Na temelju članka 46. stavak 4. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13 ), a nakon prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Umaga (Zaključak Gradonačelnika Grada Umaga Klasa: 601-01/17-01/09 , Urbroj: 2105/05-02-17-3 od 09. lipnja 2017. godine) Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. kolovoza 2017. godine donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag

 

 

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag Klasa: 602-02/08-01/02, Urbroj: 2105/05-14/01-08-6 od 11. prosinca 2008. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag Klasa: 602-02/13-01/02, Urbroj: 2105/05-14/01-13-11 od 10. prosinca 2013. godine, Pravilniku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Klasa: 602-02/14-01/02, Urbroj: 2105/05-14/01-14-8, od 3. travnja 2014. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag Klasa: 601-07/15-01/03, Urbroj: 2105/05-14-01-15-4, od 19. svibnja 2015. godine i Pravilniku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag Klasa: 601-07/16-01/02, Urbroj: 2105/05-14-01-16-5, od 27. listopada 2016. godine, u članku 15. točki 7.a iza riječi “Broj izvršitelja/ca” brojka “11(jedanaest)” zamjenjuje se brojkom “13 (trinaest)”.

 

Članak 2.

U članku 15. točka 8.a mijenja se i glasi:

8.a   Kućni majstor-rukovatelj centralnog grijanja (m/ž)

 

Kućni majstor – rukovatelj centralnog grijanja obavlja sljedeće poslove: vodi brigu o postrojenjima centralnog grijanja i njihovom redovitom servisiranju, održava i provjerava ispravnost vodovodnih, električnih, plinskih i drugih instalacija u Vrtiću, vodi brigu o ispravnosti protupožarnih uređaja i brine se o njihovom pravilnom razmještaju unutar Vrtića i servisiranju te osigurava objekte i drugim sredstvima za gašenje požara, vodi propisane evidencije o kontrolnim pregledima instalacija i predlaže ravnatelju/ici mjere i sredstva za otklanjanje uočenih nedostataka, za popravke koje ne može sam obaviti dužan je naći stručnu osobu prema uputama i u dogovoru s ravnateljem/icom Vrtića, najkasnije do 15. rujna tekuće godine podnosi ravnatelju godišnje izvješće o radu i plan rada za iduću godinu, kao i prijedlog potrebnih financijskih sredstava za otklanjanje uočenih nedostataka i nabavku materijalnih sredstava za održavanje objekata i zaštitu na radu, brine da inventar bude uvijek na svom mjestu, ispravan i dostupan korisnicima te obilježen inventurnim brojevima, vrši samostalno stolarske, vodoinstalaterske, električarske i druge sitne popravke prema svom znanju i mogućnostima, nabavlja materijale za popravke svih vrsta instalacija i opreme u Vrtiću, pravodobno osigurava lož ulje i drva za ogrjev, koja priprema za loženje zajedno sa vozačem – kućnim majstorom, održava travnate površine i nasade oko Vrtića, pravovremeno poduzima mjere za osiguranje objekata od elementarnih nepogoda, obavlja zidarske i ličilarske poslove, vrši prijevoz hrane u područne odjele, po potrebi dovozi prehrambene artikle i ostale potrepštine za Vrtić, čuva vozila Vrtića i održava ih u ispravnom stanju, te brine o njihovom redovitom servisiranju, sudjeluje u tehničkim pripremama za održavanje javnih priredbi, u kojima sudjeluju polaznici/e i odgojitelji/ce Vrtića, vrši prijevoz djece i radnika/ca Vrtića na području Grada Umaga, a po potrebi i u druga mjesta u zemlji i inozemstvu, individualno ili sa ostalim radnicima, obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada, a po nalogu ravnatelja/ice Vrtića.

 

Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Za obavljanje poslova radnog mjesta: kućni majstor- rukovatelj centralnog grijanja, može biti izabrana osoba koja ima:

  • srednju stručnu spremu stolarske, gradbene, metalske, strojarske ili

vodoinstalaterske struke,

  • položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja, odnosno ukoliko nema položen ispit obvezna je položiti ga u roku od godine dana od zasnivanja radnog odnosa,
  • položen ispit za vozača “B” kategorije,
  • koja, pored svoje, poznaje i osnovne poslove naprijed navedenih drugih struka
  • da nije pravomoćno osuđivana za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 

Broj izvršitelja/ca: 2 (dva/dvije)”

 

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

 

 

 

KLASA: 601-07/17-01/02

URBROJ: 2105/05-14-01-17-5

Umag, 30. kolovoza 2017.

Predsjednica Upravnog vijeća                                                                                                                    Slavica Renko

 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag dana 4. rujna 2017. godine, a stupio je na snagu dana 12. rujna 2017. godine.

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović