Temeljem  članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (,,Narodne novine“, broj 111/18), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 95/19), članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Umaga-Umago KLASA:400-01/20-01/05; URBROJ:2105/05-02-20-8 od 13. svibnja 2020. godine, te  članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag – pročišćeni tekst od  11. ožujka 2019. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag  na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2020. godine, donijelo je

 

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA

OSTVARENIH OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI

 

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se vrste prihoda Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag kao proračunskog korisnika (u daljnjem tekstu: Vrtić) ostvarenih na tržištu od obavljanja registrirane djelatnosti, mjerila i način korištenja vlastitih i namjenskih prihoda, te drugih pitanja vezanih za korištenje posebnih prihoda.

 

  1. VRSTE PRIHODA

 

Vlastiti prihodi

 

Članak 2.

 

(1) Vlastite prihode kao izvor financiranja čine prihodi koje Vrtić  ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima.

(2) Vlastiti prihodi ostvaruju se pružanjem sljedećih usluga:

– njege, zaštite, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi,

po cijenama iz Odluke o sudjelovanju korisnika u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja, koju donosi i odobrava  Upravno vijeće Vrtića te ima suglasnost osnivača.

 

 

Prihodi za posebne namjene

 

Članak 3.

 

Ovaj izvor financiranja čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima, a koje Vrtić ostvaruje obavljanjem poslova iz svoje osnovne djelatnosti, na temelju posebnog propisa kojim je utvrđena namjena za koju se prikupljeni prihodi imaju utrošiti.

 

Ostali prihodi za posebne namjene

 

Članak 4.

(1) Zakonom  o proračunu određeno je da su namjenski prihodi i primici i pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine te naknade s naslova osiguranja.

(2) Prihodi od donacija i drugi namjenski prihodi raspoređuju se i koriste isključivo na način i za namjenu koji je određen od donatora ili drugog izvora prihoda.

(3) Vrtić  može ostvarivati  i namjenske prihode od donacija fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna za koje ugovorom nije utvrđena njihova namjena.

 

Pomoći

Članak 5.

Odredbe ovoga Pravilnika  odnose se i na sredstva  pomoći koje Vrtić  ostvari od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

 

Opći prihodi i primici

Članak 6.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika  odnose se i na sredstva proračuna.

(2) Opći prihodi i primici – u izvor financiranja opći prihodi i primici Vrtić uključuje prihode koje ostvari iz  proračuna  osnivača, a koji se planiraju u okviru podskupine Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika.

(3) Za prihode iz izvora opći prihodi i primici namjena korištenja i rashodi utvrđuju se planom  proračuna.

(4) Ostale pomoći – ovaj izvor se koristi za planiranje pomoći od ostalih subjekata unutar opće države.

Članak 7.

(1) Vlastiti prihodi  koje planira ostvariti Vrtić  dio su proračuna  tekuće godine osnivača Grada Umaga-Umago (u daljnjem tekstu: Grad) te za iduće srednjoročno razdoblje i kao takvi planiraju se u financijskom planu Vrtića.

(2) Vlastiti prihodi iskazuju se u računskom planu u okviru podskupina:

641 Prihodi od zateznih kamata

652 Prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje cijene usluga Vrtića)

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (prihodi od najma proračunskog korisnika)

683 Ostali nespomenuti prihodi.

(3) U financijskom planu Vrtića planiraju se i rashodi koji će se financirati iz vlastitih prihoda.

 

III. KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA

 

Članak 8.

 

(1) Vlastiti prihodi i namjena trošenja planiraju se u financijskom planu Vrtića  i proračunu Grada  po izvorima, programima i aktivnostima.

 

(2 ) Vlastiti prihodi ostvareni obavljanjem osnovne i ostalih djelatnosti, donacije, pomoći i prihodi po posebnim propisima uplaćuju se na jedinstveni račun riznice Grada.

 

(3) Vrtić kao proračunski korisnik može koristiti vlastite prihode poštujući sljedeća pravila:

 

– ako su vlastiti prihodi naplaćeni u iznosu manjem nego što je planirano, mogu se preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih prihoda, odnosno raspoloživih sredstava, sve  u skladu sa Zakonom o proračunu

– ako su vlastiti prihodi naplaćeni u višem iznosu nego što je planirano, mogu se  preuzeti i plaćati obveze iznad iznosa utvrđenih u proračunu, za naknadno utvrđene aktivnosti i/ili programe, a do visine uplaćenih sredstava

– naplaćeni vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

 

(4) Vrtić  kao proračunski korisnik, može koristiti namjenske prihode i primitke i pomoći, donacije, prihode za posebne namjene, prihode od prodaje ili zamjene imovine, naknade s naslova osiguranja poštujući slijedeća pravila:

 

– ako su prihodi za posebne namjene u proračun uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano, mogu se  preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava

– uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije i prihode za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava

– uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduženja mogu se izvršavati do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost  upravnog odjela nadležnog  za  financije i proračun Grada

– uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduženja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu uz prethodnu suglasnost  upravnog odjela nadležnog za  financije i proračun Grada.

 

Članak 9.

(1) Vrtić može ostvarivati namjenske prihode od donacija fizičkih osoba, neprofitnih   organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna za koje ugovorom nije utvrđena njihova namjena.

(2) Prihodi od donacija i drugi  namjenski prihodi  raspoređuju  se i koriste isključivo na način i za namjenu koji je određen od donatora ili drugog izvora prihoda.

(3) Donacije i pomoći za koje nije utvrđena namjena korištenja mogu se koristiti prema utvrđenim aktivnostima i projektima do visine uplaćenih sredstava.

(4) Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava pomoći i donacija čije povrate zahtijeva uplatitelj      Vrtića  umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljena sredstva.

(5) Vrtić   ne može dati donaciju drugom proračunskom korisniku.

Članak 10.

 

(1) Prije stvaranja obveza za nabavu roba, radova ili usluga u iznosu koji prelazi  20.000,00 kn, neovisno iz kojeg se izvora financira, potrebno je dobiti pisanu suglasnost nadležnog upravnog odjela Grada.

 

(2) Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti upravnog odjela nadležnog za financije i proračun Grada.

 

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva u riznicu Grada Vrtić   je obvezan prioritetno teretiti izvor financiranja ostvarenih vlastitih prihoda, donacija, prihoda po posebnim propisima te općih prihoda i primitaka od pomoći, a tek nakon toga izvor opći prihodi i primici iz proračuna osnivača za pojedine aktivnosti i projekte.

 

Članak 11.

 

Vlastiti prihodi Vrtića  koristiti će se  na način  i prema prioritetima kako slijedi:

 

– za podmirenje  rashoda  redovne djelatnosti za koju je registrirana

– za podmirenje  rashoda  programskih aktivnosti

– za podmirenje  rashoda  za nabavu i održavanje nefinancijske imovine

– za podmirenje  izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

 

  1. PRAĆENJE VLASTITIH PRIHODA I IZVJEŠTAVANJE

 

Članak 12.

 

(1) Ravnatelj je odgovoran za naplatu vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene te  za izvršavanje rashoda i izdataka u skladu s namjenama i dinamikom ostvarivanja proračunskih prihoda.

 

Članak 13.

(1) Vrtić je  u obvezi dostavljati propisane financijske izvještaje s bilješkama upravnom odjelu nadležnom za financije i proračun Grada do isteka roka za predaju izvještaja nadležnoj instituciji.

(2) Godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu ) Vrtić   je obvezan dostaviti nadležnom tijelu gradske uprave Grada najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

 

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića.

 

KLASA: 400-01/20-01/01

URBROJ: 2105/05-12-01-20-1

Umag, 30. studenoga 2020.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko

 

_______________________