Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta kućnog majstora-rukovatelja centralnog grijanja (m/ž)

 

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

Za obavljanje poslova kućnog majstora-rukovatelja centralnog grijanja može biti izabrana osoba, koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i sljedeće uvjete:

 

 • srednju stručnu spremu stolarske, gradbene, metalske, strojarske ili vodoinstalaterske struke,
 • položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja, odnosno ukoliko nema položen ispit obvezna je položiti ga u roku od godine dana od zasnivanja radnog odnosa,
 • položen ispit za vozača “B” kategorije,
 • koja, pored svoje, poznaje i osnovne poslove naprijed navedenih drugih struka,
 • članak 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

 

 • Prednost imaju kandidati/kinje s iskustvom u radu s inteligentim (KNX) sustavima upravljanja građevinama.

 

Uz prijavu priložiti:

 • presliku domovnice
 • preslika osobne iskaznice
 • presliku svjedodžbe
 • dokaz o položenom ispitu za vozača “B” kategorije,
 • dokaz o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja, ukoliko je ispit položen
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni

postupak (ne starije od dana objave natječaja)

 • kratak životopis

 

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kinja dužan/na je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, te izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag, p.p. 1, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom: ”Prijava na natječaj”. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 112-01/17-01/20

URBROJ: 2105/05-14-01-17-1

Umag, 4. rujna 2017.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko

 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga dana 4. rujna 2017. godine.