Konvencija je pravni dokument koji ima snagu zakona, a određuje položaj djece i mladih u društvu.

Ovaj je dokument prihvaćen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. i danas predstavlja najprihvaćeniji međunarodni dokument o ljudskim pravima ikada donesen.

Gotovo sve države svijeta, a među njima i Hrvatska, potpisale su Konvenciju i time se obavezale na pridržavanje njezinih odredaba.

Prema Konvenciji o pravima djeteta ”dijete” je svaka osoba mlađa od 18 godina, odn. do punoljetnosti..

 

OPĆA NAČELA KONVENCIJE:

 • Načelo nediskriminacije – djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju, tj. ona imaju prava neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, roditelja ili njegovog skrbnika
 • Načelo života i razvoja – djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni, spoznajni, društveni i kulturni
 • Načelo dobrobiti – pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi na odluke vlade, upravnih i zakonodavnih tijela, te na odluke roditelja
 • Načelo aktivnosti – djeci treba omogućiti da aktivno sudjeluju u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir

 

 

 

 

 

 

 

DJEČJA PRAVA OBUHVAĆAJU:

GRAĐANSKA PRAVA I SLOBODE DJECE

Svako dijete ima pravo na:

 • ime i nacionalnost
 • slobodu izražavanja
 • zaštitu od uskraćivanja identiteta
 • privatnost
 • slobodu mišljenja, savjesti i vjerskog opredjeljenja
 • slobodu udruživanja i mirnog okupljanja
 • informacije iz različitih izvora
 • zaštitu od mučenja ili drugih okrutnih, nehumanih oblika ponašanja
 • zaštitu od zakonski neutemeljenog uhićenja ili uskraćivanja slobode

 

PRAVA DJECE NA POSEBNU ZAŠTITU

Svako dijete ima pravo na posebnu zaštitu:

 • u iznimnim situacijama poput oružanog sukoba ili kada su djeca odvojena od obitelji ili doma
 • kada je dijete u sukobu sa zakonom
 • u situacijama iskorištavanja (radno iskorištavanje djece, korištenje narkotika, seksualno iskorištavanje ili zlostavljanje, prodaja, otmice..)
 • kada se radi o diskriminaciji bilo koje vrste

 

PRAVA DJECE NA OBRAZOVANJE, ODMOR I KULTURNE AKTIVNOSTI

Svako dijete ima pravo na:

 • besplatno osnovnoškolsko obrazovanje
 • mogućnost srednjoškolskog obrazovanja i stručne obuke
 • obrazovanje koje u najvećoj mogućoj mjeri razvija djetetovu osobnost, talente, te mentalne i tjelesne sposobnosti
 • odgoj i obrazovanje koje njeguje poštivanje djetetove obitelji, kulturnog identiteta i jezika, njegove zemlje i prirodnog okruženja
 • odgoj i obrazov. u duhu razumijevanja, mira, tolerancije i jednakopravnosti
 • odgoj, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima
 • uživanje kulturnog identiteta, vjere i uporabu materinjeg jezika

 

PRAVA DJECE I NJIHOVIH OBITELJI

Svako dijete ima pravo na:

 • život sa svojim roditeljima ili zadržavanje veze s njima ako je odvojeno od bilo kojeg roditelja
 • prelazak državne granice radi susreta s roditeljima i spajanje razdvojenih obitelji
 • primanje drugih oblika skrbi ako se ne može zadržati obiteljsko okruženje
 • siguran sustav usvajanja
 • zaštitu od otmice
 • zaštitu od roditeljeva ili skrbnikova zanemarivanja ili zlostavljanja

PRAVA DJECE NA ZDRAVLJE I SOCIJALNU SKRB

Svako dijete ima pravo na:

 • život i razvoj
 • odgovarajući životni standard
 • najviši mogući standard zdravlja i učinkovite zdravstvene usluge
 • posebnu skrb, ako se radi o djetetu s posebnim potrebama, koja mu osigurava dostojanstvo, potiče samostalnost i olakšava aktivno sudjelovanje u zajednici
 • društvenu sigurnost i usluge socijalne skrbi

Zbog svih ovih dječjih prava:

 • Razgovarajte s djetetom!
 • Slušajte dijete!
 • Pokažite djetetu da ga volite!
 • Imajte povjetenje u njega!
 • Dajte djetetu prigodu da donosi odluke!
 • Postavite jasna pravila!
 • Omogućite mu da samo rješava probleme kojima je doraslo!
 • Omogućite djetetu da preuzme odgovornost!
 • Često pohvalite dijete!
 • Vodite računa o tome kako kritizirate dijete!
 • Ne očekujte od djeteta savršenstvo!
 • Napadajte problem a ne dijete!
 • Učite dijete optimizmu!
 • Ponašajte se prema djetetu s poštovanjem!
 • Budite djetetu dobar model!
 • Ne uspoređujte dijete s drugom djecom!
 • Potaknite dijete da pomaže drugima!   …..i….

 

UČINITE DA PRAVA DJETETA POSTANU DIJELOM ŽIVOTA VAŠEG I SVAKOG DRUGOG DJETETA!

Ali ne zaboravite na svoja, roditeljska prava, jer

 • svaki roditelj ima pravo na svoju osobnost, slobodno vrijeme, prijatelje, ljubav, zabavu… i zato:
 • pohvalite sebe, ako to već ne čine drugi i usudite se biti sretni!
 • klonite se čangrizavih ljudi i pobjegnite od vječnih nezadovoljnika!
 • deset minuta dnevno ne činite ništa – imate pravo na odmor!
 • odvojite vrijeme samo za sebe-vaše su potrebe važne kao i potrebe svih ostalih!

 

Pripremila pedagog:

Barbara Mikluš, prof.