Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3, 52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: ( 052 )  741 718,  634 908, fax: ( 052 ) 742 924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

KLASA:112-02/22-01/12

URBROJ: 2105-5-12-6

Umag, 24. kolovoza 2022.

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13 i 85/15) i članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag  izdajem sljedeću

 

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

 

Nakon provedenog natječaja za popunu radnog mjesta više medicinske sestre (m/ž):

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

objavljenog  dana 3.  kolovoza 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i vrtića, te mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na sjednici održanoj 23. kolovoza 2022. godine, donijelo je odluku o izboru sljedećih kandidatkinja:

 

– na neodređeno vrijeme,  u punom radnom vremenu:

Ornela Čokrlija, kandidatkinja koja ispunjava sve uvjete natječaja

 

Ova obavijest dostavlja se putem pošte sudionicima koji nisu izabrani po natječaju i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

 

 

RAVNATELJICA

Marija Adamović

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:

  1. Pristupnicima na natječaj
  2. Hrvatski zavod za zapošljavanje-Ispostava Umag
  3. Oglasne ploče vrtića
  • Arhiva