Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( “Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago na prijedlog ravnateljice donosi

ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA

1.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag donosi odluku o neizboru kandidata za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta kućni majstor – rukovatelj centralnog grijanja na neodređeno vrijeme.

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se dostaviti pristupnicima na natječaj i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

OBRAZLOŽENJE

Natječaj za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta kućni majstor – rukovatelj centralnog grijanja, jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga dana 29. studenoga 2018. godine. Ravnateljica je zbog promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja natječaja, a sukladno uputi nadležnog upravnog odjela Grada Umaga o najavljenoj izmjeni sistematizacije radnih mjesta predložila Upravnom vijeću donošenje Odluke o neizboru kandidata, te je, sukladno svemu navedenom, odlučeno kao u izreci ove Odluke.

 

KLASA:112-01/18-01/15

URBROJ: 2105/05-14-01-19-5

Umag, 3. siječnja 2019.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Pristupnicima na natječaj
  2. Oglasna ploča
  • Arhiva