Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Školska ulica br. 12, 52470 Umag

OIB: 38723194831

KLASA: 406-09/16-01/04

URBROJ: 2105/05-14-02-16-1

Umag, 16. veljače 2016.

 

 

 

                                                                                         -SVIMA-        

 

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu:  Riba smrznuta i riblji proizvodi, za potrebe Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag i Talijanskog dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Umag, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

 1. NARUČITELJ: Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

OIB: 38723194831

Internetska adresa: www.duga-vrtic.hr

Kontakt osoba:

– Niko Urbas, glavni kuhar DVJ „Duga“ Umag, tel: 052 720-152

– Alma Husejnagić, tajnica DVJ “Duga” Umag, tel: 052 741 718; fax: 052 742 924

 

 1. II. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je  Nabava smrznute ribe i ribljih proizvoda.

Opis predmeta nabave je smrznuta riba i riblji proizvodi, sukladno troškovniku.

 

Procijenjena vrijednost nabave nabave iznosi 49.200,00 kuna bez PDV-a.

 

Navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum: Ugovor

 

III. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • način izvršenja: Za navedenu nabavu predviđa se sklapanja ugovora o nabavi robe. Roba će se naručivati sukcesivno tijekom godine, u skladu sa stvarnim potrebama ustanove.  Ustanova će robu naručivati putem narudžbenice koja će biti izdana mailom ili u papirnatom obliku, putem obrasca narudžbenice.
ROBA DINAMIKA DOSTAVE SATNICA DOSTAVE
Smrznuta riba i riblji proizvodi 2 X tjedno

(na temelju narudžbenice)

do 10 sati

 

 • rok trajanja ugovora: od potpisa ugovora do 31.12.2016. godine
 • rok isporuke  robe: od potpisa ugovora do 31.12.2016. godine
 • rok valjanosti ponuda: do 31. prosinca 2016. godine
 • mjesto isporuke  robe: Dječji vrtić i jaslice „Duga“Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag
 • rok, način i uvjeti plaćanja:

Osobe zadužene za naručivanje i prijem robe će, prilikom svakog prijema robe prekontrolirati količine i kvalitetu dostavljene robe te svojim potpisom potvrditi prijem i ispravnost iste. Temeljem dostavnih dokumenata, dobavljač će robu fakturirati ustanovi jednom mjesečno, sa zadnjim danom u mjesecu, najkasnije do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Rok za plaćanje računa je 30 dana od dana njegovog izdavanja.

 • cijena ponude (odredba o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;
 • troškovnik:Troškovnik se sastoji od više stavki. Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene
 • kriterij odabira ponude: najniža cijena
 • dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

 

 1. Izjava o nekažnjavanju ne starija od tri mjeseca – osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta daje izjavu za sebe i za GS da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za kaznena djela iz čl. 67. st. 1. ZJN.
 2. Potvrda porezne uprave o stanju duga, kojom se dokazuje uredno izvršenje dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja (potvrda ne smije biti starija od 30 dana).

 

 • dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost:

 

 

 1. Ispravu o upisu u sudski, obrtni, strukovni, ili drugi odgovarajući registar ne stariju od tri  mjeseca, kojom se dokazuje registriranost za obavljanje djelatnosti iz predmetne nabave.
 2. Ponuditelj mora u postupku javne nabave posjedovati odobrenje za rad objekta ili uvjetno odobrenje za rad (registracija) za objekt koji je pod njegovom kontrolom i iz kojeg ce dostavljati naručitelju robu.

Kao dokaz posjedovanja navedenog odobrenja, ponuditelj je u ponudi dužan     dostaviti:

–       važeće Rješenje Ministarstva poljoprivrede da je gospodarski subjekt upisan u Upisnik objekata odobrenih u poslovanju s hranomsukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/2008, 55/2009 i 130/2010) i da udovoljava propisanim uvjetima za navedenu djelatnost

 

Uz Rješenje je potrebno dostaviti Izvod iz upisnika odobrenih objekata.

Ponuditelj (kao subjekt u poslovanju s hranom) navedenim odobrenjem dokazuje da je, objekt koji je pod njegovom kontrolom i iz kojeg ce dostavljati naručitelju robu registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s hranom i da podliježe redovitom nadzoru nadležnih veterinarskih inspektora.

 

 

 1. Certifikat, izjavu ili drugi dokaz o uvođenju HACCP sustava

 

Ponuditelji dokumente mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave).

 

 • Zahtjevi za dobavljače proizvoda:
 1. Sklapanje ugovora moguće je isključivo s dobavljačem koji poslovanje obavlja po pravilima  HACCP sustava.
 2. Dobavljači se moraju upoznati sa zahtjevima  HACCP sustava – svakodnevna kontrola zaprimljenih proizvoda, higijensko stanje vozila i osobe koja manipulira proizvodima, termini i mjesto dostave, periodična uzorkovanja proizvoda i analiziranje istih o trošku dobavljača
 3. Kontrola prijema proizvoda obuhvaća:

–     kontrolu dokumentacije,

–     kontrolu osobe koja dostavlja hranu – sanitarna iskaznica, radna odjeća i obuća,

–     prijevozno sredstvo – čistoću prijevoznog sredstva, opremljenost mjeračima temperature, robno susjedstvo proizvoda,

–     provjeru proizvoda – rok uporabe proizvoda, deklaraciju, ambalažu, senzorska svojstva, te odgovarajuća klasa ili pecatura proizvoda,

–     kontrolu i evidenciju temperature dostavnog vozila i/ili temperature dostavljene hrane u vozilu,

–     termin isporuke,

–     dnevne količine dostavljenih proizvoda – sukladno traženi,

 1. Svakoj kontroli prijema proizvoda provodi se evidencija na odgovarajućem obrascu.
 2. Ukoliko se prilikom kontrole od strane kuhinjskog osoblja u ustanovama utvrdi da kod dobavljača nisu udovoljeni zahtjevi prijema, proizvodi se neće zaprimati od dobavljača.
 3. U slučaju učestalog ne udovoljavanja zahtjevima prijema, ustanova će o tome bez odgađanja obavijestiti Upravu dobavljača.

 

Riba i riblji proizvodi:

 

–          dokumentacija:

o   uredno ispunjena dostavna dokumentacija sa točnim podacima vozila (registarska tablica),

o   sanitarna iskaznica osobe koja rukuje hranom (provjeravati jedanput godišnje)

 

–          uvjetnost vozila:

o   uredno i čisto vozilo, poštivanje robnog susjedstva,

o   svježa, ohlađena i smrznuta riba stavlja se u posude ili posebnu ambalažu i utovaruje u vozila s mogućnošću hlađenja, te održavanja i praćenja odgovarajuće temperature za vrijeme prijevoza, ovisno o tome da li se radi o svježoj, ohlađenoj ili smrznutoj ribi.

 

–          hrana:

o   istaknuta deklaracija na hrvatskom jeziku,

o   hlađenu morsku ribu treba skladištiti, transportirati i čuvati tako da joj se temperatura ne povisi iznad 20C, transportira se u PVC ambalaži (ili ambalaži od stiropora ali da riba ne dođe u kontakt s ambalažom) sa ledom,

o   drugi proizvodi ulova i akvakulture:

zamrznuti proizvodi, osim ribe zamrznute u salamuri i namijenjene konzerviranju na  –180C,

prerađeni proizvodi na temperaturi navedenoj u proizvođačkoj specifikaciji.

 

–          isporuka:

o   posjedovanje odgovarajuće radne odjeće osobe koja rukuje s hranom,

o   poštivanje ugovorenih termina isporuke.

 

 

 1. IV. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:

Ponuda treba sadržavati:

 • ponudbeni list
 • troškovnik
 • dokazi (dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost )

 

 1. V. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • rok za dostavu ponude: 24.02.2016. godine do 13 sati. Neovisno o načinu slanja, ponude moraju biti zaprimljene kod naručitelja do 24. veljače 2016. godine do 13:00 sati.
 • način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici za svaku grupu predmeta nabave zasebno, na kojoj mora biti naznačeno:

naziv i adresa naručitelja

-naziv i adresa ponuditelja

-naziv predmeta nabave

-naznaka “ne otvaraj”

 • mjesto dostave ponude:

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Školska ulica 12

52470 Umag

 

U prilogu:

 1.     Ponudbeni list(Ponudbeni list je u .zip formatu, 444 kB)
 2.     Troškovnik(Troškovnik je u .zip formatu, 319 kB)

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

S poštovanjem,

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Školska ulica br. 12, 52470 Umag

OIB: 38723194831

KLASA: 406-09/16-01/04

URBROJ: 2105/05-14-02-16-1

Umag, 16. veljače 2016.

 

 

 

                                                                                         -SVIMA-        

 

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu:  Riba smrznuta i riblji proizvodi, za potrebe Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag i Talijanskog dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Umag, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

 1. NARUČITELJ: Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

OIB: 38723194831

Internetska adresa: www.duga-vrtic.hr

Kontakt osoba:

– Niko Urbas, glavni kuhar DVJ „Duga“ Umag, tel: 052 720-152

– Alma Husejnagić, tajnica DVJ “Duga” Umag, tel: 052 741 718; fax: 052 742 924

 

 1. II. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je  Nabava smrznute ribe i ribljih proizvoda.

Opis predmeta nabave je smrznuta riba i riblji proizvodi, sukladno troškovniku.

 

Procijenjena vrijednost nabave nabave iznosi 49.200,00 kuna bez PDV-a.

 

Navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum: Ugovor

 

III. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • način izvršenja: Za navedenu nabavu predviđa se sklapanja ugovora o nabavi robe. Roba će se naručivati sukcesivno tijekom godine, u skladu sa stvarnim potrebama ustanove.  Ustanova će robu naručivati putem narudžbenice koja će biti izdana mailom ili u papirnatom obliku, putem obrasca narudžbenice.
ROBA DINAMIKA DOSTAVE SATNICA DOSTAVE
Smrznuta riba i riblji proizvodi 2 X tjedno

(na temelju narudžbenice)

do 10 sati

 

 • rok trajanja ugovora: od potpisa ugovora do 31.12.2016. godine
 • rok isporuke  robe: od potpisa ugovora do 31.12.2016. godine
 • rok valjanosti ponuda: do 31. prosinca 2016. godine
 • mjesto isporuke  robe: Dječji vrtić i jaslice „Duga“Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag
 • rok, način i uvjeti plaćanja:

Osobe zadužene za naručivanje i prijem robe će, prilikom svakog prijema robe prekontrolirati količine i kvalitetu dostavljene robe te svojim potpisom potvrditi prijem i ispravnost iste. Temeljem dostavnih dokumenata, dobavljač će robu fakturirati ustanovi jednom mjesečno, sa zadnjim danom u mjesecu, najkasnije do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Rok za plaćanje računa je 30 dana od dana njegovog izdavanja.

 • cijena ponude (odredba o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;
 • troškovnik:Troškovnik se sastoji od više stavki. Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene
 • kriterij odabira ponude: najniža cijena
 • dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

 

 1. Izjava o nekažnjavanju ne starija od tri mjeseca – osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta daje izjavu za sebe i za GS da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za kaznena djela iz čl. 67. st. 1. ZJN.
 2. Potvrda porezne uprave o stanju duga, kojom se dokazuje uredno izvršenje dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja (potvrda ne smije biti starija od 30 dana).

 

 • dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost:

 

 

 1. Ispravu o upisu u sudski, obrtni, strukovni, ili drugi odgovarajući registar ne stariju od tri  mjeseca, kojom se dokazuje registriranost za obavljanje djelatnosti iz predmetne nabave.
 2. Ponuditelj mora u postupku javne nabave posjedovati odobrenje za rad objekta ili uvjetno odobrenje za rad (registracija) za objekt koji je pod njegovom kontrolom i iz kojeg ce dostavljati naručitelju robu.

Kao dokaz posjedovanja navedenog odobrenja, ponuditelj je u ponudi dužan     dostaviti:

–       važeće Rješenje Ministarstva poljoprivrede da je gospodarski subjekt upisan u Upisnik objekata odobrenih u poslovanju s hranomsukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/2008, 55/2009 i 130/2010) i da udovoljava propisanim uvjetima za navedenu djelatnost

 

Uz Rješenje je potrebno dostaviti Izvod iz upisnika odobrenih objekata.

Ponuditelj (kao subjekt u poslovanju s hranom) navedenim odobrenjem dokazuje da je, objekt koji je pod njegovom kontrolom i iz kojeg ce dostavljati naručitelju robu registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s hranom i da podliježe redovitom nadzoru nadležnih veterinarskih inspektora.

 

 

 1. Certifikat, izjavu ili drugi dokaz o uvođenju HACCP sustava

 

Ponuditelji dokumente mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave).

 

 • Zahtjevi za dobavljače proizvoda:
 1. Sklapanje ugovora moguće je isključivo s dobavljačem koji poslovanje obavlja po pravilima  HACCP sustava.
 2. Dobavljači se moraju upoznati sa zahtjevima  HACCP sustava – svakodnevna kontrola zaprimljenih proizvoda, higijensko stanje vozila i osobe koja manipulira proizvodima, termini i mjesto dostave, periodična uzorkovanja proizvoda i analiziranje istih o trošku dobavljača
 3. Kontrola prijema proizvoda obuhvaća:

–     kontrolu dokumentacije,

–     kontrolu osobe koja dostavlja hranu – sanitarna iskaznica, radna odjeća i obuća,

–     prijevozno sredstvo – čistoću prijevoznog sredstva, opremljenost mjeračima temperature, robno susjedstvo proizvoda,

–     provjeru proizvoda – rok uporabe proizvoda, deklaraciju, ambalažu, senzorska svojstva, te odgovarajuća klasa ili pecatura proizvoda,

–     kontrolu i evidenciju temperature dostavnog vozila i/ili temperature dostavljene hrane u vozilu,

–     termin isporuke,

–     dnevne količine dostavljenih proizvoda – sukladno traženi,

 1. Svakoj kontroli prijema proizvoda provodi se evidencija na odgovarajućem obrascu.
 2. Ukoliko se prilikom kontrole od strane kuhinjskog osoblja u ustanovama utvrdi da kod dobavljača nisu udovoljeni zahtjevi prijema, proizvodi se neće zaprimati od dobavljača.
 3. U slučaju učestalog ne udovoljavanja zahtjevima prijema, ustanova će o tome bez odgađanja obavijestiti Upravu dobavljača.

 

Riba i riblji proizvodi:

 

–          dokumentacija:

o   uredno ispunjena dostavna dokumentacija sa točnim podacima vozila (registarska tablica),

o   sanitarna iskaznica osobe koja rukuje hranom (provjeravati jedanput godišnje)

 

–          uvjetnost vozila:

o   uredno i čisto vozilo, poštivanje robnog susjedstva,

o   svježa, ohlađena i smrznuta riba stavlja se u posude ili posebnu ambalažu i utovaruje u vozila s mogućnošću hlađenja, te održavanja i praćenja odgovarajuće temperature za vrijeme prijevoza, ovisno o tome da li se radi o svježoj, ohlađenoj ili smrznutoj ribi.

 

–          hrana:

o   istaknuta deklaracija na hrvatskom jeziku,

o   hlađenu morsku ribu treba skladištiti, transportirati i čuvati tako da joj se temperatura ne povisi iznad 20C, transportira se u PVC ambalaži (ili ambalaži od stiropora ali da riba ne dođe u kontakt s ambalažom) sa ledom,

o   drugi proizvodi ulova i akvakulture:

zamrznuti proizvodi, osim ribe zamrznute u salamuri i namijenjene konzerviranju na  –180C,

prerađeni proizvodi na temperaturi navedenoj u proizvođačkoj specifikaciji.

 

–          isporuka:

o   posjedovanje odgovarajuće radne odjeće osobe koja rukuje s hranom,

o   poštivanje ugovorenih termina isporuke.

 

 

 1. IV. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:

Ponuda treba sadržavati:

 • ponudbeni list
 • troškovnik
 • dokazi (dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost )

 

 1. V. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • rok za dostavu ponude: 24.02.2016. godine do 13 sati. Neovisno o načinu slanja, ponude moraju biti zaprimljene kod naručitelja do 24. veljače 2016. godine do 13:00 sati.
 • način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici za svaku grupu predmeta nabave zasebno, na kojoj mora biti naznačeno:

naziv i adresa naručitelja

-naziv i adresa ponuditelja

-naziv predmeta nabave

-naznaka “ne otvaraj”

 • mjesto dostave ponude:

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Školska ulica 12

52470 Umag

 

U prilogu:

 1.     Ponudbeni list(Ponudbeni list je u .zip formatu, 444 kB)
 2.     Troškovnik(Troškovnik je u .zip formatu, 319 kB)

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović

 

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović