Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Labinska 3,

52470 Umag

GODIŠNJI PLAN PREDŠKOLSKE USTANOVE
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „DUGA“ UMAG

 

ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

 

Umag, rujan 2022.

 

OSNOVNI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU

(osobna iskaznica vrtića)

Županija: Istarska

Naziv ustanove: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Adresa: Labinska ulica 3

Broj i naziv pošte: 52470 Umag-Umago, p.p. 1

Brojevi telefona – telefaksa: 052 / 741 718

052 / 634 908

052 / 742 924

Web: http:// www.duga-vrtic.hr

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

 

Na temelju članka 39. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag, Odgojiteljsko vijeće je na sjednici održanoj 27. rujna 2022. godine utvrdilo Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag za pedagošku godinu 2022/2023.

 

RAVNATELJICA

Marija Adamović

 

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 17. i 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na  sjednici održanoj 29. rujna 2022. godine, na prijedlog ravnateljice i Odgojiteljskog vijeća, donijelo je

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ”DUGA” UMAG

ZA PEDAGOŠKU 2022/2023. GODINU

 

KLASA: 601-04/22-01/15

URBROJ: 2105-5-12-1

Umag, 29. rujna 2022.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec

 

Sadržaj:

1. USTROJ RADA 4
2. MATERIJALNI UVJETI RADA 12
3. RAD NA NJEZI, SKRB ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE 14
4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 17
4.1.      GODIŠNJI PLAN SPORTSKOG PROGRAMA 20
5. SURADNJA S RODITELJIMA 23
6. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 24
7. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA 27
8. KONKRETIZACIJA ZADUŽENJA ODGOJITELJA U OKVIRU RADNOG VREMENA ZA PEDAGOŠKU 2022/23. G. 30
9. GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA 32
9.1.      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE 32
9.2.      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PEDAGOGINJE 35
9.3.      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKE REHABILITATORICE 39
9.4.      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PSIHOLOGINJE 45
9.5.      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM LOGOPEDINJE 49
9.6.      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZDRAVSTVENE VODITELJICE 52
9.7.      GODIŠNJI PLAN I PROGRAM KINEZIOLOGA 56
10. SIGURNOSNO PREVENTIVNI I ZAŠTITNI PROGRAM 60

 

 

 1. USTROJ RADA

Godišnji plan i program DVJ „Duga“ za pedagošku godinu 2022. /23. temeljni dokument kojim se utvrđuje poslovi i zadaće sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97, 107/07. i 94/13.) i Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u DVJ „Duga“ kao javnoj ustanovi. Polazeći od potreba i mogućnosti planirali smo razvojne zadaće.

Predškolska ustanova DVJ ”Duga” Umag svoju djelatnost i programe odgoja, naobrazbe, zaštite, prehrane i socijalne skrbi ostvaruje na području Grada Umaga, u jednom Centralnom i šest područnih objekta. Svojim programima obuhvaća djecu od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Za djecu jasličke i vrtićke dobi DVJ ”Duga” Umag nudi desetsatni program boravka djece u ustanovi, a u redoviti program uključena su i djeca s teškoćama u razvoju, u skraćenom programu. U redovitom programu obuhvaćena su i djeca romske nacionalne manjine.

Uz redoviti program DVJ ”Duga” nudi još tri diferencirana  programa i to: Sportski program, Program ranog učenja hrvatskog i talijanskog jezika i Program predškole. Škola plivanja, obzirom na razvoj epidemiološke situacije, planirat će se za djecu u šestoj i sedmoj godini života, početkom srpnja 2023. godine u trajanju od dva tjedna.

U redovitom desetsatnom programu upisano je 371 djece. Zahtjevi roditelja za upis djece zaprimaju se tijekom cijele godine, dok su redoviti upisi za formiranje odgojnih skupina u pedagoškoj godini 2022./2023. trajali od 9. do 13. svibnja 2022. godine. Tijekom upisa zaprimljeno je 122 zahtjeva  roditelja za upis djece u jaslice i vrtić, te dvoje nakon upisnog roka. Od čega 32 djece ne pune godinu dana do 01.09.2022.  godine.

 

 

 

Tabelarni prikaz ustroja rada u DVJ ”Duga” Umag

 • Naziv područnog odjela,
 • Imena odgojitelja,
 • Vrsta stručne spreme,
 • Godine radnog iskustva,
 • Dobna skupina djece i
 • Broj djece u odgojnoj skupini

 

 

CENTRALNI VRTIĆ  “RADOST”

Labinska ulica 3

Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

tel. 052-741-718, 052-742-924, 052-634-908

Skupine: Krijesnice, Koale, Histrići, Kockice, Loptice Balončići, Pande, Oblaci, Genijalci

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
1. RAFAELA ALLAKAJ

JASMINKA SIROTIĆ

VŠS

VŠS

12

23

U 4. god. života 16
2. TAMARA RUŽIĆ

TEA GAVRANIĆ

VŠS

VŠS

11

13

U 3. god života 12
3. BARBARA GRAHOVAC

VALENTINA BERTOŠA

SSS

VŠS

40

16

Mješovita skupina od 1-3 godine 11
4. MAJA RAŠIN

TAMARA RAŽOV

VŠS

VŠS

17

15

U 4. godini života 16
5. ANDRIJANA PLEĆKOVIĆ

ESTER JEDREJČIĆ

VŠS

VŠS

21

 

37

Od 4. godine do polaska u školu 20
6 MELITA BOŽIĆ BAŠTEK

GORDANA GOSPIĆ

VŠS

VŠS

22

 

37

Od 4. godine do polaska u školu 21
7. MARTINA BENČIĆ

DUBRAVKA PETRIČEVIĆ

VŠS

VŠS

12

36

U 6. god. života 23
8. MILICA MIHALJEVIĆ

KRISTINA ŠTEFANEK VOHRALIK

VŠS

VSS

34

 

07

U 7. godini života 22
9. INGA PETROVIĆ

ANITA LEČEI

VŠS

VSS

17

37

Od 3. do polaska u školu 20

 

 

PO „DUGA“

Školska ulica 12

Radno vrijeme od 6.30 – 16.30

tel. 052-720-153

Skupine: Žirafice, Iskrice,  Ježići i Tintilinići

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
10. DANIJELA KORUC

IVONA BOROŠA

VŠS

VŠS

28

06

U 3. god. života 14
11. TINA KOVAČEVIĆ

SANDRA MATKOVIĆ

VŠS

VŠS

06

18

U 3. god. života 13
12. GORDANA POZZECCO

SNEŽANA KORPOŠ

VŠS

VŠS

20

15

Od 3. do polaska u školu 16
13. JADRANKA KOSTANJČAR

VANJA ZLATAR

VŠS

 

VŠS

34

 

11

Od 3. do polaska u školu 18

 

 

PO “PETAR PAN”,

Žrtava fašizma 7a

Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

tel. 052-742-482

Skupine: Bombončići i Veseljaci

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
14. MILJKA KOVAČEVIĆ

IVANA IVANKOVIĆ

VŠS

VŠS

28

13

Od 1-3 godine života 9
15. NEVENKA VIČEVIĆ

LAURA OLUJIĆ MARUŠIĆ

SSS

SSS

28

13

Od 1-3 godine života 11

PO „Murine“

Druga ulica 4

Radno vrijeme od 6. 30 – 16. 30

Tel. 052-742-638

Skupine: Delfini i Točkice

 

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
16. VALNEA HRVATIN

DARINKA SRDOČ

VSS

VŠS

05

33

Od 3. do polaska u školu 17
17. KETI VALENTA NOVIĆ

IVA GIRALDI

VSS

VŠS

14

07

Od 4. do polaska u školu 16

 

 

PO “BAMBI”,

Savudrijska 2

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-638-385

Skupine: Fritulice, Patkice ,Kolačići, Slatkiši i Vlakići

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
18. MARIJA DUNDOVIĆ

SUZANA KRAJCAR

VŠS

SSS

19

37

U 3. godini života 13
19. ROZANA RADELJ

MLADENKA SIROTIĆ

SSS

SSS

31

36

Od 3. do polaska u školu 15
20. SEVERINA GOSTOJIĆ

DANIJELA MURATOVIĆ

VŠS

VŠS

07

10

Od 1-3 godine života 11
21. MARIETA OLUJIĆ

MAJA LOVRIĆ BRKIĆ

 

VŠS

VŠS

18

16

Od 4. do polaska u školu 17
22. MIRELA IMAMOVIĆ

MARTINA VRANJKOVIĆ

VŠS

VŠS

07

15

U 3. godini života 13

 

PO “VJEVERICE” ,

Bašanija bb

Radno vrijeme od 6. 30-16. 30

tel. 052-759-528

Skupina: Vjeverice

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
23. MATEA ŠUSTERAJTER

NENSI ANTOŠ

VŠS

VŠS

02

13

Od 3. do polaska u školu 8

 

 

            PO “PČELICE” ,

            Umaška 14, Petrovija

Radno vrijeme od 6.30-16.30

tel. 052-639-076

Skupine: Cvjetići i Perlice

 

RB ODGOJITELJI STRUČNA SPREMA GODINE RADNOG ISKUSTVA DOBNA SKUPINA DJECE BROJ DJECE U SKUPINI
24. SANDRA MANC VŠS 26 Od 1-3 god. života 5
25. ROZANA HUBAK VŠS 39 Od 3. do polaska u školu 13

 

 

 

 

 

 

 

OSTALI RADNICI DVJ ”DUGA” UMAG

 

RB

 

 

IME I PREZIME

 

RADNO MJESTO

 

STRUČNA

SPREMA

GODINE

RADNOG

ISKUSTVA

 

1.

 

MARIJA ADAMOVIĆ

 

RAVNATELJICA

 

VŠS

 

21

 

2.

 

ALMA HUSEJNAGIĆ

 

TAJNICA

 

VSS

 

11

 

3.

 

BARBARA MIKLUŠ

 

PEDAGOGICA

 

VSS

 

24

 

4.

 

SUZANA ĐURIĆ

 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

 

VSS

 

33

 

5.

 

PETRA BRNIĆ

 

PSIHOLOG

 

VSS

 

18

 

6.

 

GORDANA IVANČIĆ

 

MEDICINSKA SESTRA

 

VŠS

 

42

 

7.

 

SAŠA RUPENA

 

SPORTSKI TRENER

 

VSS

 

20

 

8.

 

INES ŠULJA

 

LOGOPED

 

VSS

 

06

9. MARJANA PRELAZ ADMINISTARATORICA         SSS 19
 

10.

 

 

ADRIANO PRODAN

 

KUĆNI MAJSTOR

VOZAČ

 

SSS

 

34

 

11.

 

ADAM LUKIN

KUĆNI MAJSTOR

LOŽAČ

 

SSS

 

25

 

12.

 

NIKO URBAS

GLAVNI KUHAR  

SSS

 

17

 

13.

 

KATICA IVANUŠEC

 

KUHARICA

 

SSS

 

25

 

14.

 

ŠTEFANIJA MILANOVIĆ

 

KUHARICA

 

SSS

 

12

 

15.

 

SVEN BURŠIĆ

 

KUHAR

 

SSS

 

16

 

16.

 

BOSILJKA PRODAN

 

POMOĆNICA U KUHINJI

 

SSS

 

32

 

17.

 

GORDANA NEKIĆ

 

POMOĆNICA U KUHINJI

 

SSS

 

27

 

18.

 

ŽELJKA NAKIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

SSS

 

19

 

 19.

 

JASMINKA ŠTIGLIĆ

    SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

29

 

20.

 

CRISTINA ZAKINJA

SERVIR SPREMAČICA  

SSS

20
 

21.

 

MERI BOŽIĆ

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

23

 

22.

 

MARTINA MAJIĆ

 

SERVIRKA SPREMAČICA  

SSS

 

11

 

23.

 

VESNA SIROTIĆ

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

21

 

24.

Po natječaju

 

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

 

 

 

 

25.

ALEKSANDRA SRPAK

 

SERVIRKA

SPREMAĆICA

SSS

 

15

 

 

26.

 

JERKOVIĆ VESNA

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

12

 

27.

 

ZORICA TOPALOVIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

SSS

 

23

 

28.

 

DIJANA NRECAJ

SERVIRKA

SPREMAĆICA

 

SSS

 

03

 

29.

 

ILJA BLAŠKOVIĆ

SERVIRKA SPREMAĆICA  

NK

 

24

 

30.

 

RADMILA STERZAI BUROLO

SERVIRKA SPREMAĆICA  

SSS

 

16

31. SLAĐANA KRALJ SERVIR SPREMAČICA NK 07

 

Stručni suradnici; edukacijsko rehabilitacijski terapeut Suzana Đurić, profesor kineziologije Saša Rupena i psiholog Petra Brnić rade 28 sati tjedno za DVJ “Duga” Umag a preostalih 12 sati do punog radnog vremena za TDV “Girotondo”.

 

Podatak o ukupnom broju radnika u DVJ ”Duga” Umag

Odgojitelji 48
Ravnateljica i stručni tim 7
Ostali radnici 24
Ukupno 79

 

 

 

 

 

 

Radno vrijeme uprave i stručnog tima

Ime i prezime Radno mjesto Radno vrijeme
Marija Adamović Ravnateljica 7.30-15.30
Stručni suradnici:
Barbara Mikluš pedagog 7.00-14.00
Petra Brnić psiholog 8.00-15.00 utorak,srijeda,petak

7.00-10.30 četvrtak

Suzana Đurić Edukacijsko rehabilitacijski terapeut 7.00-14.00 ponedjeljak,utorak,srijeda

7.00-10.30 četvrtak

Ornela Čokrlija viša med.sestra 8.00-15.00
Saša Rupena Sportski trener,prof. kineziologije 8.00-15.00 ponedjeljak,srijeda,petak

7.00-10.30 četvrtak

Ines Šulja logoped 7.00-14.00

 

 

 

Administracija i računovodstvo:

Alma Husejnagić tajnica 7.00-15.00
Marjana Prelaz Administrativno-računovodstveni djelatnik 7.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MATERIJALNI UVJETI RADA

 

Plan investicija i ulaganja u poboljšanje uvjeta rada u objektima DVJ ”Duga” Umag za razdoblje od 01. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. godine.

 

Centralni vrtić “Radost”

 • nabavka didaktičkog potrošnog materijala,
 • nabavka sjenila za otvoreni prostor (bar još za natkriti dva dijela nad igralima)
 • montaža vanjskih žaluzina na prozore za zaštitu od sunca –istočna strana.

PO ”Petar Pan”

 • nabava didaktičkog i potrošnog materijala te slikovnica za djecu
 • osvježiti vanjske sprave.

PO ”Vjeverice”

 • nabava didaktike didaktičkog potrošnog materijala,
 • rekonstrukcija vanjskih igrala.

PO “Pčelice”

 • nabava didaktike i didaktičkog potrošnog materijala.

PO „Murine“

 –      nabava didaktike i didaktičkog potrošnog materijala

 

PO ”Bambi”

 • nabavka didaktike i didaktičkog potrošnog materijala,
 • renoviranje igrališta na vanjskom prostoru.

PO ”Duga”

 • nabava didaktike i slikovnica za djecu,
 • nabava didaktičkog potrošnog materijala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    RAD NA NJEZI, SKRB ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA   NJIHOVO ZDRAVLJE

 

Zadaci i mjere određene su Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima.

RAD S DJECOM

 • Organizacija i provođenje zdravstvene zaštite djece u svrhu praćenja djetetovog stanja i pravovremeno djelovanje u prevladavanju zdravstvenih poteškoća u razvoju putem:
 • Upoznavanja početnog zdravstvenog stanja djece
 • Indentifikacija djece sa posebnim potrebama i provođenje programskih sadržaja
 • Skrbi o prilagodbi dnevnom ritmu djece u vezi obroka, boravka u vanjskom prostoru, popodnevnog odmora
 • Preventivnih pregleda stomatologa – prevencija karijesa
 • Kontrole vida standardnim tablicama – prevencija oftalmoloških poteškoća
 • Prevencije ortopedskih anomalija
 • Antropoloških mjerenja
 • Kontrole stanja opće higijene
 • Redovitog vođenja medicinske dokumentacije
 • Osiguranja uvjeta za ugodan boravak u vrtiću, uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora
 • Praćenja pregleda oftalmologa djece u četvrtoj godini života po uputama Ministarstva zdravstva RH

 

 • Priprema i organizacija rada za kvalitetniju prehranu djece sa posebnim osvrtom na prehranu djece sa alimentarnom alergijom, intolerancijom na namirnice i ostale posebne potrebe
 • Provedba preventivnih mjera u cilju smanjena pobola i ozljeda
 • Provedba protuepidemijskih mjera u slučaju pojave zaraznih bolesti
 • Zdravstveno prosvjećivanje djece u cilju stjecanja pravilnih higijenskih i zdravih prehrambenih navika

 

RAD S ODGOJITELJIMA

 • Tjedno praćenje potrebe za pomoći u adaptaciji djece
 • Suradnja s odgajateljima oko planiranja i realizacije tema vezanih uz zdravstvenu tematiku
 • Stručno usavršavanje i radionice s roditeljima, odgojiteljima i stručnim vanjskim suradnicima
 • Praćenje zdravstvenog stanja djelatnika u suradnji sa službom HES-a i specijalistom medicine rada
 • Priprema ii organizacija djelatnika za potrebe sistematskih pregleda po projekciji trogodišnjeg plana ustanove
 • Edukacija i provjera znanja odgajatelja u radu po HACCP sistemu
 • Edukacija i provjera znanja za potrebe određenih hitnih stanja

 

RAD S RODITELJIMA

 • Održavanje roditeljskih sastanaka za novoupisanu djecu u suradnji sa stručnim timom i ravnateljicom
 • Prikupljanje liječničke dokumentacije uz pomoć roditelja
 • Savjetovanje i edukacija roditelja putem roditeljskih sastanaka i individualnih informacija o načinima zadovoljavanja potreba djeteta u vrtiću i kod kuće
 • Informiranje roditelja o zdravstvenoj preventivi i mjerama u radu sa djecom putem kutaka za roditelje i edukativnim listićima i brošurama
 • savjetovanje za mogućnost sistematskog pregleda djece u četvrtoj godini života kod oftalmologa po uputama Ministarstva zdravlja

 

 

 

RAD S TEHNIČKIM OSOBLJEM

 • Koordinacije sa djelatnicima kuhinje o pripremi odgovarajućeg jelovnika po uputama Pravilnika
 • Organizacija i praćenje provedbe realizacije sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma
 • Kontrola nad realizacijom mjera čišćenja i održavanja unutarnjeg i vanjskog prostora
 • Edukacije servir spremačica i kućnih majstora o aspektima higijene i potrebe redovitog održavanja vrtića
 • Kontrola nad pravilnim vođenjem dokumentacije propisane od strane HACCAP tima

 

 

RAD NA OBAVEZNOJ ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA

 

 • Ispisivanje zdravstvenog kartona djeteta
 • Vođenje evidencija: zdravstveni odgoj, higijensko epidemiološki nadzor, sanitarni nadzor, epidemiološke indikacije, povrede, antropometrijska mjerenja, preventivni postupci

 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE I ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE

 

 • Prisustvovanje aktivima medicinskih djelatnika IŽ
 • Sudjelovanje na stručnim skupovima Ministarstva zdravstva RH i Agencije
 • Savjetovanje i suradnja s djelatnicima vrtića
 • Suradnja s medicinskim djelatnicima Doma zdravlja Umag i vanjskim specijalistima, Crvenim križem Buje
 • Praćenje novije literature i medicinskih radova

4.    ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

 

Cilj rada:

 • Stvaranje uvjeta za skladan i potpun razvoj djetetove osobnosti; osiguravanje uvjeta koji jamče razvoj svih djetetovih sposobnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za svu djecu u specifičnim uvjetima rada tijekom epidemije

 

Bitne zadaće:

 1. Primjena suvremenih spoznaja odgojno – obrazovnog rada s naglaskom na holističkom pristupu; Oblikovanje poticajnog materijalnog i socijalnog okruženja u funkciji igre i učenja djece
 • Stvaranje poticajnog okruženja u svim prostorijama u kojima borave djeca u cilju obogaćivanja života djeteta u vrtiću (suradnja, okupljanje, mjesto za nespavače)
 • Uređenje materijalne okoline prema interesima djece (formiranje jasno označenih centara koji zadovoljavaju dječju potrebu za istraživanjem i učenjem kroz vlastitu aktivnost i suradnjom s drugom djecom te njihovo mijenjanje u skladu s dječjim interesima)
 • Timski rad odgajatelja i stručnih suradnika prema potrebi boljeg planiranja i organizacije rada
 • Rad u Zajednicama učenja u cilju podizanja kvalitete rada u odgojnim skupinama
 • Fleksibilniji ritam dnevnih aktivnosti (jutarnji krug, voće, odlazak na zrak, upotreba zajedničkih prostorija…)
 • Osmišljavanje aktivnosti na vanjskim prostorima vrtića (trajno i dnevno)
 • Bolje povezivanje sportskog programa sa redovnim programom skupina
 • Fleksibilnija organizacija popodnevnog odmora djece za djecu koja nemaju potrebu za spavanjem (planiranje i organizacija prostora, poticaja i aktivnosti)
 • Pokretanje projekata prema interesima djece u jasličkim i vrtićkim skupinama, praćenje i dokumentiranje projekata te njihova prezentacija
 • Uključivanje pripravnika i studenata u svakodnevni rad
 1. Praćenje, individualno planiranje i dokumentiranje kao važan segment rada odgajatelja
 • Praćenje procesa kroz dokumentaciju
 • Razvoj različitih tehnika praćenja i dokumentiranja aktivnosti djece i odgojnog procesa u cilju razumijevanja djeteta (planiranje temeljeno na dokumentaciji)
 • Pedagoška dokumenticija i uvid u rad kao polazište za raspravu i dijalog – refleksije rada
 • Praćenje, dokumentiranje i valoriziranje rada pripravnika

 

 1. Program praćenja kvalitete rada vrtića
 • Zajednice učenja kao timovi za samoprocjenu rada
 • Zajednički rad na godišnjem planu i izvješću

 

 

 

 

 

 

 

Zadaće za cijelu ustanovu u kontinuitetu:

 • Obogaćivanje odgojno – obrazovnog procesa projektima, blagdanima, proslavama, posjetama, projektima

 

Mjesec Proslave / POSJETE / PROJEKTI TKO PROVODI
listopad Dani kruha Skupine prema interesu
Dječji tjedan Sve skupine
prosinac Sv. Nikola Sve skupine
Božić Sve skupine
veljača Dječja povorka maškara Sve vrtićke skupine
travanj Uskrs Sve skupine
svibanj Dan grada Sve skupine
Sajam cvijeća Skupine prema interesu
Olimpijada dječjih vrtića Predškolske skupine
Proslava Sv. Pelegrina Skupine prema interesu
Projekt implemantacije zavičajnosti u DV Jedna skupina prema interesu
Tijekom godine Uključivanje u likovne natječaje prema pozivu

Naglašeniji rad na odgoju i obrazovanju za okoliš i održivi razvoj

Bookmobil posjećuje vrtiće

Projekt Naša mala knjižnica

Učlanjivanje i posjete Gradskoj knjižnici

Projekt ranog učenja talijanskog jezika

Skupine prema interesu

Sve skupine

 

Skupine prema interesu

Vrtićke skupine

Delfinii Zvjezdice

Skupine prema interesu

Jedna predškolska skupina

 

 • Prihvaćanje i uvažavanje različitosti kroz svakodnevni život s djecom s teškoćama u razvoju
 • Promocija/informiranje
Oblik informiranja Sadržaj rada Nositelj Razdoblje
Brošure / plakati / baneri – teme se biraju prema trenutnoj problematici u vrtiću ili pojedinoj skupini Stručni tim tijekom godine
Web stranica – administriranje

– nadopunjavanje sadržajima

 

Pedagog

 

tijekom godine
Stručni članci – dokumentiranje aktivnosti važnih za promociju rada ustanove Stručni tim

Odgajatelji

tijekom godine

 

4.1  GODIŠNJI PLAN SPORTSKOG PROGRAMA

 

SADRŽAJ RADA POMOĆ U REALIZACIJI VRIJEME REALIZACIJE
UVOD    
Uvođenjem integriranog sportskog programa u redovni primarni program želimo pojačati tjelesnu aktivnost predškolske djece, koja ima svrhu kvalitetnije realizacije svih razvojnih zadaća programa.

 

sportski voditelj i odgojitelji tijekom godine
Program je namijenjen djeci koja su su navršila četiri godine do polaska u školu i nije mu svrha stvaranje ili profiliranje vrhunskih sportaša već poticanje optimalnog i cjelokupnog razvoja djeteta, dok se potencijalna darovita djeca mogu prepoznati.

 

sportski voditelj i odgojitelji tijekom godine
U programu će biti obuhvaćeno sedam sportskih skupina, od toga dvije starije, dvije srednje-starije, jedna srednja, jedna mlađa-srednja i jedna mlađa

 

sportski voditelj i odgojitelji jednom ili dva puta tjedno
Biti će uključena  skupina “Vjeverice” iz Bašanije,  grupa “Cvjetići” iz Petrovije i grupa “Zvjezdice” iz područnog vrtića “Bambi” sportski voditelj jednom tjedno
 

CILJEVI PROGRAMA

1. Razvoj motoričkih sposobnosti (brzina, snaga, fleksibilnost, izdržljivost, ravnoteža itd.) s naglaskom na njihovu povezanost sa zdravljem djeteta

 

2. Razvoj motoričkih vještina kroz svladavanje osnovnih tehnika pojedinih sportskih disciplina: atletike, gimnastike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, tenisa, hokeja, biciklizma, koturaljkanja itd…

 

3. Razvoj svijesti djeteta o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja na sadašnji, ali i budući zdrav i produktivan život

 

4. Razvoj ekološke svijesti

 

 

 

 

ZADAĆE PROGRAMA

 

– maksimalni razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti (brzina, snaga, koordinacija itd.) u skladu s individualnim mogućnostima djeteta

 

– razvijanje svijesti o sebi i svom tjelesnom ja (izgled, dijelovi tijela, organi…), aktivnom ja (ovladane sposobnosti, vještine…), socijalnom ja (ovladane socijalne vještine, prihvaćenost…), psihološkom ja (uočene i manifestirane vještine i sklonosti djeteta)

 

– razvijanje funkcionalnog razumijevanja kretanja (svjesnost vlastitog tijela i njegovih dijelova, te prostorno – vremenska orijentacija)

 

– razvijanje sposobnosti djeteta za druženje, dogovaranje i suradnju s drugom djecom u igri

 

– utjecati na spremnost djeteta da slijedi upute zadane u skupini;

 

– formiranje pozitivnih stavova prema sportu, čuvanju zdravlja i zdravim stilovima života

 

– razvijati kod djece realnu sliku o sebi (samopouzdanje da realnije procjenjuju vlastite mogućnosti – podnošenje neuspjeha)

 

– razvijati samostalnost djeteta u oblačenju, svlačenju i održavanju vlastite odjeće i obuće, te u održavanju prostora i imovine (sportskih rekvizita i igračaka)

 

– poticati dijete da isprobava i istražuje mogućnosti vlastitog tijela kroz pokret, kretanje i igru

 

– razvijati motoriku djece u svim prirodnim oblicima kretanja (puzanje, hodanje, trčanje, penjanje, provlačenje, prevrtanje, poskakivanje…)

 

– razvijati spoznajne funkcije i poticati aktivno – istraživački odnos prema okolini, osobito kroz upoznavanje prostorne orijentacije

– osposobljavanje djeteta za nastavljanje tjelesnih aktivnosti u daljnjem životu, kao dijela životne kulture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SURADNJA S RODITELJIMA

Bitne zadaće suradnje s roditeljima jesu:

 1. Razvijanje partnerskih odnosa odgajatelja i roditelja; uključivanje roditelja u neposredan odgojno – obrazovni rad
 • Uključivanje roditelja prema interesima u neposredan odgojno – obrazovni rad (kada prema preporukama bude moguće)
 • Individualne konzultacije na kojima se svaki roditelj informira o postignućima djeteta na svim područjima razvoja
 • Sudjelovanje roditelja na radionicama s ciljem razvijanja grupne povezanosti, obogaćivanja materijala i/ili materijalnog okruženja skupine (kada i ukoliko mjere vezane uz epidemiju to dopuste)
 • Uključivanje roditelja u organizaciju izleta i svečanosti ((kada i ukoliko mjere vezane uz epidemiju to dopuste)
 • Roditeljski sastanci

 

 1. Vrtić kao mjesto podrške roditeljima u ostvarivanju roditeljske uloge

(ponuditi roditeljima radionice)

 • Radionice za roditelje „Rastimo zajedno“
 • Klub sa očevima Rastimo zajedno
 • Rastimo zajedno mini, online radionice (psihologinja i pedagoginja)
 • Radionica za roditelje: Biti roditelj djeteta s TUR (edukacijski rehabilitator)
 • Individualno savjetovanje (stručni tim, odgajatelji)
 • Roditeljski sastanci za sve roditelje novoupisane djece

 

Zadaće na nivou ustanove:

 • Inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece (stručni tim)
 • Razvoj ostalih oblika informiranja (brošure, letci, web stranica, centri za roditelje..)
 • Vrtićka knjižnica
 • Savjetovanje i razvijanje partnerstva

 

 1. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

       Suradnja se ostvaruje tijekom godine, prema potrebama odgojnih skupina i planu obogaćivanja odgojno – obrazovnog procesa, te redovita suradnja sa ustanovama nadležnim nad ostvarivanjem djelatnosti. Ove će se pedagoške godine suradnja prilagođavati mjerama koje su uvedene zbog epidemije, osobito sa onim pojedincima (…) ustanovama sa kojima smo surađivali u direktnom kontaktu, dokle god mjere budu na snazi. Po ukidanju, suradnja se nastavlja u uobičajenom ritmu potreba skupina ili ustanove.

 

Grad Umag

 • Ostvarivanje djelatnosti
 • Davanje suglasnosti na akte vrtića
 • Donošenje financijskih planova i izvješća o poslovanju vrtića
 • Dostavljanje godišnjih/polugodišnjih planova i izvješća

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 • Dostava podataka o djeci s teškoćama u razvoju
 • Dostava podataka o djeci romske nacionalnosti
 • Dostavljanje godišnjeg Izvješća i Plana i programa ustanove

Ured državne uprave

 • Nadzor nad zakonitosti Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
 • Dostavljanje godišnjeg Izvješća i Plana i programa ustanove

Agencija za odgoj i obrazovanje

 • Sudjelovanje na stručnim skupovima
 • Prijava pripravnika za stažiranje/prijava pripravnika za polaganje stručnog ispita / uvid u ostvarivanje programa stažiranja (izvješće)
 • Stručno – pedagoški uvid / savjetovanje

Centar za podršku roditeljstvu RASTIMO ZAJEDNO

 • Provođenje radionica za roditelje Rastimo zajedno

Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“

 • Suradnja u ostvarivanju programa Korak po korak
 • Sudjelovanje na edukacijama
 • Objavljivanje članaka u stručnom časopisu „Dijete vrtić obitelj“

Gradska knjižnica

– posjete i učlanjivanje skupina

– zajedničko organiziranje manifestacija

Osnovna škola „Marije i Line“ Umag

 • Suradnja pri obilježavanju blagdana i svečanosti
 • Suradnja pred prelazak predškolaca u OŠ

POU „Ante Babić“ Umag i Gradska knjižnica

 • Organizacija predstava u velikoj dvorani
 • Organizacija izložbi u MMC-u
 • Posjete knjižnici i učlanjenja skupina
 • Sudjelovanje na druženjima s književnicima za djecu

Muzej Grada Umaga

 • Posjete Muzeju
 • Suradnja tijekom pojedinih izložbi, obilježavanja ili projekata, radionice,

Zajednica talijana „Fulvio Tomizza“

– suradnja pri obilježavanju Dana sv. Pelegrina (i drugih manifestacija)

Dom zdravlja

 • Pružanje zdravstvene zaštite djeci
 • Pregledi kod stomatologa
 • Hitni slučajevi
 • Sistematski pregledi djelatnika

Zavod za javno zdravstvo Pula

 • Nadzor HACCP sustava
 • Kontrola hrane

Centar za socijalnu skrb

 • Problematika obitelji

DND Umag

 • Organizacija proslave i događanja za djecu
 • Organizacija predstava

Turistička zajednica grada Umaga

 • Donacije i pomoć pri organizaciji svečanosti u vrtiću i gradu

Talijanski dječji vrtić „Girotondo“ Umag

 • Zajedničko obilježavanje blagdana, proslava.. u vrtiću
 • Zajednička stručna usavršavanja
 • Komunikacija i organizacija u zajedničkim prostorijama

Različite ustanove, udruge i pojedinci u gradu Umagu (npr. Policija, Vatrogasci, frizeri…)

 • Posjete prema planu pojedine skupine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Ciljevi, sadržaji i oblici stručnog usavršavanja usmjereni su na proširivanje, razmjenu i stjecanje novih iskustava, znanja i vještina, te razvijanje stručnih kompetencija u funkciji što kvalitetnijeg odgojno – obrazovnog rada i zadovoljavanja potreba djece.

 

I      Stručno usavršavanje provodimo u ustanovi, a planirane su ove radionice/predavanja (ulaze u Plan stručnog usavršavanja):

Rb. NAZIV RADIONICE VODITELJ/I OPIS VRIJEME ODRŽAVANJA
1. ZAJEDNICE UČENJA Stručni suradnik pedagog savjetnik Barbara Mikluš  Traganje za novim znanjima i međusobno dijeljenje znanja.

Refleksija prakse uz pomoć analize video snimki, Wanda metode, rada na odabranim teorijskim temama

Tijekom godine;

Rad u grupama

2. RADIONICE S ODGAJATELJIMA – RASTIMO ZAJEDNO Stručni suradnik pedagog savjetnik Barbara Mikluš

Stručni suradnik psiholog Petra Brnić

Program RZ radionica s odgajateljima, nasto je kao dio programa RZ sa rodiditeljia s ciljem da i odgajatelji usvoje i primjenjuju u svakodnevnom susretanju i radu s djecom i roditeljima vrijednosti, znanja i vještine koje Program promovira. 7 radionica / drugo polugodište

– za odgajatelje koji nisu ranije slušali ove radionice

3. KAKO SE PRIPREMITI ZA PRILAGODBU U JASLIČKIM SKUPINAMA Stručni suradnik pedagog mentor Barbara Mikluš

Stručni suradnik psiholog Petra Brnić

Svi dionici procesa prilagodbe (djeca, roditelji i odgajatelji) najranjiviji su tijekom razdoblja prilagodbe. Dobra priprema i razumijevanje tog procesa olakšati će svima ovo razdoblje. Radionica / travanj
4. GRUPNA REFLEKSIJA PREMA METODI WANDA Stručni suradnik psiholog Petra Brnić Refleksija rada u skupinama uz korištenje Wanda metode 7 susreta tijekom godine
5. NEPOŽELJNA PONAŠANJA U SKUPINI Stručni suradnik psiholog Petra Brnić Koja su to nepoželjna ponašanja i što činimo u situacijama njihove pojave Tijekom godine
6. IZAZOVI U RADU S DJECOM S ADHD-om Stručni suradnik psiholog Petra Brnić Prepoznavanje i razumijevanje djece s ADHD-om Tijekom godine
7. RADIONICA PREMA INTERESIMA I POTREBAMA ODGOJITELJA Stručni suradnik edukacijski rehabilitator, mentor, Suzana Đurić Tijekom godine
8. HITNA STANJA DJECE- epilepsija, febrilne konvulzije i anafilaktički šok Viša medicinska sestra Ornela Čokrlija Tijekom godine
9. ZARAZNE BOLESTI U DJECE Viša medicinska sestra Ornela Čokrlija Tijekom godine

 

Točni termini svih radionica biti će dogovoreni i usklađeni tijekom pedagoške godine.

Sve radionice raditi će se sa prilagođenim brojem sudionika i na način propisan preporukama za rad tijekom epidemije.

 

II      Drugi dio stručnog usavršavanja odgojnih djelatnika odnosi se na usavršavanja izvan ustanove, a to su teme koje nudi AZOO prema Katalogu stručnog usavršavanja sukladno interesima i mogućnosti ustanovE.

III    Planiran je i dio osobnog usavršavanja putem stručne literature. U skladu s financijskim planom vrtićka će se knjižnica nadopunjavati novim naslovima.

 

 

 

 

 

Plan rada Odgajateljskog vijeća (ulazi u Plan stručnog usavršavanja):

 

Razdoblje Sadržaj rada
rujan

 

– izvješća sa stručnih skupova

– usvajanje Godišnjeg plana i programa ustanove

– usvajanje Kurikuluma ustanove

Ožujak / travanj – zimska organizacija rada

– Dan grada – prijedlog aktivnosti

– usvajanje Planova stažiranja (prema potrebi)

– polugodišnje izvješće ped. g.

kolovoz – izvješće o ljetnom radu

– usvajanje Godišnjeg izvješća ustanove

– organizacija rada na početku pedagoške godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KONKRETIZACIJA ZADUŽENJA ODGOJITELJA U OKVIRU RADNOG VREMENA ZA PEDAGOŠKU 2022./23.

Ukupni godišnji fond sati………………………………………………………………….2088

Blagdani –  10X8 ……………………………………………………………………………….…80

Prosječni  broj dana GO – 25 x 8…………………………………………………………200

Godišnja satnica za ostvariti   …………………………………………………….1808

 1. Efektivni rad s djecom s pauzom – 226x 6……………………………………….1356
 2. Dnevne pripreme – 226 x 1,5 ……………………………………………………………339
 3. Ostali poslovi – 226 x 0,5 ………………………………………………………………..113

 

 

 

 

 

RASPORED OSTALIH POSLOVA  113 h

PLANIRANJE                                                                                                 62
Tjedno planiranje i vrednovanje – 47×1 47
Mjesečno / tromjesečno planiranje i valorizacija  –    1 x 1  +  3 x 3 10
Godišnji plan i izvješće  –   5   5
STRUČNO USAVRŠAVANJE  25
Odgojiteljska vijeća   3 x 2    6
Usavršavanje izvan ustanove ili on line    6
Usavršavanje u ustanovi    8
Individualno stručno usavršavanje  10 x 0,5    5
SURADNJA S RODITELJIMA    26
Roditeljski sastanci 3×1    3
Druženje i radionice 1×3    3
Individualne informacije 20
  
UKUPNO  113

 

 

NAPOMENA:

U sklopu dnevne pripreme (1.5 sati dnevno / 339 godišnje) sadržani su slijedeći poslovi

 • Estetsko uređenje prostora, osmišljavanje poticajnog okruženja u centrima aktivnosti SDB,
 • Prikupljanje i priprema raznolikog materijala za rad,
 • Izrada didaktičkog materijala,
 • Dnevni plan i valorizacija,
 • Ispunjavanje Matične knjige i popunjavanje statistike,
 • Vođenje razvojnih mapa,
 • Pisanje individualnih dosjea i instrumentarija,
 • Pripreme za roditeljske sastanke, priprema za radionice, priprema za individualne informacije,
 • koordinacija sa stručnim timom i unutar odgojiteljskog para,

IZVANREDNI  POSLOVI , PRETHODNO DOGOVORENI S RAVNATELJICOM , KOJI SE DODATNO VALORIZIRAJU

 • Javni nastupi,
 • Sudjelovanje u organizaciji  izložbi, olimpijade, inventurama, zimovanja …,
 • Mentorstvo studentu ili odgajatelju pripravniku,
 • Vođenje internih edukacija,

–   Fokusna skupina(dramska,izrada kurikuluma,uređenje okoliša)

–   Projekt prezentiran javnosti za podizanje kvalitete rada ustanove

–  Dolasci zbog izlazaka s djecom (kod zubara ,na predstave,posjete i sl.)

–  Priprema za javne svečanosti,

–  Organizacija izleta predškolaca,

–  zamjena,

–  1xgodišnje (izlet s roditeljima) 8 sati (subota)

 

9     GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA

 

9.1 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE

 

 

Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj vrtića. Ravnatelj osigurava i vodi rad poslovanja vrtića, predstavlja i zastupa vrtić, poduzima pravne radnje u ime i za račun vrtića, odgovara za zakonitost rada vrtića.

Danas uloga ravnatelja daleko nadilazi granice rukovođenja. On je lider koji u odgojno – obrazovni proces uključuje, prije svega djecu, odgajatelje, stručne suradnike, roditelje, relevantne čimbenike iz lokalne zajednice i mjerodavne uprave, prati epidemiološku situaciju te sukladno uputama HZJZ i MZO organizira rad.

 

Programske zadaće Suradnici Vrijeme realizacije
U odnosu na vrtić:

-sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća ustanove

-sudjelovati u izradi Godišnjeg plana i programa rada, te praćenje njegove realizacije,

-sudjelovanje u izradi kurikuluma vrtića

-sudjelovanje u izradi financijskog plana vrtića,

-sudjelovanje u timskom planiranju aktivnosti vezanih za unapređivanje njege zaštite, sigurnosti, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi,

– prati epidemiološku situaciju i sve naputke od strane HZJZ i MZO

-osigurava rad ustanove u skladu sa zakonskim aktima, u svakoj prilici štiti dostojanstvo struke i prava svakog djeteta

-praćenje ispravnosti i sigurnosti objekta, nadopuna i nabavka didaktike , materijala i drugih sredstava potrebnih za funkcioniranje vrtića,

-funkcionalno nadopunjavanje i obnavljanje sprava, pomagala i materijala u vanjskom i unutrašnjem prostoru (sigurnosni i estetski kriteriji),

-koordinirati i pratiti kvalitetu izvršavanja zadataka vezanih za popravke, servisiranje i atestiranje opreme,

-sudjelovanje u pripremanju sjednica UV , te provođenju njihovih zaključaka i odluka,

-sudjelovanje u pripremi i realizaciji sjednica OZV, te pratiti realizaciju zaključaka OZV i njihovu provedbu u neposrednoj praksi,

-praćenje svih važnih uvjeta potrebnih za kvalitetnu realizaciju odgojno-obrazovnog procesa,

-sudjelovanje u timovima za prezentiranje projekata te svim oblicima stručnog usavršavanje,

-prisustvovanje stručnim aktivima, seminarima te primjenjivanje istog u praksi,

-praćenje stručne literature

-sudjelovanje u praćenju uvođenja pripravnika u samostalan rad,

-sudjelovanje u pripremi za prijem djece.

 

 

Stručni tim

stručni tim i tim za izradu kurikuluma ustanove

računovodstvo

stručni tim,med . sestra, HZZJIŽ

 

kućni majstori i ZIK d.o.o.

med. sestra i stručni tim vrtića

 

 

 

 

 

komunalni odjel grada Umaga

 

 

kućni majstori

 

članovi upravnog vijeća,predsjednica UV, tajnica

 

 

stručni tim

 

 

 

 

 

pedagog ,edukacijski rehabilitator i psiholog

 

stručni tim i odgajatelji

 

 

Rujan i tijekom godine

rujan

kolovoz-rujan

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

 

tijekom godine

tijekom godine

 

tijekom godine

 

 

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

tijekom godine

 

srpanj,kolovoz i rujan

Suradnja s roditeljima:

-sudjelovanje u roditeljskim sastancima na početku pedagoške godine,ali i po potrebi tijekom godine,

-individualni razgovori i konzultacije

-informiranje i suradnja u zajedničkom rješavanju problema,

-suradnja u organizaciji i realizaciji radionica za roditelje, te pripremi edukativnih materijala

-omogućavam i podržavam uključivanje roditelja i obitelji kao partnera u proces odgoja i obrazovanja djece, kao i u sve druge aspekte rada ustanove

 

 

 

Stručni tim i odgajatelji

 

 

 

 

 

Odgojitelji, stručni tim i cijela uprava vrtića

 

 

Kolovoz

 

 

tijekom godine po potrebi

 

 

Tijekom godine

Suradnja s društvenim čimbenicima:

– epidemiološka služba i HZJZ IŽ

– Talijanski dječji vrtić “Girotondo”

– Gradskim poglavarstvom

– Osnovnom školom,

– Centrom Veruda

– Policijskom upravom,

– POU “Ante Babić”

– Centrom za socijalnu skrb

– Ministarstvom znanosti i obrazovanja,

– Agencijom za odgoj i obrazovanje

– Pročelnikom za društvene djelatnosti,

– Predstavnicima Gradske vlasti,

– Pedijatrima,

– Vatrogasnom postajm,

– Turističkom zajednicom grada Umaga,

– Domom za starije i nemoćne “Atilio Gamboc”

– Muzejom grada Umaga

– Knjižnicom grada Umaga

– Talijanskom zajednicom

– sportskim i drugim udrugama grada Umaga ( Udruga “Pružam ti ruku, Društvo Naša Djeca, folklorno društvo Umag i dr.),

– medijima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

 

Sve ostale ne planirane zadaće realizirati će se prema nastalim potrebama tijekom pedagoške godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNE SURADNICE PEDAGOGINJE

Bitna zadaća stručne suradnice – pedagoginje  biti će jačanje kompetencije svih koji sudjeluju u neposrednom odgojno – obrazovnom procesu, ukljućivanjem u Zajednice učenja. Time se istovremeno postiže podizanje kvalitete rada u cijelome vrtiću, te se polako usklađuje i sa Nacionalnim kurikulumom.

Poslovi pedagoga određeni su humanističko – razvojnom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, a temelje se na suvremenim znanstvenim spoznajama i dostignućima.

Pedagog je u dječjem vrtiću prisutan kao nezaobilazni čimbenik kvalitetnog ostvarivanja ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece, što uključuje širok raspon djelovanja:

 • Promicanje različitih koncepcija, teorijskih postavki, znanstvenih spoznaja i dostignuća
 • Unaprjeđivanje kvalitete rada s djecom i roditeljima
 • Stručno usavršavanje, osposobljavanje i obrazovanje odgajatelja i ostalih sudionika u procesu
 • Istraživanje i vrednovanje kvalitete primjene programa; humanog i materijalnog okruženja u kojima se program provodi

Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko načina: u odnosu na dijete, odgajatelje, društveno okruženje, što taj posao čini kompleksnim. Pored toga, pedagog obavlja i ove poslove: bibliotečno-informacijske, dokumentiranje odgojno – obrazovne djelatnosti, organizacijska studentske prakse, praćenje stažiranja odgajatelja pripravnika…

Primarna zadaća u odnosu na dijete je podizanje kvalitete života u vrtiću u skladu s njegovim razvojnim i aktualnim potrebama.

Osnovna zadaća u odnosu na odgajatelje je podrška i pomoć u ostvarenju odgojno – obrazovnog procesa, te usmjeravanje odgajatelja u profesionalnom rastu.

U odnosu na roditelje cilj se sastoji od podrške u odgovornom roditeljstvu, te jačanju partnerskih odnosa vrtića i obitelji.

Zadaća u odnosu na društveno okruženje je jačanje društvene svijesti o važnosti ranog odgoja i obrazovanja, kao i promidžba djelatnosti.

 

Stručni suradnik pedagog se zbog širine poslova koje obavlja, te zbog važnosti usvajanja aktualnih znanja, treba se kontinuirano educirati, te se tijekom godine prijavljuje na edukacije prema interesu i prema potrebi ustanove

 

  PROGRAMSKE ZADAĆE PREDŠKOLSKOG PEDAGOGA SURADNICI VRIJEME REALIZACIJE
1.

U ODNOSU NA DIJETE:

– pratiti proces prilagodbe novoupisane djece

– pratiti i procjenjivati  aktualne djetetove potrebe, pravodobnost i kvalitetu njihovog zadovoljavanja zbog utvrđivanja primjerenosti organizacije djetetova života  i cjelokupnog odgojnog procesa

– pratiti i procjenjivati primjerenost djetetove okoline njegovim razvojnim mogućnostima, interesima i aktualnim potrebama

– pratiti međusobnu dječju interakciju, interakciju s odgajateljima i ostalim odraslima

– poticati i podupirati promjene koje omogućavaju zadovoljavanje djetetovih aktualnih i trajnih potreba – na razini vrtića, grupe, pojedinca – sudjelovanje u promicanju odgojno – obrazovnih organizacijskih uvjeta u cilju fleksibilnijeg zadovoljavanja potreba djece i uvažavanja individualnih različitosti

– ostvarivati neposredan kontakt sa djecom radi obogaćivanja programa rada

– praćenje ritma života i aktivnosti djece radi prilagođavanja organizacije rada u vrtiću

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji

Stručni suradnici

Zdravstveni voditelj

 

Rujan

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

2.

U ODNOSU NA ODGOJITELJE:

– pomoć odgajatelju da prepozna i procijeni djetetove potrebe (instrumentarij za praćenje, analiza razine zadovoljavanja djetetovih potreba u odnosu na pojedine dijelove odgojno – obrazovnog procesa)

– praćenje i suradnja pri ostvarivanju bitnih zadaća u ustanovi s naglaskom na dokumentiranju procesa i izdradi razvojnih mapa u cilju individualizacije rada u skupini

– suradnja u organizaciji rada skupine (usklađivanju dnevnog ritma s potrebama djece)

– suradnja u kreiranju poticajnog vremenskog, materijalnog i prostornog konteksta za povoljan djetetov razvoj i optimalno zadovoljenje njegovih potreba

– suradnja pri strukturiranju i organiziranju svih prostora vrtića u poticajno okruženje za boravak djece

– pomoć u osmišljavanju poticajima i materijalima bogate stimulativne okoline (osmišljavanje i strukturiranje centara aktivnosti)

-pomoć u izboru prikladnih poticaja i sadržaja u odnosu na potrebe, interese i mogućnosti djece

– proširenje i bogaćenje programa vezano uz stvarne i aktualne interese djece (npr. kod projekata)

– pomoć u planiranju odgojno – obrazovnog radana razini skupine i vrtića

– sudjelovanje u radu timova odgajatelja

– suradnja s odgajateljima u osvješćivanju nužnosti stalnog procjenjivanja razine vlastite prakse, odmaku od rutine i otvorenosti prema novinama (promatranje, dijalog, osvješćivanje implicitne pedagogije, radionice, refleksije…)

– rad na stjecanju vještina timskog rada

– sudjelovanje u organizaciji prakse studenata

– sudjelovanje u radu timova za stažiranje odgfajatelja pripravnika – praćenje rada, dokumentiranje, refleksije

– pomoć pri vođenju ped. dokumentacije, analiza

– poticanje odgajatelja na korištenje što raznolikijih oblika suradnje s roditeljima

– planiranje stručnog usavršavanja odgojitelja, dokumentiranje i praćenje

– praćenje rada odgojitelja pripravnika u svim segmentima rada

– valorizacija rada odgojitelja

– vođenje biblioteke sa stručnom literaturom – nabavka i evidencija posudbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji

Stručni suradnici

Zdravstveni voditelj

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

3.

U ODNOSU NA RODITELJE:

– sudjelovanje u radu komisije za upise i provođenje inicijalnih razgovora pri upisu

– informiranje i pomoć u procesu prilagodbe

– svakodnevni kontakt s roditeljima, savjetodavni rad u rješavanju razvojne i odgojne problematike

– u dogovoru s odgojiteljima, priprema tematskih roditeljskih sastanaka prema potrebi skupine

– u suradnji s odgajateljima organiziranje druženja i izleta s roditeljima

– poticanje i stvaranje uvjeta za sudjelovanje roditelja u odgojno – obrazovnom procesu

– vođenje radionica Rastimo zajedno za zainteresirane roditelje djece do 4 godine

– izrada edukativnih brošura, banera…

– administriranje web – stranice vrtića u svrhu informiranja roditelja

 

 

Stručni suradnici,

Ravnateljica

Zdravstveni voditelj

 

 

 

 

odgajatelji

 

 

Tijekom godine

4.

U ODNOSU NA DRUŠTVENE ČIMBENIKE:

– povezivanje s društvenim čimbenicima iz neposrednog vrtićkog okruženja u svrhu obogaćivanja redovitog programa

– suradnja sa dječjim vrtićima u županiji i šire – razmjena iskustava

– suradnja sa stručnim suradnicima Osnovne škole (posjete školi, upisi u 1. razred…)

– suradnja s medijima u cilju predstavljanja postignuća struke, kao i promicanja djelatnosti ranog odgoja i obrazovanja

– MZOS, Agencija za odgoj i obrazovanje – suradnja u organizaciji stručnih usavršavanja, promicanja u položajna zvvanja…

– administriranje web – stranice u svrhu informiranja uže i šire duštvene zajednice

 

 

 

 

 

Odgojitelji

Stručni suradnici

Zdravstveni voditelj

Ravnateljica

 

 

 

 

Tijekom godine

5.

U ODNOSU NA STRUČNI TIM:

– rad u timu za upise

– sudjelovanje u formiranju skupina i rasporedu odgajatelja po skupinama

– suradnja u postavljanju i ostvarivanju osnovnih zadaća i poslaova iz Godišnjeg plana ustanove

– suradnja u izradi Kurikuluma ustanove

Redoviti sastanci stručnog tima te planiranje svakodnevnih aktivnosti

– Sudjelovanje u nabavci potrošnog materijala, didaktike i stručne literature

– dogovaranje o zajedničkoj strategiji djelovanja u odnosu na aktualna zbivanja na razini vrtića

– stručna potpora ravnateljici u poštivanju pedagoških načela organizacije rada vrtića na mikro i makro razini (prostornih, kadrovskih…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni tim

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine

9.3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNE SURADNCE

EDUKACIJSKE – REHABILITATORICE

 

RUJAN 2022 U zadnjem tjednu KOLOVOZA planirani su  i odrađeni roditeljski sastanci za novoupisanu djecu kao i OZV.

Tokom rujna planirani su  obilasci po skupinama u svih sedam objekata /vrtići Duga, Petar Pan, Bašanija, Petrovija, Bambi, Murine i Radost/

Nakon obilazaka planirani su individualni razgovori i dogovori sa odgojiteljskim parom.

Zajednička koordinacija odgojitelja i pomoćnika vezano za djecu s TUR i roditeljima. Promatranje i praćenje djece u svim skupinama.

Razvojna procjena za djecu koja su  od prošle školske godine upisana u vrtić kao i za novo upisane.

Uključivanje djece s TUR u primarne programe odgoja, njege, zaštite i rehabilitacije.

Individualni razgovori sa roditeljima djece s TUR kao i djece koja pokazuju odstupanja od urednog razvoja.

Koordinacije sa odgojiteljskim timom po skupinama gdje su upisana djeca s TUR te davanje uputa.

Koordinacija sa stručnim timom. Timsko planiranje.

Izrada rasporeda rada po objektima i danima za predstojeću šk godinu.

Individualne informacije za roditelje.

Suradnja sa ; Centar za soc skrb, liječnici, rehabilitatori iz drugih ustanova gdje dijete ide na terapije, razmjena mišljenja i suradnja sa Udrugama koje se bave djecom s TUR, šira zajednica.

Odgojiteljsko zdravstveno vijeće.

Kontinuirano

i to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

LISTOPAD 2022 Praćenje novoupisane djece po skupinama.

Izrada tromjesečnog plana i programa IOOP za svako pojedino dijete prema njegovim razvojnim poteškoćama, /odnosi se na djecu koja su već pohađala vrtić./

Procjena i praćenje djece koja posjeduju medicinsku dokumentaciju i koja pokazuju određena odstupanjima od urednog razvoja.

Odabir odgovarajućih oblika rada, opreme, didaktičkih sredstava i pomagala.

Individualni rad s djecom s TUR.

Koordinacije sa odgojiteljima i pomoćnicima o prilagodbi djeteta na skupinu i novi prostor, te o načinu komunikacije s roditeljima. Obilasci svih skupina po objektima.

Konzultacije za odgojitelje i asistente djece s TUR – odabirom novih ciljeva za svako pojedino dijete, te odabir načina i metode rada i promatranja u skupini  ,kao i praćenje djece kroz IOOP.

Individualni razgovori sa roditeljima, upoznavanje sa IOOP-om, podjela zadataka.

Izrada dosjea za djecu te izrada lista procjena kroz zapažanja u individualnom radu.

Koordinacije sa stručnim timom. Timsko planiranje sa ravnateljicom.

Obilježavanje „Dječjeg tjedna“, kroz razne aktivnosti na otvorenom.

Kontinuirano

I to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

STUDENI 2022 Individualizirani rad s djecom u cilju otklanjanja ili olakšavanja teškoća za njihovo daljnje funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Rad se bazira na socijalizaciji, poticanju i procjenama motoričko- perceptivnih sposobnosti, pravilnom izgovoru, pažnji, koncentraciji, memoriji i razvoju grubih i finih mišićnih struktura konceptiranih u individualnom planu i programu svakog pojedinog djeteta ovisno o poteškoćama koje dijete ima.

Opserviranje novoupisane djece po skupinama.

Daljnje praćenje djece koja posjeduju medicinsku dokumentaciju i koja pokazuju određena odstupanjima od urednog razvoja.

Koordinacija sa odgojiteljima.

Pružanje pomoći odgojitelju i pomoćniku u radu sa djecom.

Radionice za odgojitelje „Izazovi u radu sa djecom s TUR-u i komunikacija sa roditeljima“

Koordinacije sa stručnim timom.

Odgojiteljsko vijeće.

Stručno usavršavanje.

Kontinuirano

I to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

PROSINAC 2022 Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Nastavak praćenje djece po skupinama.

Individualni razgovori sa roditeljima, odgojiteljima i pomoćnicima, analiza postignutih i realiziranih zadataka, kao i dogovor za nove i postojeće nerealizirane  zadatke koji se prenose u slijedeći tromjesečni plan IOOP za svako pojedino dijete. Izrada IOOPa

Individualne informacije i savjetovanja.

„Biti roditelj djeteta s TUR“.-predavanje za roditelje /ovisno o interesima roditelja/

Koordinacije sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje dnevnika rada i individualnih dosjea.

Kontinuirano

I to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

SIJEČANJ  2023 Izrada individualnog plana i programa za novoupisanu djecu koja su bila praćena od početka školske godine. Upoznavanje roditelja i odgojitelja sa novim IOOP-om, podjela zadataka, prilagodba prostora i didaktike.

Individualni rad sa djecom i praćenje djece koja odstupaju od urednog razvoja po skupinama.

Suradnja sa roditeljima i davanje zadataka za svakodnevni rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Individualne informacije i savjetovanja.

Koordinacija sa stručnim timom. Timsko planiranje.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Svakodnevno vođenje tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Kontinuirano

I to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

VELJAČA 2023 Individualni rad sa djecom, kroz poticanje i izvršavanje postavljenih zadataka.

Stavljanje djeteta pred razne izazove , praćenje, promatranje, procjenjivanje.

Davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata. Individualne informacije i savjetovanja.

Proslava fašnika, povorka kroz grad .

Koordinacija sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje. Edukacije, seminari.

Radionice za odgojitelje „Izazovi u radu sa djecom s TUR-u i komunikacija sa roditeljima II dio“

Obilazak svih skupina po objektima.

Vođenje tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Kontinuirano

I to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

OŽUJAK 2023. Procjena postignutih zadataka kod djece kao i djelomično i potpuno nerealiziranih, zajedno sa roditeljima, odgojiteljima i pomoćnicima, te postavljanje novih zadataka i ciljeva za dijete.

Praćenje, procjena i individualni rad sa djecom.

Koordinacija sa stručnim timom.

Roditeljski sastanci i izlaganja.“ Biti roditelj djeteta s TUR“ – radionica za roditelje./ovisno o interesu roditelja/

Individualne informacije i savjetovanja.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje, radionice, seminari.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Obilasci i praćenje djece po skupinama.

Kontinuirano

I to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

TRAVANJ 2023. Kontinuirani individualni rad sa djecom.

Izrada IOOP-a sa novim i nerealiziranim ciljevima i zadatcima.

Individualne informacije i savjetovanja.

Suradnja sa roditeljima i postavljanje ciljeva i zadataka za svakodnevan rad u obitelji.

Dogovori sa odgojiteljima, prijedlozi i mišljenja za realizaciju ciljeva i zadataka kroz izradu i primjenu didaktičkih sredstava.

Koordinacija sa stručnim timom. Timsko planiranje.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Odgojiteljsko vijeće.

Kontinuirano

I to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

SVIBANJ 2023. Individualni rad sa djecom, kroz poticanje i izvršavanje postavljenih zadataka.

Stavljanje djeteta pred razne izazove , praćenje, promatranje, procjenjivanje.

Davanje zadataka za svakodnevan rad u obitelji kao i analiza postignutih rezultata.

Individualne informacije i savjetovanja.

Roditeljski sastanci.

Koordinacija sa stručnim timom.

Upisi djece u vrtić. Komisija za upise.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Kontinuirano

I to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

LIPANJ 2023. Procjena postignutih zadataka kao i djelomično i potpuno nerealiziranih, zajedno sa roditeljima, odgojiteljima i pomoćnicima, te postavljanje novih zadataka i ciljeva za dijete.

Praćenje u skupini, procjena i individualni rad sa djecom.

Odgojiteljsko vijeće.

Koordinacija sa stručnim timom.

Suradnja sa društvenom sredinom.

Stručno usavršavanje.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Izrada godišnjeg izvješća za 2022/2023 godinu.

Završne svečanosti sa djecom i za djecu.

Kontinuirano

I to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

SRPANJ 2023. Individualni rad sa djecom koja u ljetnom periodu pohađaju vrtić, kroz poticanje i izvršavanje postavljenih zadataka.

Praćenje djece u novim uvjetima ljetnog rada.

Rad  na dokumentaciji.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Kontinuirano

I to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

KOLOVOZ 2023. Individualni rad sa djecom koja u ljetnom periodu pohađaju vrtić, kroz poticanje i izvršavanje postavljenih zadataka.

Praćenje djece u novom okruženju.

Izrada tjednog plana i programa, te dosjea djeteta.

Rad na dokumentaciji

Odgojiteljsko vijeće.

Roditeljski sastanci za novoupisanu djecu.

Kontinuirano

I to od ponedjeljka do

četvrtak do 11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.       GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNE SURADNICE PSIHOLOGINJE

Plan se odnosi na radno vrijeme od 28 sati tjedno.

SADRŽAJ RADA VRIJEME REALIZACIJE
 
DIJETE
Neposredan rad – praćenje psihofizičkog razvoja djece – tijekom intervjua, opažanjem i praćenjem ponašanja u odgojnoj skupini, primjenom psihodijagnostičkih tehnika i postupaka
 
–        procjenjivanje nekih elemenata razvojnog statusa djeteta prilikom inicijalnog razgovora 6-8 mj.                             i prema potrebi
–         praćenje i procjenjivanje procesa prilagodbe djece 9-10 mj.                            i prema potrebi
–        procjenjivanje psihomotornog, kognitivnog i socio- emocionalnog razvoja djeteta na osnovu uočenih potreba tijekom praćenja psihologa, suradnje s roditeljima i sustručnjacima Kontinuirano
–        prepoznavanje djece s teškoćama na osnovu psihologijske procjene i uvida u specijalističke nalaze i rješenja Kontinuirano
–        rano otkrivanje i utvrđivanje potencijalno darovite djece Kontinuirano
–        procjenjivanje razvojnog statusa djece u godini prije polaska u školu 9.-10. mjesec
–        praćenje razvoja djece s rizičnim faktorima razvoja, koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama, djece koja su proživjela stresne i traumatične događaje kontinuirano Kontinuirano
 
Neposredan rad s djecom u području skrbi za psihičko zdravlje djece – provođenje individualnih programa, intervencije, prevencija
–       provođenje individualnog programa rada s djecom s blažim ili privremenim teškoćama, u području socio – emocionalnog razvoja Prema potrebi
–       provođenje intervencija u kriznim situacijama i pomoć djeci u prevladavanju stresnih situacija – tugovanje, bolest, razvod roditelja i dr. Prema potrebi
 
RODITELJI
Intervju s roditeljima novoprimljenog djeteta 6.-8. mjesec

i prema potrebi

Edukativno – savjetodavni rad s roditeljima
–          individualan savjetodavni rad – emocionalno – psihološko snaženje obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta prema potrebama roditelja ili na inicijativu vrtića Kontinuirano
–        radionice za roditelje s raznim temama iz područja psihologije (po potrebi on-line)

–        RZ mini online radionice na teme:

o   Emocionalne kompetencije djece

o   Izljevi bijesa kod djece

o   Kako pomoći djetetu da postane odgovorno i samostalno

o   Granice

 

Prema potrebi
Roditeljski sastanci
–          Sudjelovanje psihologa s tematskim predavanjima namijenjenim većem broju roditelja :

      „Adaptacija djeteta na jaslice i vrtić“ (za roditelje novoupisane djece)

 

7.-8. mjesec

–          sudjelovanje na roditeljskim sastancima u odgojnim skupinama po dogovoru Prema potrebi
Sudjelovanje u izradi plakata, letaka, anketa za roditelje Prema potrebi
Održavanje virtualnog Kutka psihologa za roditelje Kontinuirano
 
ODGOJITELJI
Individualne konzultacije s odgojiteljima o:
–            praćenju razvoja djece, njihovog napretka i postignuća Kontinuirano
–            otkrivanju djece s posebnim potrebama -teškoćama u razvoju i darovite djece 9.-10. mjesec

Kontinuirano

–            provođenju programa opservacije Prema potrebi
–            planiranju razvojnih zadaća i stvaranju plana podrške Kontinuirano
–            zaštiti prava djece Kontinuirano
–            pripremi za individualne razgovore s roditeljima Prema potrebi
–            pripremi za roditeljske sastanke Prema potrebi
–            osvrtima na odgojno – obrazovni rad Kontinuirano
Zajednički radni dogovori, aktivi, vijeća
–            sudjelovanje na Odgojiteljskim vijećima Prema potrebi
–            sudjelovanje na radnim dogovorima o različitim temama Prema potrebi
Poticanje stručne kompetencije odgojitelja – priprema i održavanje predavanja psihologa i radionica:
o    Grupna refleksija prema metodi WANDA         (7 susreta)

o    „Nepoželjna ponašanja u skupini“

10.-5. mjesec

11. mjesec

o    „ADHD“ 1. mjesec
 
Uvid u odgojno – obrazovni rad s naglaskom na interakcijsko-komunikacijski odnos odgojitelja s djecom Kontinuirano
Rad s odgojiteljima pripravnicima Kontinuirano
Održavanje virtualnog Kutka psihologa za odgajatelje Kontinuirano
 
STRUČNI TIM
 
–          Zajednički dogovori, sastanci, individualne konzultacije

–          Sudjelovanje pri izradi Godišnjeg plana ustanove

8. i 9. mjesec
–          Sudjelovanje pri izradi Godišnjeg izvješća ustanove 8. mjesec
–          Sudjelovanje pri formiranju odgojnih skupina i izboru odgojitelja 6.-7. mjesec
–           Radni dogovori Stručnog tima tjedno Kontinuirano
–          Suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima prema potrebi Prema potrebi
–          Ostali poslovi po nalogu ravnatelja ili posebnom zaduženju Prema potrebi
POSEBNI POSLOVI IZ GODIŠNJEG PROGRAMA RADA STRUČNOG SURADNIKA-PSIHOLOGA
Izrada planova, izvješća, analiza, evidencija
–            Izrada godišnjeg plana i programa rada psihologa 8.-9. mjesec
–            Izrada dnevnog plana psihologa i evidencije o realiziranim zadaćama dnevno Kontinuirano
–            Vođenje individualnih dosjea za djecu s posebnim potrebama i ostale evidencije o djeci Kontinuirano
–            Izrada i analiza različitih instrumenata za praćenje, anketa, upitnika, tablica i sl., za djecu, roditelje i odgojitelje Prema potrebi
–            Izrada godišnjeg izvješća psihologa 8. mjesec
–            Pisanje stručnih mišljenja o djeci Prema potrebi
Priprema psihologa za:
–            Neposredan rad s djecom

–            Radionice i predavanja

–            Neposredan savjetodavni rad s roditeljima i odgajateljima

Kontinuirano
Stručno usavršavanje psihologa
–        Praćenje aktualne stručne literature Kontinuirano
–        Kolektivno stručno usavršavanje u organizaciji DVJ “Duga“

–        Pozvano predavanje: Upravljanje nepoželjnim ponašanjima u većim skupinama predškolske dobi: brzi odgovori na nesuradnju / Motivacija predškolske djece na suradnju: kako uklopiti neurorazličost u vrtićke aktivnosti, AvantiBC

10. mjesec
–        Drugi oblici stručnih usavršavanja organiziranih od strane relevantnih strukovnih nadležnih institucija Kontinuirano
–        Sudjelovanje u radu Sekcije predškolskih psihologa Istarske županije Kontinuirano
SURADNICI IZVAN VRTIĆA
Centar za socijalnu skrb Buje i MUP Prema potrebi
Povjerenstvo za upis djece u OŠ 3.-6. mjesec
Stručni suradnici škole „Marija i Lina“ i „Galileo Galilei“ Kontinuirano
Specijalizirane trgovine didaktike, stručne literature Prema potrebi
Ostali (sustručnjaci u kliničkim centrima te sveučilištima) Prema potrebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM  STRUČNE SURADNICE LOGOPEDINJE

Plan satnice rada logopeda u pedagoškoj godini 2022./2023.

Broj radnih dana: 251

Godišnje zaduženje: 2008

Neposredni rad (NP): 1255

 • dijete: 4 sata dnevno
 • roditelj: 0,5 sata dnevno
 • odgojitelj: 0,5 sata dnevno

Ostali poslovi (OP): 753

 

Tablica 1. Plan satnice rada logopeda u pedagoškoj godini 2022./2023.

Mjesec 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Uk.
RD 22 21 20 21 21 20 23 19 21 20 21 22 251
NP 110 105 100 105 105 100 115 95 105 100 105 110 1255
OP 66 63 60 63 63 60 69 57 63 60 63 66 753
Ukupno 176 168 160 168 168 160 184 152 168 160 168 176 2008

 

Logoped je u ustanovi zaposlen u punom radnom vremenu, što u pedagoškoj godini 2022./2023. ukupno iznosi 251 radni dan, odnosno 2008 radnih sati. Logoped će u neposrednom radu provesti ukupno 1255 sati. Za ostale poslove (priprema materijala za neposredni rad s djecom, priprema logopeda za roditeljske sastanke, edukacije, radionice; vođenje logopedske dokumentacije, stručno usavršavanje, koordinacije stručnog tima s ravnateljicom, suradnja izvan vrtića, ostali poslovi i zadaće) predviđena su ukupno 753 radna sata.

I. DJECA                                                                                                       
1. Identifikacija nove djece s teškoćama u jezično-govornom razvoju, komunikaciji i slabije razvijenim predčitačkim vještinama
1.1 Trijaža djece u ranoj i predškolskoj dobi – praćenje i po potrebi procjena jezično-govornog razvoja tijekom godine
1.2 Procjena izgovora glasova i usvojenosti predvještina čitanja i pisanja kod djece u starijim skupinama 9-10 mjesec

tijekom godine

1.3 Trijaža tijekom provođenja inicijalnih razgovora za upis svibanj
2. Praćenje razvoja predčitačkih vještina kod djece kod koje su uočena blaža odstupanja kontinuirano
3. Opservacija djece s identificiranim teškoćama ili sumnjom na teškoću u jezično-govornom razvoju i/ili komunikaciji pri inicijalnim razgovorima 10-11 mjesec

tijekom godine

 

2. Neposredan rad s djecom  
2.1 Provođenje individualnog logopedskog rada tijekom godine
2.2 Poticanje jezično-govornog razvoja neposrednim radom s djecom u skupini tijekom godine
2.3 Provođenje grupnog rada na poticanju predčitačkih vještina tijekom godine

 

II. RODITELJI                                                                                              
1. Individualni razgovori s roditeljima
1.1 Provođenje inicijalnih razgovora za upis prema planu
1.2 Inicijalni razgovori prije uključivanja djeteta u individualni logopedski rad 9-11 mjesec

tijekom godine

1.3 Savjetodavno edukativni rad o poticanju jezično-govornog razvoja, komunikacije i predčitačkih vještina tijekom godine
1.4 Prikaz rada logopeda i postignuća vezanih uz individualni rad s djetetom tijekom godine
1.5 Informiranje roditelja o opservaciji u skupini tijekom godine
2. Upućivanje djeteta na dijagnostiku u specijaliziranu ustanovu po potrebi
3. Suradnja putem pisanih materijala, članaka, letaka tijekom godine
4. Roditeljski sastanci po potrebi

 

III. ODGOJITELJICE                                                                                    
1. Individualne konzultacije s odgojiteljicama
1.1 Informiranje o usvojenosti predčitačkih vještina kod djece, informiranje o prijemu novog djeteta s teškoćama ili sumnjom na teškoće u jezično-govornom razvoju i/ili komunikaciji, informiranje o djeci s jezično-govornim i komunikacijskim poremećajima. tijekom godine
1.2 Pomoć pri planiranju odgojno-obrazovnog rada nakon ispunjavanja lista praćenja za svako dijete tijekom godine
2. Uvid u odgojno obrazovni rad – pedagoška dokumentacija, sadržaj centra za predvještine čitanja, praćenje provedbe prilagodbe nove djece tijekom godine
3. Konzultacije s pripravnicima po potrebi

 

 

IV. LOGOPED
1. Izrada godišnjeg plana i programa rada logopeda

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa ustanove

rujan
2. Izrada Godišnjeg izvješća o radu logopeda

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća ustanove

kolovoz
3. Koordinacije stručnog tima tijekom godine
4. Koordinacija s ravnateljicom i stručnim timom tijekom godine
5. Vođenje dokumentacije o djeci
5.1 Vođenje individualnih dosjea za djecu s teškoćama u razvoju i za djecu koja su u individualnom logopedskom radu ili praćenju svakodnevno
5.2 Evidencija o provedenim pregledima na razini vrtića i na razini odgojne skupine tijekom godine
5.3 Evidencija djece uključene u logopedsku terapiju tijekom godine
5.4 Izrada individualiziranog odgojno-obrazovnog programa u suradnji s odgojiteljima – razvojne zadaće, ciljevi, aktivnosti za područje govora/jezika/komunikacije/predčitačkih vještina tijekom godine
5.5 Izrada logopedskog mišljenja po potrebi
6. Priprema materijala za neposredan rad s djecom svakodnevno
7. Priprema logopeda za: roditeljske sastanke, edukacije, radionice tijekom godine
8. Vođenje dokumentacije o suradnji s članovima stručnog tima, roditeljima, odgojiteljima, drugim suradnicima tijekom godine
9. Dnevni i tjedni plan i realizacija terapija tijekom godine
10. Stručno usavršavanje tijekom godine
10.1 Seminari u organizaciji HLD, MZO, AZOO i dr. tijekom godine
10.2 Stručna literatura tijekom godine
10.3 Interni stručni aktivi, odgojiteljska vijeća prema planu
11. Mentorstvo studentima s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta po potrebi

 

V. SURADNICI IZVAN VRTIĆA
1. Suradnja sa stručnjacima i ustanovama u kojima se obavlja dijagnostika i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju, osobito djece s jezično-govornim i komunikacijskim poremećajima tijekom godine
2. Suradnja sa školama po potrebi
3. Stručni suradnici drugih dječjih vrtića po potrebi

 

VI. OSTALI POSLOVI I ZADAĆE
1. Ostali poslovi i zadaće koji nisu navedeni u planu i programu, a potrebno ih je izvršiti po nalogu ravnateljice po potrebi

9.6. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOE VODITELJICE

Oblici i sadržaj Nosilac zadataka Vrijeme                                                                                                 izvršenja
 

1. Upoznavanje početnog zdravstvenog  stanja djece po skupinama

ü  inicijalni intervjui, sređivanje kartoteke , kontrola liječničkih potvrda i knjižica imunizacije

 

Zdravstvena voditeljica

stručna služba

odgojitelji

rujan

tijekom godine

2. Identifikacija djece sa  posebnim potrebama,

ü  poduzimanje mjera prema programskim  sadržajima

 

Zdravstvena voditeljica

nadležni liječnik

specijalisti

stručni suradnici

odgojitelji

ravnateljica

Rujan

listopad

tijekom godine

 

 

 

3. Skrb o dnevnom ritmu djece

ü  prilagoditi vrijeme obroka dnevnim aktivnostima

ü  prilagoditi vrijeme obroka jasličkih skupina

ü  praćenje i unapređivanje kvalitete popodnevnog odmora prema dobnoj skupini

 

Zdravstvena voditeljica

 

pedagog

 

odgojitelji

 

tromjesečno

 

tijekom godine

4. Planiranje zdrave i adekvatne prehrane

ü izrada jelovnika u skladu s Prehrambenim standardima za prehranu u dječjim vrtićima i jaslicama

ü radionica sa stručnim suradnicima

ü edukacija osoba koje rade u provedbi procesa pripreme obroka

ü poboljšanje kvalitete obroka

ü rad na prehrani djece sa alimentarnom alergijom i intolerancijom

ü radionice sa odgajateljima i servirkama

ü praćenje ponuda dobavljača i nalaženje odgovarajućeg

ü kontrola kvalitete i kvantitete obroka (NZJZ Pula)

ü kontrola po sistemu HACCAP-a

Zdravstvena voditeljica

glavni kuhar

odgojitelji

 

služba socijalne medicine NZJZ Pula

 

HES služba DZ Umag

 

sanitarni inspektor

 

dobavljači

stručni tim  HACCP Pula

 

tjedno

 

 

tijekom godine

 

4x godišnje

 

 

 

 

2x godišnje

 

interni audit

5. Boravci na zraku

ü zadovoljavanje djetetove potrebe

ü razvijanje ekološke svijesti

ü suradnja u organizaciji   jednodnevnih izleta

ü suradnja sa sportskim  voditeljem

 

6. Praćenje zdravlja djece  tijekom boravka u vrtiću  i jaslicama                   

ü sistematski pregledi djece

ü stanje procijepljenosti djece

ü antropološka mjerenja

ü kontrola vida standardnim tablicama

ü praćenje i evidencija pregleda stomatologa

ü   pregledi djece u četvrtoj godini života

ü praćenje izostanka djece

ü praćenje epidemiološke situacije

ü individualno praćenje djece

ü izrada edukativnih listića, brošura i obavijesti o izvršenim mjerama

 

Zdravstvena voditeljica pedagog

odgojitelji

stručni voditelj sportskih skupina

 

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

nadležni liječnik

zdravstvena voditeljica            odgajatelji

stručna služba    specijalisti –

stomatolog

oftalmolog

HES služba

 

 

 

 

Prije upisa u vrtić i jaslice

 

tjedno

mjesečno

tromjesečno

7. Plan sanitarno-higijenskog   održavanja vrtića

    

ü nadzor provedbe i predlaganje mjera u cilju osiguranja higijene unutarnjeg i vanjskog prostora

ü svakodnevno čišćenje unutarnjeg  i vanjskog prostora

ü svakodnevna dezinfekcija unutarnjeg prostora

ü higijena i dezinfekcija opreme

ü nadzor nad adekvatnim grijanjem zimi i hlađenjem ljeti

ü osiguravanje adekvatnog broja djece u radnoj sobi

ü osiguravanje zdravstveno ispravne čiste vode, kao i ispravnu dispoziciju otpadnih voda i krutog otpada

ü osiguravanje odgovarajućeg namještaja koji ne pogoduje nastanku ozljeda

ü osiguravanje da igračke, didaktička pomagala i drugi predmeti opće upotrebe ispunjavaju uvjete u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe

ü osiguravanje dovoljne količine sredstava za opću higijenu djece  i same ustanove

ü dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 

 

 

 

Zdravstvena voditeljica

ravnateljica

 

tehničko osoblje

 

sanitarni nadzor

 

komunalno poduzeće

 

stručni tim

 

 

 

 

HACCP-a Pula

stručna služba

 

 

 

 

 

 

 

 

DDD služba

 

 

 

 

dnevno

tjedno

 

 

tijekom godine

 

 

 

2x godišnje po planu

8. Kontrola  opće i osobne higijene djelatnika, zdravstveni nadzor djelatnika

ü  nadzor nad provođenjem propisanih mjera i  ispunjavanje uvjeta prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti – pregledi HES službe

ü  ispunjavanje uvjeta prema propisima o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama  i predmetima opće upotrebe

ü  sistematski pregledi djelatnika prema obavezama zaštite na radu

 

 

 

 

 

 

Zdravstvena voditeljica

HES  služba

 

Služba NZJZ Pula

 

Specijalisti medicine rada

 

 

 

 

 

mjesečno

 

tijekom godine

po planu

9. Stručno usavršavanje i zdravstveno    prosvjećivanje                 

ü  savjetovanja sa djelatnicima ustanove

ü  suradnja sa roditeljima

ü  suradnja sa vanjskim suradnicima

ü  praćenje novije literature

ü  stručni skupovi, seminari-katalog Ministarstva

ü  praćenje mjera Epidemiološkog tima i Istarskog stožera u vezi epidemije

 

 

 

Zdravstvena voditeljica

zdravstveni djelatnici

stručna  služba       odgojitelji

služba NZJZ Pula

stručni tim HACCP-a Pula

Istarski stožer

 

 

mjesečno

 

 

tijekom godine

 

10. Zdravstvena dokumentacija i evidencija

ü  potvrda o obavljenom sistematskom pregledu prije upisa u vrtić i jaslice

ü  ispis iskaznice o imunizaciji

ü  zdravstveni karton djeteta u vrtiću i jaslicama

ü  potvrda o obavljenom zdravstvenom preglede djeteta kod izostanka zbog bolesti

ü  evidencija o zdravstvenom odgoju

ü  evidencija o higijensko-epidemiološkom nadzoru

ü  evidencija o sanitarnom nadzoru

ü  evidencija epidemioloških indikacija

ü  evidencija povreda

ü  evidencija antropometrijskih mjerenja

ü  evidencija preventivnih postupaka

 

 

nadležni liječnik

roditelji

zdravstvena voditeljica

nadležni liječnik

roditelji

odgojitelji

stručna služba

 

 

 

 

 

 

rujan

 

 

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

 

tijekom godine

11. Priprema i organizacija rada u uvjetima pojave epidemije

ü  praćenje mjerila propisana od strane epidemiološke struke i Istarskog stožera

ü  nadzor nad provođenjem propisanih mjera

 

NZJZ Pula – epidemiolozi

 

Istarski stožer

 

Ravnateljica

zdravstvena voditeljica

svi djelatnici ustanove

 

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.              GODIŠNJI PLAN I PROGRAM KINEZIOLOGA (SPORTSKOG VODITELJA)

 

SADRŽAJ RADA POMOĆ U REALIZACIJI VRIJEME REALIZACIJE
ORGANIZACIJA RADA
– homogene skupine u Centralnom vrtiću “Radost” Umag i Područnom odjelu “Duga” Umag

 

 

 

tijekom godine
– organizirano tjelesno vježbanje provodi se tijekom cijele godine u trajanju od 35 minuta na

igralištu vanjskog prostora Centralnog vrtića “Radost” Umag i područnog odjela “Duga” Umag a kad bude loše vrijeme u dvorani Centralnog vrića “Radost” i Područnog odjela “Duga”

 

tijekom godine
MATERIJALNI UVJETI RADA
– prostor i oprema (sprave i rekviziti) sportske dvorane  u Centralnom vrtiću “ Radost ” Umag i Područnom odjelu “Duga” Umag (didaktika, specijalizirana za sportski program i prilagođena razvojnim karakteristikama djece)

 

SANITARNO-HIGIJENSKI PREDUVJETI
– održavanje didaktike (svakodnevno čišćenje sredstvom za dezinficiranje većih sprava i strunjača, a manjih rekvizita više puta na dan zbog pandemije koronavirusa

 

– svako dijete ima urednu košaricu za odlaganje odjeće koja služi samo za sportsko vježbanje, a koja se redovito nosi kući na pranje
– redovito održavanje vanjskog prostora vrtića (više puta na dan)
PROVEDBA PROGRAMA I SADRŽAJI
Rad sportskih skupina odvijat će se u vremenu između doručka i ručka više puta tjedno u dvorištu Centralnog vrtića “Radost” Umag i Područnom odjelu “Duga” Umag, a kad vremenske prilike budu loše odvijat će se u dvorani. Planiranje rada provodi se timski – sportski voditelj, odgojitelji i stručni tim

 

tijekom godine
Svako dijete nakon doručka u skupini individualno se oblači i čeka voditelja sportskog programa, te voditelj dolazi po skupinu i kreću na vježbanje u dvorište

 

tijekom godine
Sadržaji rada tijekom godine isprepliću se sa sadržajima primarnog razvoja programa, a činit će ga različiti prirodni oblici kretanja, igre i tehnike sportskih disciplina

 

tijekom godine
Izbor sadržaja uvijek će biti prilagođen mogućnostima svakog pojedinog djeteta

 

Prema potrebi ili aktualnosti zbivanja u programske sadržaje ući će obilježavanje značajnih datuma i aktualnih događaja ovisno o situaciji s pandemijom koronavirusa, tako će i druge aktivnosti ovisiti o situaciji sa pandemijom (dječja olimpijada, škola plivanja, ogledni sportski satovi, zimovanje, ljetovanje, planinarenje i druge aktivnosti) tijekom godine
 

 

PLANIRANJE, OSTVARIVANJE I VREDNOVANJE PROGRAMA

Planiranje rada provodi se timski, što znači da sudjeluju odgojitelji, stručni tim i sportski voditelj sportski voditelj, odgojitelji, stručni tim tijekom godine
Djetetov razvoj i postignuća pratit ćemo inicijalnim mjerenjem, tranzitivnim mjerenjem i finalnim mjerenjem

 

sportski voditelj rujan, veljača i svibanj
Program se vrednuje od strane sportskog voditelja, odgojitelja, stručnog tima vrtića i roditelja, a vodi se video i foto dokumentacija

 

sportski voditelj, stručni tim tijekom godine
SURADNJA SA RODITELJIMA
Suradnja s roditeljima odvija se putem kutića za roditelje (s posebnim naglaskom na sportske sadržaje)

 

sportski voditelj i roditelji tijekom godine
Specifičnost suradnje s roditeljima u sportskim skupinama čine: redovito informiranje o postignućima i napredovanju djece u sportskom programu, prikazi sustavnog praćenja motoričkog razvoja djeteta, pomoć u prikupljanju sportskih rekvizita vezanih uz specifične sadržaje rada i druženja na oglednim aktivnostima u cilju prezentacije sportskog programa

 

sportski voditelj i roditelji tijekom godine

 

SURADNJA SA VANJSKIM ČIMBENICIMA
Redovitu suradnju provodit ćemo s Domom zdravlja (ortopedom, fizijatrom, pedijatrom…) radi redovitih pregleda djece zdravstvene ustanove tijekom godine
 

 

IZVRŠITELJI PROGRAMA

Glavni nositelj programa bit će voditelj sportskog programa u sklopu primarnog programa, profesor kineziologije Saša Rupena, uz pomoć odgojiteljica u pojedinim skupinama i stručnog tima vrtića (ravnatelj, pedagog, psiholog, medicinska sestra, edukacijski rehabilitator, logoped) koji ima zadaću timski, zajedno s odgojiteljima i sportskim voditeljem razvijati i unapređivati proces

 

U praćenje i nadziranje programa uključit će se stručni tim vrtića, a po potrebi i Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE
Svi nositelji programa imaju obvezu permanentnog stručnog usavršavanja na seminarima, stručno – znanstvenim skupovima pri fakultetima, odnosno prema katalogu stručnih skupova, Ministarstva znanosti i obrazovanja, s naglaskom na teme sporta, zdravlja, zdrave prehrane, integriranih i sportskih programa putem webinara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijekom godine

10¸  SIGURNOSNO PREVENTIVNI I ZAŠTITNI PROGRAM

 

 1. Uvod

 

Ove Sigurnosno – zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama (dalje u tekstu Mjere i protokoli) temelje se na zakonskim i podzakonskim aktima, naputku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i nacionalnim programima i strategijama u RH.  U trenutku upisa djeteta u Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag roditelji očekuju i podrazumijevaju da je dijete sigurno i zaštićeno dok se nalazi u vrtiću. Odgovornost za djetetovu sigurnost u vrijeme dok boravi u Dječjem vrtiću dijele svi radnici Dječjeg vrtića. Namjera Sigurnosno – zaštitnog programa je pojasniti i osvijestiti uloge svih radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću u osiguravanju sigurnog okruženja za rast i razvoj djece.

Izrazi koji se koriste u ovim Mjerama i protokolima, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 1. Cilj programa
 2. Zaštita, sigurnost i zdravlje djece, poticanje samozaštitnog odgovornog ponašanja i savjesnog izbjegavanja rizika, te osnaživanje djeteta za sigurno ponašanje
 3. Afirmacija potencijala djeteta i izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava
 4. Sigurnost djece kao profesionalna obveza zaposlenika regulirati će se funkcionalnim mjerama sigurnosti usklađenih sa zakonskom regulativom, posebnostima ustanove i programskim okvirom

Ciljevi će se ostvarivati kroz nekoliko razina:

 • Odgojitelji:
  • Timskom suradnjom odgojitelja i stručnog tima utvrditi rizike i procijeniti postojeću situaciju obzirom na sigurnost djece u vrtiću
  • U temama stručnog usavršavanja planirati teme usklađene s ciljevima ovih Mjera i protokola
  • Djeca:
  • Kroz odgojno – obrazovne sadržaje i projekte treba osnaživati djecu u odgovornom i samozaštitnom ponašanju (razvoj pozitivne slike o sebi, stjecanje socijalnih vještina u smislu samozaštite, odupiranje nasilnom ponašanju, odgoj za i o dječjim pravima, odgoj za zdrave stilove života. . .)
  • Roditelji:
  • Informiranje roditelja o sigurnosno – zaštitnom programu u dječjem vrtiću; uređivanje prava, obveza i odgovornosti svih sudionika
  • Pružanje podrške i jačanje roditeljske kompetencije u području odgoja i poticanja dječjeg razvoja s ciljem sretnog i sigurnog odrastanja (uključivanje roditelja u odgojno – obrazovni proces, edukativni rad s roditeljima – tematske radionice i predavanja, individualni savjetodavni rad. . .)

 

Voditelj programa:              Ravnateljica vrtića

Koordinatori programa:       Stručni tim vrtića

 

 1. Postupci u ostvarivanju programa
 • razmotriti moguće izvore opasnosti i osigurati mjere očuvanja sigurnosti djece sastavljanjem protokola za svaku predviđenu rizičnu situaciju u Dječjem vrtiću
 • utvrditi razinu odgovornosti djelatnika vrtića prigodom otklanjanja rizičnih situacija
 • upoznati sve djelatnike vrtića sa protokolima postupanja u rizičnim situacijama
 • omogućiti mjere za provođenje programa (tehničke i ostale preduvjete)
 • informirati roditelje o sadržaju protokola
 • pratiti provođenje programa i po potrebi ga unaprjeđivati i mijenjati
 • Opće odrednice programa:
 • Fizička sigurnost djeteta
 • kod boravka djece u vrtiću (u SDB i ostalim prostorijama vrtića i na vanjskim prostorima)
 • kod boravka djece izvan vrtića, šetnje, posjete, izleti, zimovanja, ljetovanja (s aspekta fizičke sigurnosti: broj odraslih osoba u pratnji, izbor prijevoznika…)

Protokoli postupanja u privitku.

 

 1. Postupci kod rizičnih situacija

Ravnateljica, članovi stručnog tima i predstavnici odgajatelja sastaju se u cilju izrade postupaka i mjera:

 • kod preuzimanja i predaje djeteta roditelju / nedolazak roditelja
 • u slučaju bijega djeteta iz vrtića
 • postupanje s agresivnim djetetom u vrtiću
 • kod nadzora kretanja odraslih osoba u i oko objekata vrtića
 • u situacijama kod razvoda roditelja i ugrožene sigurnosti djeteta uvjetovane psihofizičkim stanjem roditelja
 • u slučaju sukoba s roditeljem ili međusobni sukob roditelja

Protokoli postupanja u privitku.

 

 1. Zdravstvena zaštita djeteta
 • postupanje kod povrede djece i pružanje prve pomoći
 • postupanje sa bolesnim djetetom
 • postupanje kod epidemija
 • mjere sigurnosti u prehrani
 • standardi higijene i čistoće unutrašnjih i vanjskih prostora

Protokoli postupanja u privitku.

 

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag obuhvaća 25 odgojnih skupina. Smještene su u sedam različitih objekata. Samostalni objekti jesu Centralni vrtić i PO „Murine“, PO „Bambi“, te kao objekti u kojima se nalazi samo Dječji vrtić, imaju dvorište i ograđeni je PO ”Petar Pan” nalazi se u prizemlju stambene zgrade, a vanjsko dvorište  je djelomično ograđeno. PO ”Vjeverice” i PO ”Pčelice” nalaze se u zgradama Osnovne škole. Na sve objekte mogu se primijeniti zajedničke odredbe sigurnosti i zaštite koje se odnose na sigurnost u unutrašnjim prostorima ili na zaključavanje objekata, dok kod sigurnosti pri korištenju dvorišta i igrališta, djelatnici pojedinih objekata trebaju obratiti posebnu pažnju na osobitosti pojedinog objekta (blizina prometnice (”Petar Pan, ”Pčelice”, „Murine“), neograđenost (”Petar Pan”), devastiranje dvorišta noću (Centralni vrtić, „Murine“)).

 

Dječji vrtić obavlja desetsatni program, u pravilu od 6. 30 – 16. 30, a  radno vrijeme pojedinih objekata se (jutarnje i popodnevno dežurstvo) usklađuje sa potrebama roditelja.

 

Centralni vrtić „Radost“:       6. 30 – 16. 30

PO “Duga“:                        6. 30 – 16. 30

PO ”Petar Pan”:                  6. 30 – 16. 30

PO „Murine“:                      6. 30 – 16. 30

PO ”Vjeverice” Bašanija:      6. 30 – 16. 30

PO ”Pčelice” Petrovija:                6. 30 – 16. 30

PO „Bambi“                               6. 30 – 16. 30

 

 • svi se objekti trebaju zaključavati u vrijeme trajanja programa / popodnevnog odmora, odnosno od 9.00 do 12. 00 i od 13. 00 – 15. 00 sati, što je ujedno i preporučeno vrijeme do kada roditelji trebaju dovesti djecu, odnosno doći po njih
 • svaki objekt određuje osobu / osobe za kontrolu ulaska ne- korisnika programa u zgradu vrtića
 1. c) Odgojiteljsko vijeće
 • upoznavanje svih članova Odgajateljskog vijeća sa Mjerama sigurnosti i Protokolima postupanja u kriznim situacijama
 • dogovor o načinima preventivnog djelovanja (putem odgojno – obrazovnog rada u skupinama, stalnim radom na izgrađivanju kvalitetnih odnosa (odgajatelj – dijete, odgajatelj – odgajatelj, odgajatelj – roditelj, roditelj – dijete)
 1. d) Smjernice odgojno – obrazovnog rada
 • podizanje svijesti djece o njihovoj sigurnosti u Dječjem vrtiću i izvan njega
 • ukazivanje na opasnosti koje prijete u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića
 • usvajanje jasnih pravila u skupini i poželjnih oblika ponašanja
 • pravilan izbor sadržaja, aktivnosti i materijala u cilju zadovoljavanja djetetovih tjelesnih, socio – emocionalnih, spoznajnih, stvaralačkih i dr. potreba
 • redovito učenje djece za brigu o sebi (npr. putem igranja uloga)
 • rad na nenasilnom rješavanju sukoba, edukacija i prevencija nasilja u vrtiću
 • jednak tretman sve djece u skupini
 • usmjeravanje pažnje odgajatelja na svako dijete pojedinačno
 • osiguranje sigurnog i poticajnog okruženja
 • osiguranje ozračja za djecu u kojem se osjeća sigurnost, toplina, dobrodošlica, razumijevanje…
 • netoleriranje neprihvatljivih ponašanja u skupini i reagiranje na ista
 • korištenje smjernica iz ovog programa u kreiranju kurikuluma svake skupine
 1. e) Suradnja s roditeljima
 • informiranje roditelja o mjerama prevencije i zaštite djece u Dječjem vrtiću
 • sugeriranje prihvatljivih ponašanja u objektima Dječjeg vrtića i njegovoj okolini
 • informiranje o razvijanju navika sigurnog ponašanja kod djece, uloge pozitivnog modela, ukazivanja na izvore opasnosti i dr.
 1. f) Suradnja s društvenom sredinom
 • suradnja sa institucijama, ustanovama, udrugama (. . .) koje mogu pridonijeti kvalitetnom provođenju programa: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (uprava za predškolski odgoj), Agencija za odgoj i obrazovanje, Gradska uprava grada Umaga, Centar za socijalnu skrb (CZZS) Buje, Policijska postaja Umag (PP), Zavod za javno zdravstvo, Osnovna škola, Društvo ”Naša djeca”.
 • redovito informiranje lokalne zajednice o važnosti sigurnog okruženja u kojem borave djeca (apeliranje na dobro označavanje svih objekata Dječjeg vrtića, postavljanje ”ležećih policajaca” u njihovoj blizini, oprezna vožnja u blizini objekata Dječjeg vrtića, briga o spravama u dvorištima Dječjeg vrtića i dr.).
 1. g) Zapisnici
 • nakon svake rizične situacije u kojoj se postupalo prema koracima iz Protokola, svi sudionici dužni su sastaviti Zapisnik o događaju
 • zapisnik se dostavlja ravnateljicu ili stručnom timu i treba sadržavati:
 • objekt, odnosno prostor odvijanja događaja i datum
 • imena djece, roditelja i drugih relevantnih podataka (ovisno o situaciji)
 • imena svih sudionika
 • kratak, jasan (činjenice bez emocija) opis situacija
 • reakcije pojedinih sudionika prema kronološkom slijedu
 • ime i prezime, potpis osobe koja je zapisnik sastavila, datum i sat predaje zapisnika
 • potpis prijema (članova tima ili ravnateljicu)
 1. h) Stručno usavršavanje
 • stručno usavršavanje svih djelatnika na nivou ustanove i individualno, osobito iz područja: sigurnosti i zaštite djece i kako se nositi u kriznim situacijama i nakon njih, pružanja prve pomoći
 • stručno usavršavanje izvan ustanove na ovu tematiku
 1. i) Evaluacija programa
 • stalna supervizija i praćenje provođenja programa i predviđenih aktivnosti od strane ravnateljicu i stručnog tima
 • mijenjanje, dorađivanje Programa i Protokola, ukoliko se u praksi pokaže da je to potrebno

 

 1. MJERE SIGURNOSTI i PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

 

 1. METODE DJELOVANJA KOD PREUZIMANJA i PREDAJE DJETETA RODITELJIMA

1.1.   Prilikom potpisivanja ugovora o upisu djeteta u dječji vrtić, roditelj ispunjava i potpisuje izjavu o tome tko će osim roditelja (ili skrbnika) dolaziti po dijete (najviše 3 osobe).

1.2.   Pri prvom dolasku u vrtić, roditelj je dužan izjavu predati odgajatelju u skupini koju dijete pohađa, a odgajatelji izjave pohranjuju u pedagoškoj dokumentaciji (uz imenik djece).

1.3.   Dijete iz vrtića mogu odvoditi samo roditelj, ovlašteni skrbnici ili osobe koje oni ovlaste potpisom u ranije navedenoj izjavi.

1.4.   U slučaju promjene, roditelj je dužan pravodobno ispuniti novu izjavu.

1.5.   Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno dovođenje ili odvođenje djeteta iz vrtića (pa ni ako su to braća i sestre djeteta koje pohađa vrtić).

1.6.   U iznimnim situacijama spriječenosti roditelja (ovlaštenih skrbnika), kada po dijete treba doći osoba za koje u vrtiću nema potpisane izjave, to je potrebno najaviti odgajatelju ili pedagogu, uz puno ime i prezime osobe i broj osobne iskaznice, koju daje na uvid odgajatelju.

1.7.   Osoba koja dovodi i odvodi dijete, dužna je javiti se odgajatelju prilikom svakog dolaska, odnosno odlaska iz vrtića, odnosno dijete se ne smije ostavljati da samo dolazi i odlazi kroz dvorište vrtića.

1.8.   Od trenutka kada roditelj preda dijete odgajatelju, odgajatelj preuzima punu odgovornost za dijete.

1.9.   U slučaju da nitko ne dođe po dijete više od 30 min. nakon istaknutog radnog vremena vrtića, odgajatelj pokušava telefonski stupiti u kontakt sa roditeljima (skrbnicima i osobama za koje je roditelj naveo da će dolaziti po dijete); ako nakon nekoliko poziva nije uspio uspostaviti kontakt, odgajatelj obavještava ravnateljicu, koji odlučuje koje će daljnje mjere poduzeti.

1.10. Djelatnici vrtića (stručni suradnici pri upisu i odgajatelji na roditeljskim sastancima) dužni su upoznati svakog novog roditelja sa navedenim mjerama.

 

 

 1. PROTOKOL U SLUČAJU BIJEGA DJETETA IZ VRTIĆA

2.1.   Svaki roditelj/skrbnik treba dijete osobno predati odgajatelju (uvijek mu se javiti, pri dolasku i odlasku iz vrtića).

2.2.   Na prvim roditeljskim sastancima odgajatelji obavještavaju roditelje da dijete trebaju dovesti u vrtić najkasnije do 8.30 jer se tada ulazna vrata vrtića (Centralnog vrtića i područnih odjela) zaključavaju, otključavaju se u 12.00 sati (kada jedan dio djece odlazi kući) i ponovo zaključavaju do 15.00 sati.

2.3.   Svaki objekt će u vrijeme kada su ulazna vrata zaključana, odrediti osobu (osobe) zaduženu za kontrolu ulaska u prostor vrtića.

2.4.   Osobe koje nisu korisnici usluga vrtića, pri ulasku u zgradu vrtića biti će legitimirane, a u vrtiću se ne smiju zadržavati bez pratnje nekoga od djelatnika.

2.5.   U slučaju kada odgajatelj ustanovi da neko dijete nedostaje, nastojeći zadržati pribranost, poziva najbližu odraslu osobu (drugog odgajatelja, spremačicu, člana stručnog tima. . .) i tu osobu zadužuje za sigurnost ostale djece u skupini.

2.6.   Nakon što je provjerio ulazna vrata, potragu usmjerava na osnovu konstatacije da li su ulazna vrata zaključana ili otključana.

2.7.   Ako su vrata zaključana, pretražuje sve unutarnje prostore, odnosno mjesta za koja sumnja da se dijete tamo može sakriti.

2.8.   Ukoliko su ulazna vrata bila otključana, proširuje potragu na dvorište.

2.9.   Što prije organizirajte sve dostupne djelatnike vrtića koji odlaze u različitim smjerovima u potrazi za djetetom (prethodno ih je odgajateljica uputila u to kako se dijete zove, u izgled djeteta, dob, kako je odjeveno i dr.)

2.10. Nestanak djeteta potom se prijavljuje ravnateljici i roditeljima.

2.11. Ako dijete nije pronađeno u vrtiću ili neposrednoj blizini vrtića, a roditelj potvrdi da nije stiglo kući, ravnateljica obavještava policijsku postaju i jedina je službena osoba koja u ovoj fazi potrage, smije komunicirati s policijom i predstavnicima medija.

2.12. Nakon pronalaska djeteta svi uključeni sastavljaju zapisnik o događaju i svojoj ulozi u njemu (objektivno, prema vremenu i mjestu nastanka i poduzetim postupcima), a ti zapisnici služe utvrđivanju eventualnih propusta u sigurnosnom pogledu, kao i eventualnoj odgovornosti djelatnika.

 

 1. PROTOKOL POSTUPANJA PRI KORIŠTENJU IGRALIŠTA

3.1.   Sva dvorišta, odnosno igrališta dječjih vrtića trebaju biti ograđena, označena kao dječje igralište i imati na ulasku znak zabrane ulaska kućnih ljubimaca (pasa, mačaka i dr.) i imati informativnu ploču o potrebi čuvanja sprava i okoliša od strane svih koji se služe dječjim igralištem.

3.2.   Redovito treba održavati urednim zelenilo na igralištu (košnja trave, piljenje grana i dr.), zbog čega ravnateljica ima redovitu komunikaciju sa za to zaduženim komunalnim poduzećem.

3.3.   Prije izlaska djece zaduženo tehničko osoblje redovito (svakodnevno) obilazi dvorište i uklanja opasne predmete, nečistoću i sl..

3.4.   Ukoliko je potrebno, novonastala oštećenja, potrebu za popravcima i sl. upisuju se u Bilježnicu kućnih majstora (koja postoji u Centralnom vrtiću i svakom PO), a koju kućni majstori redovito pregledavaju i određuju prioritete popravaka

3.5.   Oštećenja, nečistoće i sl. koje u tome trenutku prijete sigurnosti, treba odmah prijaviti kućnim majstorima (ili tajniku koji će ih pronaći), kako bi što prije bila uklonjena.

3.6.   Odgajatelji pri upisu djeteta (na prvom roditeljskom sastanku) upoznaju roditelje sa činjenicom da djeca dio vremena provode na otvorenom i kako odjeća i obuća zbog toga mora biti prikladna, odnosno sukladna godišnjem dobu (slojevita, udobna, kapa po suncu. . .), vremenskim prilikama, jednostavna za održavanje, kako ne bi dolazilo do nesuglasica kada se dijete u igri isprlja.

3.7.   Prije izlaska u dvorište odgajatelj upućuje djecu na upotrebu sanitarnog čvora, te provjerava da li je odjeća svakog djeteta u skladu sa vremenskim prilikama.

3.8.   Pri izlasku na igralište, odgajatelj zajedno sa djecom dogovara pravila i granice korištenja igrališta.

3.9.   Odgajatelj ima uvijek na umu da u vidokrugu ima svu djecu, a ako se na igralištu nalazi više skupina, odgajatelji se dogovaraju na kojem dijelu igrališta će se koji odgajatelj nalaziti (osobito pokraj sprava na igralištu za koje procjenjuju da je potreban veći nadzor), odnosno ne zadržavaju se u grupicama.

3.10. Odgajatelji nude djeci sadržaje i aktivnosti koji ih motiviraju na kvalitetnu igru na igralištu, istovremeno kod djece razvijaju svijest o potrebi zaštite i samozaštite (osobito pri upotrebi sprava na igralištu, trčanja po neravnom terenu i sl.).

 

 1. ŠETNJE, IZLETI, ZIMOVANJA

 

4.1.   Pri svakom napuštanju sigurnog okruženja Dječjeg vrtića (šetnje, posjete…) u pratnji deset djece nalazi se jedan odgajatelj, a za veći broj djece dva odgajatelja i više.

4.2.   Na početku pedagoške godine roditelji potpisuju izjavu kojom su suglasni sa pedagoškim posjetima (posjete koje se tijekom godine dogovaraju u svrhu obogaćivanja kurikuluma skupine).

4.3.   Kod organizacije jednodnevnih i višednevnih izleta ili zimovanja, roditelji moraju biti upoznati sa svim uvjetima putovanja i boravka na odabranoj destinaciji.

4.4.   Roditelj svojim potpisom daje pismenu suglasnost za obveze koje proizlaze iz organizacije jednodnevnog ili višednevnog izleta djece u pratnji odgajatelja i stručnog osoblja.

4.5.   Kada se organiziraju izleti ili zimovanja u inozemstvu, roditelji prije polaska, nakon što su upoznati sa svim pojedinostima putovanja, potpisuju izjavu pristanka, kojom potvrđuju da njihovo dijete u pratnji odgajatelja može otići na takav izlet (za svako dijete roditelji potpisuju zasebnu izjavu).

4.6.   Sve potpisane izjave pohranjuju se u tajništvu vrtića.

 

 1. MJERE SIGURNOSTI KOD BORAVKA DJECE U SOBI DNEVNOG BORAVKA i DRUGIM PROSTORIMA VRTIĆA

 

5.1.   Djelatnici Dječjeg vrtića redovito promišljaju o sigurnosti prostorija u kojima borave djeca, a s ciljem zadovoljavanja kriterija maksimalne sigurnosti zaštite djece u okruženju.

5.2.   Organizacija prostora je takva da prevenira ozljeđivanje i padove djece.

5.3.   Iz prostorija vrtića se uklanjaju svi predmeti i tvari koje mogu predstavljati opasnost.

5.4.   Higijenski uvjeti su na visokom nivou (slijedeći smjernice HCCP-sustava).

5.5.   Za svu djecu u Dječjem vrtiću osiguran je stalni nadzor od strane odraslih, stručnih osoba, što znači, da se djeca ni u jednom trenutku ne ostavljaju sama.

5.6.   U slučaju tek primijećenih nedostataka za koje je potrebna hitna intervencija, obavještavaju se članovi stručnog tima ili ravnateljica koji će se pobrinuti da se prijetnja sigurnosti što prije ukloni.

5.7.   Sve ostale, manje hitne nedostatke, djelatnici vrtića zapisuju u Bilježnicu kućnih majstora, koji potom određuju prioritet poslova.

5.8.   Odgajatelji kod djece nastoje razvijati oblike samozaštite – u korištenju prostora i u međusobnoj interakciji.

5.9.   Opće smjernica sigurnosti u prostorijama u kojima borave djeca jesu:

 1. prostorije su pregledne, sa niskim pregradama (svako je dijete u vidokrugu odgajatelja)
 2. namještaj ima zaobljene rubove; stariji namještaj koji nije takav postavlja se na mjesta gdje ne predstavlja prijetnju sigurnosti (uza zid, u kutove. . .)
 3. svi utičnice su zaštićene od dohvata djece, kao i električni aparati (radio, cd-čitač ii sl.)
 4. pri upotrebi neoblikovanog materijala i igračaka odgajatelj prije njegovog donošenja u skupinu procjenjuje koliko može biti opasan, za upotrebu u skupini; preporuča se savjetovanje sa pedagogom ili medicinskom sestrom.
 5. posebnu pažnju treba obratiti na prostore gdje se djeca rado osamljuju, kao i na sanitarije, prozore, vrata.
 6. sredstva higijene i zaštite (vatrogasni aparati, prva pomoć, deterdženti. . .) nalaze se izvan dohvata djece

 

 1. PODSJETNIK NA POSTUPKE KOD OZLJEDA, BOLESTI i PRUŽANJA PRVE POMOĆI

6.1.   PODSJETNIK NA POSTUPKE KOD BOLESTI

6.1.1.        Pri upisu djeteta u Dječji vrtić, roditelj treba dostaviti potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, a koja treba sadržavati podatke o obaveznom cijepljenju, kroničnim bolestima i sve što može imati značaj za zdravlje djeteta.

6.1.2.        Medicinska sestra (i stručni suradnici) upoznaju odgajatelje sa važnim činjenicama o zdravlju djece, upućuju ih u situacije na koje treba obratiti posebnu pažnju, a tijekom godine prate stanje i razmjenjuju informacije.

6.1.3.        Dječji vrtić je ustanova u kojoj borave isključivo zdrava djeca, odnosno kada je dijete bolesno, ono ostaje kući na roditeljskoj skrbi, dok ne ozdravi. Bolesno je dijete izvor zaraze pa se povećava rizik većeg pobolijevanja u skupini, bolesno dijete zahtijeva više pažnje i njege koja mu u Dječjem vrtiću ne može biti pružena.

6.1.4.        U bolesna stanja, prema dosadašnjem iskustvu tijekom godine najčešće se ubrajaju: povišena temperatura, povraćanja, proljev, akutne zarazne bolesti (vodene kozice, šarlah, mononukleoza) gnojna angina, konjunktivitis, uši u kosi, dječje gliste, veće imobilizacije (gips) i sl.

6.1.5.        U slučaju sumnje na jednu od ovih bolesti, odmah se pozivaju roditelji, kako bi se dijete zbrinulo na kućnu njegu.

6.1.6.        Roditelj je dužan odmah obavijestiti vrtić o izostanku i razlozima izostanka djeteta.

6.1.7.        Ukoliko dijete treba primati terapiju (lijekove), roditelji trebaju voditi računa da se terapija daje u vrijeme kada je dijete kod kuće, jer se u Dječjem vrtiću lijekovi ne daju. U iznimnim situacijama, kada roditelji nisu dostupni ili su spriječeni, a lijek treba dati hitno (npr. kod jako visoke temperature), može ga dati samo medicinska sestra ili educirani odgajatelj (koji se konzultirao sa medicinskom sestrom).

6.1.8.        Roditelji su dužni obavijestiti odgajatelje ili medicinsku sestru ukoliko dijete uzima neki lijek ili pomoćno ljekovito sredstvo.

6.1.9.        U slučaju kroničnih bolesti (npr. dijabetes, opstruktivni bronhitis, epilepsija. . .) u stabilnoj fazi, uz dopuštenje liječnika dijete može boraviti u Dječjem vrtiću. Ako dijete treba primati lijekove, njih daje isključivo roditelj, a samo iznimno medicinska sestra ili odgajatelj koji su educirani (uz pismenu uputu nadležnog liječnika koja mora sadržavati sve važne podatke: dijagnozu, naziv lijeka, način primjene i doziranje lijeka, te što učiniti u slučaju pogoršanja stanja i pismeno dopuštenje roditelja).

6.1.10.      Ponašanje u slučaju pogoršanja stanja kronične bolesti:

 1. Ostati miran i umiriti dijete
 2. Pozvati najbližu odgajateljicu ili odraslu osobu da se brine o ostatku skupine
 3. Pružiti djetetu pomoć (u skladu sa znanjem i liječničkoj uputi o djetetovoj kroničnoj bolesti)
 4. Pozvati medicinsku sestru ili nekoga od članova stručnog tima
 5. Obavijestiti roditelje
 6. Ni u kom slučaju, ne ostavljati dijete samo, bez nadzora odrasle osobe

 

6.2.  PODSJETNIK NA POSTUPKE U SLUČAJU OZLJEDA i PRUŽANJA PRVE POMOĆI

6.2.1.        Najčešći slučajevi jesu: gubitak svijesti, febrilne konvulzije, epileptički napadaj, gušenje stranim tijelom, veće tjelesne povrede, strano tijelo u nosu, uhu, oku, grlu, alergijske reakcije, toplinski udar i dr.

6.2.2.        Ponašanje u slučaju da se dijete ozlijedi:

 1. Ostati miran i sabran
 2. Umiriti dijete
 3. Pozvati najbližu odgajateljicu ili dostupnu odraslu osobu da brine o ostatku skupine
 4. Pomoći djetetu (primjenjujući stečena znanja o pružanju prve pomoći)
 5. Prema dostupnosti pozvati medicinsku sestru, ravnateljicu, stručni tim
 6. Pozvati roditelja i Hitnu medicinsku pomoć
 7. Po pozivu slijediti upute nadležnog liječnika ili medicinske sestre
 8. Dijete ni u kom slučaju ne ostavljati samo, bez nadzora odrasle osobe

6.2.3.        Ukoliko je dijete potrebno prevesti do Hitne pomoći, odluku o tome tko će to učiniti donijeti prema težini povrede: ako može čekati dok dođe roditelj, onda će to učiniti roditelj (jer će u svakome slučaju dijete bolje reagirati na primanje medicinske pomoći u prisustvu roditelja). Ako je stanje hitnosti visoko, dijete vozi po mogućnosti medicinska sestra ili netko od stručnog tima ili tehničkog osoblja, u pratnji odgajatelja sa kojim je dijete najprisnije (pod uvjetom da je ostatak skupine zbrinut).

6.2.4.        U svim objektima Dječjeg vrtića nalaze se ormarići Prve pomoći koje medicinska sestra redovito popunjava potrebnim materijalom.

6.2.5.        U svim situacijama pružanja hitne pomoći treba paziti na zaštitu sebe (npr. koristiti lateks rukavice), na zaštitu konkretnog ozlijeđenog djeteta i da se osiguraju sva ostala djeca iz skupine.

 

 

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI:

Ravnateljica                       099 5741719

Hitna medicinska pomoć      194

 

 1. PODSJETNIK NA POSTUPKE i MJERE NADZORA KRETANJA OSOBA U OBJEKTU

 

7.1.   Svi djelatnici vrtića dužni su voditi brigu o kretanju osoba unutar i oko vrtića, osobito ako iste nisu korisnici usluga vrtića.

7.2.   Svi ulazi u objekte dječjih vrtića zaključavaju se, tako da se vrši kontrola ulaska svih koji ulaze u objekt Dječjeg vrtića.

7.3.   Ni jedna osoba se ne smije kretati vrtićem bez pratnje nekoga od djelatnika vrtića, pa svakoga tko se tu zatekne treba upitati za njegove namjere i otpratiti ga sve do izlaza.

7.4.   Ukoliko vam se kretanje osobe učini sumnjivo, o tome obavijestite ravnateljicu ili nekoga od članova stručnog tima..

7.5.   Ako nepoznata osoba postupa protuzakonito, odmah se obavještava policijska postaja.

7.6.   Ovlaštene osobe redovito (na kraju radnog vremena) provjeravaju sva vrata i prozore, kako bi se spriječio neovlašten ulaz, odnosno provala u vrijeme kada u ustanovi nema nikoga.

 

 1. PODSJETNIK NA POSTUPKE U SLUČAJU PROVALE

 

8.1.   U slučaju da se ustanovi da je npr. tijekom noći bilo neovlaštenih ulazaka u ustanovu, odnosno provala, odmah se obavještavaju ravnateljica (tajnik) i policija

8.2.   Osoba koja je prva zamijetila provalu, odmah obavještava i sve ostale djelatnike kako bi se spriječio ulazak djece u oštećenu prostoriju;

8.3.   Osobe koje su primijetile provalu, kao i odgajatelji čija je to skupina (ili ostali djelatnici) u što kraćem roku zapisnički konstatiraju nastalu štetu, što nedostaje (inventar skupine odnosno ustanove, namještaj, didaktika itd.)

8.4.   Za daljnji kontakt sa policijom (kaznene prijave, zahtjeve za naknadu štete. . .) zadužen je tajnik ustanove

 

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI:

Ravnateljica                       099 5741719

Policijska postaja Umag       192

Pedagoginja                       091 1720152

 

 

 1. HODOGRAM PEDAGOŠKE OPSERVACIJE

Pedagoška opservacija se provodi ako se prilikom upisa djeteta u dječji vrtić ili tijekom pedagoške godine pojave sumnje ili se uoče teškoće u razvoju.

9.1.   Član stručnog tima koji prilikom upisa zaprimi dokumentaciju djeteta s priloženim nalazima i mišljenjima o postojanju teškoća (zdravstvenih, razvojnih) ili uoči moguću teškoću, dogovara s roditeljima termin inicijalnog razgovora na kojem će biti prisutan još jedan član stručnog tima (ovisno o potrebi u odnosu na teškoću)

9.2.   Na inicijalnom razgovoru roditelji se upoznaju s pravilom o postupnoj prilagodbi djeteta na vrtić (specifične uvjete na osnovu početne procjene određuje stručni tim) te s postupkom i razlozima pedagoške opservacije; ukoliko je potrebno, roditelje se upućuje na daljnju specijalističku obradu djeteta (Uputni list)

9.3.   Postupak pedagoške opservacije djeteta pokreće se kada stručni tim procijeni da postoje razlozi pokretanja opservacije.

9.4.   Stručni tim izrađuje plan opservacije te sastavlja „Obrazac za pokretanje pedagoške opservacije“ kojim se uređuju uvjeti provođenja (razlog pokretanja, vremensko trajanje, uvjeti boravka djeteta u skupini).

9.5.   Obrazac potpisuje ravnateljica, a daje se roditeljima na uvid i potpis. Ako posebni uvjeti boravka podrazumijevaju kraći boravak djeteta u vrtiću, obrazac potpisuje i ravnateljica.

9.6.   Opservaciju provode odgojitelji djeteta te stručni tim (pedagog, psiholog, logoped, defektolog, zdravstveni voditelj) prema izrađenom planu opservacije.

9.7.   Po završetku pedagoške opservacije, odgojitelji i stručni tim izrađuju mišljenje o djetetu s odlukom o daljnjim postupcima:

 1. nastavak boravka u odgojno-obrazovnoj skupini i pohađanja programa u kojeg dijete pohađa
 2. produženje pedagoške opservacije
 3. promjena odgojno-obrazovne skupine
 4. otkazivanje ostvarivanja programa, odnosno ispis djeteta iz vrtića

9.8.   Mišljenje o djetetu i odluka o daljnjim postupcima daje se na uvid i potpis ravnateljici i roditeljima djeteta.

9.9.   Na temelju izrađenog mišljenja o djetetu i poduzetih daljnjih postupaka, stručni tim u suradnji s odgojiteljima, izrađuje smjernice za rad te se, prema potrebi, izrađuje Individualizirani odgojno-obrazovni program (IOOP) i imenuje se nositelj IOOP-a.

9.10. Individualizirani odgojno-obrazovni program (IOOP) provode odgojitelji i stručni suradnici.

Napomena: o promjeni Vremenskog trajanja programa odgojitelj je dužan bez odlaganja obavijestiti Upravu Ustanove.

 

 

 1. MJERE POSTUPANJA S DJETETOM S AGRESIVNIM PONAŠANJEM KOJE JE VAN KONTROLE EMOCIJA

Postupci odgojitelja kada uoče dijete koje je van kontrole emocija (npr. napadaji bijesa) su:

10.1. Ako odgojitelj ne može smiriti dijete u sobi, treba ga izvesti van iz sobe i ostati s djetetom, pozvati drugu dostupnu osobu koja će ostati s drugom djecom u sobi.

10.2. Potrebno je ukloniti sve predmete s kojima se dijete može ozlijediti.

10.3. Ukoliko postoji opasnost da dijete ozlijedi drugu osobu ili sebe, ili uništi inventar, treba ga lagano, ali čvrsto, obgrliti s leđa. Govoriti afirmativne poruke umirujućim i smirenim glasom (npr. „Držim te jer te ne želim pustiti da ozlijediš sebe ili drugu djecu. Pustit ću te kad se umiriš.“) . Osloboditi dijete čim prestane agresivno ponašanje. Obuzdavanje može biti za dijete vrlo frustrirajuće. Ako se čini da se dijete više razbjesni time što je suzdržano, pustiti ga i ostati u njegovoj blizini da bi se vidjelo prestaje li štetno ponašanje ili ga je potrebno ponovo obgrliti.

10.4. U slučaju agresivnog ponašanja među djecom, odgojitelj odmah prekida sve aktivnosti i poduzima sve mjere kako bi se nepoželjno ponašanje prekinulo, a po pravilima naše struke.

10.5. Potrebno je odmah utješiti dijete koje je žrtva, te po smirivanju situacije razgovarati sa svom djecom o onome što se dogodilo .

10.6. Potrebno je što žurnije, ali nakon što se smiri, razgovarati s djetetom koje je iskazalo nepoželjno ponašanje, a po pravilima naše struke.

10.7. Ako je došlo do povrede, odgojitelj moraju sročiti službenu zabilješku o događaju i dogovoriti razgovor s roditeljima djeteta, odnosno postupa se prema protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji djece, nasilja među djecom

10.8. Ukoliko ispad bijesa traje dulje od 30 minuta, pozivaju se roditelji djeteta da preuzmu dijete.

10.9. Ukoliko napadaji bijesa i agresivnost djeteta po intenzitetu i učestalosti odstupa od razvojno očekivanog ponašanja te dobi, odnosno ako oba odgajatelja odgojne skupine procjenjuju kako problem zahtjeva uključivanje stručnog tima, jer njihovi uobičajeni postupci ne rezultiraju poboljšanjem, obavještavaju stručni tim vrtića predočujući „dnevnik“ ponašanja djeteta kojega su prethodno vodili minimum tjedan dana. „Dnevnik“ ABC oblika sadrži točne opise:

 1. što je prethodilo agresivnom ponašanju
 2. opis ponašanja
 3. kako se situacija razriješila, tj. kakve su bile intervencije odgajatelja)

10.10.       Stručni tim (psiholog, pedagog, logoped, defektolog, zdravstveni voditelj) provodi petodnevni uvid u rad grupe, u svim dijelovima dana, u roku od 15 dana od podnesene prijave. Nakon uvida donosi izvješće s prijedlozima uvažavajući sve indikatore kvalitete odgojno-obrazovnog rada:

 1. interaktivno-komunikacijski odnos s djecom
 2. materijalno-prostorna organizacija
 3. vremenska organizacija
 4. vođenje dokumentacije
 5. suradnja s roditeljima

10.11.       Dogovara se provedba praćenja funkcionalnog ponašanja djeteta tijekom dva tjedna koju provode odgojitelji.

10.12.       Odgojitelji i stručni tim provode funkcionalnu analizu ponašanja i zajedno donose plan pozitivne podrške za dijete s agresivnim ponašanjem koji ima točno razrađene zadaće svakog člana tima i rokove izvršenja.

10.13.       Odgojitelji na individualnim informacijama s roditeljima, a po pravilima naše struke, upoznaju roditelje s rezultatima praćenja djetetova ponašanja i izrađenim planom podrške.

10.14.       Plan pozitivne podrške, ovisno o situaciji, odnosno o rezultatima funkcionalnog praćenja ponašanja, može sadržavati:

 1. promjene u organizaciji prostorno – materijalnog okruženja
 2. promjene u vremenskoj organizaciji,
 3. implementacija sadržaja s ciljem jačanja socijalno-emocionalnih kompetencija djece
 4. promjene u interaktivno-komunikacijskom odnosu odgojitelja i djece
 5. promjene u organizaciji rada odgojitelja s jasnim ciljem i zadaćama (dužina preklapanja odgojitelja – fleksibilna organizacija rada )
 6. plan suradnje s roditeljima
 7. plan edukacije djelatnika (unutar i izvan dječjeg vrtića), uključujući hospitiranje kod odgojitelja koji imaju pozitivna iskustva s provođenjem funkcionalnom analizom ponašanja i implementacijom pozitivnog plana podrške
 8. dijagnostički postupak djeteta i upućivanje drugim stručnjacima
 9. ako je potrebno postupanje po Hodogramu pedagoške opservacije

10.15.  Tim sastavljen za postupanje s djetetom s agresivnim ponašanjem provodi:

 1. identifikaciju problemskog ponašanja
 2. identifikaciju funkcije tog ponašanja
 3. kreira plan podrške za dijete
 4. evaluira ishode

10.16.       Tim određuje voditelja koji provodi i nadzire provedbu plana i evaluacije.

10.17.       Prema potrebi, roditelji se informiraju o mogućim oblicima savjetovanja i stručne pomoći ili se upućuju u ustanove za savjetodavnu i stručnu pomoć izvan vrtića

10.18.       Prema potrebi obavještava se nadležni centar za socijalnu skrb

 

 

 1. POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI DJECE, NASILJA MEĐU DJECOM, NASILJA NA RELACIJI ODGAJATELJ-RODITELJ

Prema Članku 108. st. 2. Obiteljskog zakona svatko je dužan obavijestiti CZSS o kršenju djetetovih prava, a posebice o svim oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta. Zanemarivanje može ozbiljno utjecati na tjelesno i mentalno zdravlje, ali i dovesti do smrti djeteta, osobito ako je bilo dugotrajno i ako je počelo u prve tri godine života. Ako jedna ili više potreba djeteta nisu dugotrajno zadovoljene ili se to često ponavlja, govorimo o zanemarivanju. Osnovne životne potrebe djeteta su: primjerena prehrana, emocionalna podrška, osobna higijena, zdravstvena zaštita, briga o mentalnom zdravlju, sigurni životni uvjeti, zaštita od obiteljskih konflikata i nasilja u obitelji, zaštita od nasilja u zajednici.

Prema Članku 7. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji zdravstveni radnici, djelatnici u ustanovama socijalne skrbi, osobe zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama, stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva te sve druge stručne osobe koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji dužni su prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

Ukoliko stručnjak ima neka saznanja o mogućem zlostavljanju djeteta, a nije obavijestio nadležne institucije, može kazneno odgovarati zatvorskom kaznom od 3 mjeseca do 3 godine, a snosi i strukovne sankcije. Povjerenje je profesionalna ili zakonska dužnost zadržavanja informacija dobivenih od klijenta. Prijavljivanje zlostavljanja djeteta gotovo uvijek zahtijeva da prekršimo povjerljivost. Po zakonu, dužnost prijavljivanja ima prednost pred dužnosti zadržavanja informacija. Imajući u vidu opću obvezu svakog da prijavi zlostavljanje djeteta dovoljno je da osoba, pa tako i stručnjak, zaprimi informacije ili dozna činjenice koje sugeriraju da je dijete zlostavljano. Pri procjeni i donošenju odluke o prijavi, dovoljno je da postoji opravdana sumnja na zlostavljanje – čak i ukoliko stručnjak nema dovoljno informacija da bi u to bio potpuno siguran.

 

 

11.1. POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI DJECE

11.1.1.      Svaki put kada se zamijeti promjena u djetetovom ponašanju, izgledu (masnice, ozljede), roditelj fizički kažnjava dijete (npr. šamar), neprimjereno se obraća djetetu, dijete izjavljuje negativne stvari o jednom od roditelja, tražiti od roditelja objašnjenje (na licu mjesta ili putem individualnog razgovora) i uputiti ga u pravilne načine komunikacije s djetetom.

11.1.2.      Dijete je došlo u vrtić s masnicama, povredama ili opekotinama većeg razmjera ili sumnjivog porijekla (povrede na vratu, leđima, nadlakticama, pazuhima, genitalijama, unutrašnjoj strani bedara i stražnjici) – odgajatelj traži od roditelja objašnjenje i nalaz liječničkog pregleda, a ukoliko liječnik nije pregledao dijete, odgajatelj odmah poziva medicinsku sestru koja će ozljede pregledati, i prema potrebi, odvesti dijete u Dom zdravlja Umag obavijestiti ostale članove stručne

11.1.3.      U slijedećim situacijama potrebno je odmah obavijestiti ravnateljicu ili stručnu službu ili Centar za socijalnu skrb Buje ili PP Umag  ili općinsko državno odvjetništvo u Bujama).

 1. Dijete izvještava o nasilju koje je doživjelo ili kojemu je svjedočilo
 2. Bilo koji djelatnik DV-a dolazi do informacije da u djetetovoj obitelji dolazi do fizičkih obračuna, odnosno da je dijete žrtva ili svjedok obiteljskim nasilju
 3. Dijete imitira seksualne radnje, govori o seksualnim sadržajima, crta osobe s genitalijama

11.1.4.      Odgajatelj ne provodi istraživačko (ciljano) ispitivanje djeteta o nastanku ozljeda ili situaciji kod kuće

11.1.5.      Odgajatelj i obaviješteni djelatnik/djelatnici pišu zapisnik o opaženoj situaciji

11.1.6.      Informaciju o primijećenim ozljedama ili promjenama u ponašanju, odgajatelj ili drugi djelatnik vrtića ne dijeli s drugim roditeljima iz skupine ni bilo kime drugome tko nije profesionalno vezan uz brigu za dijete.

11.1.7.      Ukoliko odgajatelj nije nazvao jednu nadležnu instituciju, istu zove ravnateljica.

11.1.8.      Ravnateljica šalje pismenu obavijest jednoj od nadležnih institucija: Centru za socijalnu skrb Buje, PP Umag ili općinskom državnom odvjetništvu u Bujama

 

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI:

Ravnateljica                               099 574 17 19

Centar za socijalnu skrb Buje               772 024

Policijska postaja Umag               192

Državno odvjetništvo u Bujama    772 129 ili 772 461

Pedagoginja                               091 1720152

 

 

 

11.2. NASILJE MEĐU DJECOM

Ukoliko nije došlo do ozljede drugog djeteta postupa se prema smjernicama u Mjerama postupanja s djetetom van kontrole emocija.

Ukoliko nasilje za posljedicu ima ozljeđivanje djeteta ili povrijeđeno dijete iskazuje ponašanja koja upućuju na traumatsku reakciju, odgajatelj smjesta obavještava medicinsku sestru i ravnateljicu ili jednog od članova stručne službe.

11.2.1.      Medicinska sestra pregleda djetetove ozljede te, prema potrebi, dijete vodi u Dom zdravlja Umag.

11.2.2.      Ravnateljica o događaju obavještava roditelje ozlijeđenog djeteta i roditelje djeteta koje je nanijelo ozljedu.

11.2.3.      Odgajatelj piše zapisnik o događaju.

11.2.4.      Informaciju o nastaloj situaciji, odgajatelj ili drugi djelatnik vrtića ne dijeli s drugim roditeljima iz skupine ni bilo kime drugim tko nije profesionalno vezan uz brigu za dijete.

11.2.5.      Ravnateljica pismenim putem obavještava Centar za socijalnu skrb Buje (772-024)

11.2.6.      Ravnateljica saziva sastanak s roditeljima djece uključene u događaj na kojemu, uz ravnateljicu, prisustvuje jedan ili više članova stručne službe gdje će se roditelje upoznati s poduzetim mjerama i dogovoriti daljnje postupanje.

 

11.3. NASILJE IZMEĐU ODGAJATELJA i RODITELJA

11.3.1.      Djelatnik koji se zatekao na mjestu odigravanja nasilja, odmah zove ravnateljicu ili jednog od članova stručne službe.

11.3.2.      Ukoliko postoji realna prijetnja od ozljeđivanja jednog od sudionika incidenta (npr. jedan od sudionika prijeti oružjem ili primjenom fizičke sile), djelatnik vrtića koji se zatekao na mjestu odigravanja nasilja, odmah zove PP Umag (192).

 

 1. POSTUPANJE U SITUACIJAMA RAZVODA RODITELJA i RODITELJ ČIJE PSIHOFIZIČKO STANJE UGROŽAVA SIGURNOST DJETETA (ALKOHOL, PTSP)

 

12.1. POSTUPANJE KOD RAZVODA RODITELJA

12.1.1.      Nakon dobivene informacije o razvodu, pozvati oba roditelja na individualni razgovor, zajedno ili odvojeno, s ciljem boljeg upoznavanja situacije u kojoj se dijete nalazi te upoznavanje roditelja sa zakonskim obvezama djelatnika vrtića u nastaloj situaciji.

12.1.2.      Od roditelja tražiti na uvid rješenje o skrbništvu nadležnog centra za socijalnu skrb te istoga kopirati i zadržati u pedagoškoj dokumentaciji skupine.

12.1.3.      Ukoliko se roditelji nisu odazvali individualnim informacijama, postoje poteškoće u međusobnoj komunikaciji roditelja ili između roditelja i odgajatelja u mjeri da ometaju pravilnu brigu o djetetu, ili postoje promjene u djetetovom ponašanju, obavijestiti ravnateljicu ili stručnu službu o nastaloj situaciji.

12.1.4.      U tom slučaju, ravnateljica ili jedan od članova stručne službe kontaktira Centar za socijalnu skrb Buje i traži informacije o tijeku razvoda te iste traži i u pismenom obliku.

12.1.5.      Sve odluke vezane uz dijete, a odnose se na sadržaje gdje je potrebno dati pristanak, donosi roditelj kojemu dodijeljeno skrbništvo. U slučaju podijeljenog skrbništva, potrebna je suglasnost oba roditelja (skrbnika)

12.1.6.      Do izdavanja rješenja o skrbništvu, oba roditelja imaju jednako pravo dolaziti po dijete u vrtić i donositi odluke vezane uz dijete.

12.1.7.      Ukoliko roditelj kojemu je oduzeto skrbništvo dođe u vrtić, odgajatelj mu NE predaje dijete.

12.1.8.      Ukoliko roditelj ne-skrbnik insistira na preuzimanju djeteta, objasniti mu zakonske okvire i pokazati protokol.

12.1.9.      Ukoliko je roditelj verbalno agresivan, zbrinuti ostalu djecu iz skupine kod kolegice, tražiti pomoć spremačica ili drugog djelatnika ili odrasle osobe koja se zatekla u prostorijama vrtića, i nazvati ravnateljicu, tajnika ili jednog od članova stručne službe.

12.1.10.    Ukoliko je roditelj naoružan ili postoji realna prijetnja da ugozi život djece ili odgajatelja, predati dijete roditelju i što prije zbrinuti ostalu djecu kod kolegice te nazvati ravnateljicu, tajnika i stručnu službu koji će zatim javiti policiji

12.1.11.    Ravnateljica, tajnik ili netko iz stručne službe o nastaloj situaciji obavještava roditelja skrbnika te policiju.

12.1.12.    Nakon razrješenja situacije, svjedoci, osobito odgajatelj te ravnateljica ili drugi djelatnik koji je zaprimio poziv i kontaktirao PP Umag, pišu zapisnike o događaju.

12.1.13.    Ukoliko roditelj kojemu je određena zabrana prilaska djetetu kreće u unutarnjem ili oko vanjskih prostora vrtića u vrijeme odgojno-obrazovnog rada, obavijestiti ravnateljicu ili jednog od članova stručne službe koji će obavijestiti PP Umag ili CZSS Buje.

 

Važni telefonski brojevi:

Ravnateljica                               0995741719

Centar za socijalnu skrb Buje               772 024

Policijska postaja Umag               192

 

 

12.2. POSTUPANJE S RODITELJIMA ČIJE PSIHOFIZIČKO STANJE UGROŽAVA SIGURNOST DJETETA (ALKOHOL, PTSP ILI NEKI DRUGO STANJE PRILIKOM KOJEG JE RODITELJU NARUŠENA SPOSOBNOST RASUĐIVANJA i PRAVILNOG REAGIRANJA)

12.2.1.      Ukoliko po dijete dođe roditelj pod utjecajem alkohola, droga ili u mentalnom stanju kojim je narušena njegova sposobnost pravilnog reagiranja i rasuđivanja (usporen hod ili teturanje, teško kretanje i snalaženje po prostoru, nerazgovijetan govor, krvave ili suzne oči, miris daha po alkoholu, zamućen pogled,  odnosno ponaša se na potencijalno opasan način za dijete), odgajatelj NE predaje dijete.

12.2.2.      Zbrinuti ostalu djecu iz skupine kod kolegice, tražiti pomoć spremačica ili drugog djelatnika ili odrasle osobe koja se zatekla u prostorijama vrtića, i nazvati PP Umag (192) i ravnateljicu, tajnika ili jednog od članova stručne službe.

12.2.3.      Ukoliko je roditelj naoružan ili postoji realna prijetnja da ugozi život djece ili odgajatelja, predati dijete i što prije zbrinuti ostalu djecu kod kolegice te nazvati odmah policiju (192) i ravnateljicu, tajnika ili stručnu službu.

12.2.4.      Nakon razrješenja situacije, svjedoci, osobito odgajatelj te ravnateljica ili drugi djelatnik koji je zaprimio poziv, pišu zapisnike o događaju.