Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta odgojitelja (m/ž)

 

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu

 

Pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

 

Uz prijavu priložiti:

  • presliku domovnice
  • preslika osobne iskaznice
  • presliku diplome
  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • kratak životopis

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom  na adresu: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag, p.p. 1, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom: ”Natječaj za odgojitelje”. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

 

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca.

 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnik dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  i ovjerene preslike traženih dokumenata.

 

KLASA:112-01/17-01/25

URBROJ: 2105/05-14-01-17-1

Umag, 6. prosinca 2017.

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko

 

 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga dana 6. prosinca 2017. godine.