Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 120/16) i članka 3. stavak 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 101/17),  a nakon prethodne suglasnosti Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag (Klasa: 400-09/18-01/01, Urbroj: 2105/05-14-01-18-1, od 4. travnja 2018.), ravnateljica Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag donosi

 

  1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

 

I.

Ravnateljica Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag donosi 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu, koje su sastavni dio ove Odluke.

 

II.

  1. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu bit će objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od donošenja istih.

 

 

III.

  1. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 400-09/18-01/01

URBROJ: 2105/05-14-02-18-2

Umag,  5. travnja 2018.

 

Ravnateljica

Marija Adamović