Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Školska ulica br. 12, 52470 Umag

OIB: 38723194831

KLASA:

URBROJ:

Umag,

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                            Gospodarski subjekt                                                                                                      kojem se upućuje poziv:

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu __________ (predmet nabave i evidencijski broj nabave), te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

 1. NARUČITELJ: Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

OIB: 38723194831

Internetska adresa: www.duga-vrtic.hr

Kontakt osoba:

 

 1. II. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je _______ (navesti naziv predmeta), sukladno troškovniku (ako je priložen troškovnik)

 

Opis predmeta nabave: _____ (navesti).

 

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):

Navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum.

 

III. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • način izvršenja: narudžbenica/ugovor; jednokratno/sukcesivno;
 • rok završetka radova, isporuke robe, pružanja usluga ili trajanje ugovora, odnosno okvirnog sporazuma, te rok početka radova, isporuke robe i pružanja usluga, ako je moguće;
 • rok valjanosti ponuda: x dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;
 • mjesto izvođenja radova/ isporuke robe/pružanja usluge;
 • rok, način i uvjeti plaćanja;
 • cijena ponude (odredba o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;
 • troškovnik: Troškovnik se sastoji od više stavki. Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.
 • kriterij odabira ponude:
 • isključenje i dokazi sposobnosti: prema potrebi, ovisno o predmetu nabave (sve dokumente, ako ih naručitelj zahtijeva, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave).
 • ostalo: ovisno o vrijednosti i složenosti predmeta nabave npr. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odredbe o ugovornoj kazni, odredbe o podizvoditeljima i sl.

 

 1. 4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:

Ponuda treba sadržavati:

 • ponudbeni list
 • troškovnik
 • dokazi (traženi dokumenti)
 • jamstva (ako je zatraženo)
 1. 5. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku (ako je priložen),a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • rok za dostavu ponude:
 • način dostave ponude:
 • mjesto dostave ponude:

 

 

 

U prilogu: Ponudbeni list

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDBENI LIST

 

 

PONUDA br. ______________

 

 

 

 1. NARUČITELJ

 

Naziv: Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag
Sjedište: Školska ulica 12, 52470 Umag

 

 1. PONUDITELJ

 

Naziv i sjedište ponuditelja:  
Adresa:

 

 
OIB:  
Poslovni (žiro) račun:  
BROJ RAČUNA (IBAN):  
BIC (SWIFT)  
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE
Adresa za dostavu pošte:  
Adresa e-pošte:  
Kontakt osoba ponuditelja:  
Broj telefona:  
Broj faksa:  

 

 

 1. PREDMET NABAVE

 

Naziv predmeta nabave  

 

 

 

4.CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE

 

Cijena ponude (bez PDV-a):
Iznos PDV-a:
Cijena ponude (sa PDV-om):

 

 

 

 

 

 

 

U ________________, dana ___________ .

 

 

 

 

_____________________________

(potpis odgovorne osobe ponuditelja i pečat)