Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Školska ulica 12 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1

tel/fax: ( 052 )  741 718, 634 908, 742 924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

KLASA:112-01/17-01/25

URBROJ: 2105/05-14-02-18-19

Umag, 4. siječnja 2018.

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13 i 85/15) i članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag  izdajem sljedeću

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

 

Nakon provedenog natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta odgojitelja:

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu

objavljenog  dana 6. prosinca 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga, Upravno vijeća Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine, donijelo je odluku o izboru sljedećih kandidatkinja:

 

na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu:

-Andrijana Plećković, s odgovarajućom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom u predškolskom odgoju

 

na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu:

Vanja Zlatar, s odgovarajućom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom u predškolskom odgoju

 

Ova obavijest dostavlja se putem pošte sudionicima koji nisu izabrani po natječaju, a objavljuje se oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

S poštovanjem.

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović