Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1

tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

KLASA:112-01/21-01/07

URBROJ: 2105/05-12-02-21-9

Umag, 28. srpnja 2021.

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13 i 85/15) i članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag  izdajem sljedeću

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

 

Nakon provedenog natječaja za popunu radnog mjesta spremačice-servirke(m/ž):

  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, od 1. rujna 2021. godine do prestanka potrebe, a najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine, u punom radnom vremenu

 

objavljenog  dana 8. srpnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na sjednici održanoj 23. srpnja 2021. godine, donijelo je odluku o izboru sljedeće kandidatkinje:

 

  • na određeno vrijeme, od 1. rujna 2021. godine do prestanka potrebe, a najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine, u punom radnom vremenu izabrana je Slađana Kralj.

 

Ova obavijest dostavlja se putem pošte sudionicima koji nisu izabrani po natječaju i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

 

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović