Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti

Temeljem  članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (,,Narodne novine“, broj 111/18), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 95/19), članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Umaga-Umago KLASA:400-01/20-01/05;…

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3, 52470 Umag (Umago), p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA: 470-01/20-01/02 URBROJ: 2105/05-12-02-20-4 Umag, 8. rujna 2020.   Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ( “Narodne novine” broj 17/19), članaka 9. i 11.…