nakon provedenog natječaja za popunu radnih mjesta njegovatelja – pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju:

  • 5 izvršitelja/ica na određeno vrijeme, do 30. lipnja 2020. godine, na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno,

objavljenog  dana 10. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i vrtića, te mrežnim stranicama Grada Umaga, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na sjednici održanoj 21. veljače 2020. godine, donijelo je odluku o izboru sljedećih kandidata/kinja:

 

– na određeno vrijeme, do 30. lipnja 2020. godine, na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno izabrani su Ingrid Nazarević, Elisabetta Petretić, Federica Pujas i Saša Bakal

 

  • – na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja, a najdulje do 30. lipnja 2020. godine, na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno izabran je Damian Pašić

 

Ova obavijest dostavlja se putem pošte sudionicima koji nisu izabrani po natječaju i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović

 

 

 

 

DOSTAVITI:

  1. Pristupnicima na natječaj
  2. Hrvatski zavod za zapošljavanje-Ispostava Umag
  3. Oglasne ploče vrtića
  • Arhiva