Na temelju članka članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago donosi

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA

I.

Obustavlja se natječaj za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću i jaslicama „Duga“ Umag, objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago dana 3. kolovoza 2022. godine za radno mjesto:
– spremačica-servirka (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu.

II.

Natječaj se obustavlja budući da se u roku određenom natječajem nije prijavio ni jedan kandidat koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

KLASA:112-02/22-01/09

URBROJ: 2105-5-12-4

Umag, 23. kolovoza 2022.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆA UPRAVNOG VIJEĆA

Slavica Renko

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Oglasne ploče vrtića
  2. Pristupnici na natječaj
  3. Hrvatski zavod za zapošljavanje-Ispostava Umag
  • Arhiva