Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 120/16),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2017. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine donosi

 

  1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Tablicu u članku 2. Plana nabave Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2017. godinu, KLASA: 400-09/16-01/04, URBROJ: 2105/05-14-01-16-1, od 30. prosinca 2016. godine,  unose se sljedeće izmjene i dopune(označene crvenom bojom):

 

 

 

 

Rb.

 

Naziv predmeta nabave

 

 

Evidencijski

broj

 

Procijenjena

vrijednost

nabave

(iznos bez

PDV-a)

 

Procijenjena vrijednost za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

(iznos bez PDV-a)

 

Planirana

sredstva
(iznos s

PDV-om)

 

Odabrani

postupak

 

Pragovi:

jednostavna nabava

nabava MV

ili nabava VV

 

Ugovor ili okvirni sporazum

 

Planirani

datum

početka

postupka

javne

nabave

 

 

Planirano trajanje ugovora o JN ili OS

 

1. Namirnice

 
 

1.1.

 

Svježi kruh, pekarski proizvodi i kolači

 

 

56.485,00 kn

 

 

63.379,25 kn

 

jednostavna nabava

 

 

   

 

 

1.2. Voće i povrće

 
 

1.2.1.

 

Svježe voće

 

139.746,00 kn

 

174.682,50 kn

jednostavna nabava  

 

 

1.2.2.

 

Svježe povrće

 

58.439,00 kn

 

73.048,75 kn

jednostavna nabava  
 

1.2.3.

 

Smrznuto voće i povrće

 

17.220,00 kn

 

21.525,00 kn

jednostavna nabava  

 

 

1.2.4.

 

Konzervirano povrće

 

15.704,00 kn

 

19.630,00 kn

jednostavna nabava  
 

1.2.5.

 

Konzervirano voće

 

2.040,00 kn

 

2.550,00 kn

jednostavna nabava  
 

1.3. Meso i mesne prerađevine

 

1.3.1.

 

Svježa junetina i svinjetina

 

 

69.936,00 kn

 

87.420,00 kn

 

jednostavna nabava  

 

 

1.3.2.

 

Svježe piletina i puretina

 

44.230,00 kn

 

55.287,50 kn

jednostavna nabava  

 

 

1.3.3.

 

Začinjeno i pripremljeno pileće i pureće meso

 

20.725,00 kn

 

25.906,25 kn

jednostavna nabava  
01.3.4. Začinjeno i pripremljeno svinjsko meso 7.900,00 kn 9.875,00 kn jednostavna nabava  

 

 

1.3.5.

 

Suhomesnati proizvodi i prerađevine

 

 

36.435,50 kn

 

45.544,38 kn

 

jednostavna nabava  

 

 

1.4.

 

Mlijeko i mliječni proizvodi

 

69.514,00 kn

 

84.956,50 kn

jednostavna nabava  

 

 

1.5. Riba i riblji proizvodi

 

1.5.1.

 

Smrznuta riba i riblji proizvodi

 

 

38.500,00 kn

 

48.125,00 kn

 

jednostavna nabava  
1.5.2. Konzervirana riba i riblji proizvodi  

11.550,00 kn

 

14.437,50 kn

jednostavna nabava  
 

1.6.

 

Prehrambeni artikli široke potrošnje

 

 

 

 

118.098,80 kn

 

 

145.940,50 kn

jednostavna nabava  

 

 

 

2.

 

 

 

Električna energija

predmetni postupak provodi Grad Umag kao objedinjenu nabavu za opskrbu električnom energijom za Grad Umag i ustanove Grada Umaga

pod ev.br. 06-11/16-VV

 

 

136.000,00 kn

 

 

830.000,00kn

 

 

170.000,00 kn

 

 

otvoreni postupak

 

nabava

VV

( objedinjena nabava za Grad Umag i ustanove Grada Umaga)

 

okvirni sporazum

 

 

 

4 godine

 

3.

 

Lož ulje

 

   

87.072,00 kn

   

108.840,00 kn

 

jednostavna nabava

     
            4.

 

 

Nabava didaktičkog potrošnog materijala

 

69.000,00 kn

 

86.250,00 kn

 

 

 

jednostavna nabava

 

5.

5.1

5.2

 

 

Uredski materijal

-Literatura

-Pedagoška dokumentacija

 

23.874,54 kn

25.000,00 kn

15.000,00 kn

 

29.843,18 kn

31.250,00 kn

18.750,00 kn

 

 

 

jednostavna nabava

 

6.

 

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

 

 

 

 

65.000,00 kn

 

 

81.250,00 kn

 

 

jednostavna nabava
 

7.

 

Didaktika

 

69.000,00 kn

 

86.250,00 kn

 

 

 

jednostavna nabava

8.

 

 

 

8.1.

 

 

 

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

Servisiranje klima uređaja

 

 

 

 

 

 

7.300,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.125,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednostavna nabava

 

9.

 

Uredska oprema i namještaj

 

22.400,00 kn

 

28.000,00 kn

  jednostavna nabava
10. Materijali i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje  

20.720,00 kn

 

25.900,00 kn

 

jednostavna     nabava

11. Oprema za ostale namjene  

30.795,00 kn

 

38.493,73 kn

jednostavna nabava
12. Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  

26.400,00 kn

 

33.000,00 kn

jednostavna nabava
13. Zdravstvene usluge 64.000,00 kn 80.000,00 kn jednostavna nabava

 

Sve nabave roba iz prethodnog stavka ovog članka izvršavat će se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

 

 

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju  na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

 

KLASA: 400-09/17-01/01

URBROJ: 2105/05-14-01-17-1

Umag, 30. studenoga 2017.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Slavica Renko