Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3, 52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

KLASA:112-01/21-01/06

URBROJ: 2105/05-12-02-21-18

Umag, 28. srpnja 2021.

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13 i 85/15) i članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag  izdajem sljedeću

 

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

 

Nakon provedenog natječaja za popunu radnih mjesta odgojitelja:

  • 4 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, od 1. rujna 2021. godine do prestanka potrebe, a najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine, u punom radnom vremenu
  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, od 1. rujna 2021.  do 1. rujna 2022. godine, u punom radnom vremenu
  • 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, od 1. rujna 2021. godine do povratka radnica na rad, u punom radnom vremenu

objavljenog  dana 8. srpnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i vrtića, te mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na sjednici održanoj 23. srpnja 2021. godine, donijelo je odluku o izboru sljedećih kandidatkinja:

 

  1. a) na određeno vrijeme, od 1. rujna 2021. godine do prestanka potrebe, a najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine, u punom radnom vremenu:

Inga Petrović, Snežana Korpoš, Valnea Hrvatin i Mirela Imamović, s odgovarajućom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom u predškolskom odgoju

 

  1. b) na određeno vrijeme, od 1. rujna 2021. do 1. rujna 2022. godine, u punom radnom vremenu:

Ivona Boroša, s odgovarajućom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom u predškolskom odgoju

 

  1. c) na određeno vrijeme, od 1. rujna 2021. godine do povratka radnica na rad, u punom radnom vremenu:

Danijela Muratović i Sandra Manc, s odgovarajućom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom u predškolskom odgoju

 

Ova obavijest dostavlja se putem pošte sudionicima koji nisu izabrani po natječaju i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović

 

 

DOSTAVITI:

  1. Pristupnicima na natječaj
  2. Hrvatski zavod za zapošljavanje-Ispostava Umag
  3. Oglasne ploče vrtića
  • Arhiva