Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 37. stavak 2. Statuta  Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago, Upravno vijeće raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

 

RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

 

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis,
  • presliku diplome,
  • presliku osobne iskaznice,
  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine,
  • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18. 12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta  iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)

 

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag, p.p. 1, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Istre, na oglasnoj ploči Grada Umaga i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag te internetskim stranicama Grada Umaga i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja”.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Izabrani i imenovani kandidat stupa na dužnost 12. lipnja 2018. godine.

 

KLASA: 112-01/18-01/02

URBROJ: 2105/05-14-01-18-2

Umag, 11. travnja 2018.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko