Na temelju članka 20. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (“Narodne novine” broj 46/22) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022. godine, donosi

 

                                                                 PRAVILNIK

o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću i jaslicama „Duga“ Umag – Scuola materna e asilo nido „Arcobaleno“ Umago (u daljnjem tekstu: Vrtić), prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze Vrtića u vezi s prijavom nepravilnosti te postupak imenovanja povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti i njezina zamjenika.

 

Članak 2.

 

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Značenje izraza u ovom Pravilniku

 

Članak 3.

 

U ovome Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 1. Nepravilnost su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (,,Narodne novine“ broj 46/22 – u daljnjem tekstu: Zakon), ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa
 2. informacije o nepravilnostima su informacije, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj radi ili je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj u kontaktu ili s kojom je bio u kontaktu u radnom okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti
 3. prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju
 4. prijava ili prijaviti je usmeno ili pisano prenošenje informacija o nepravilnostima
 5. radno okruženje su profesionalne aktivnosti u Vrtiću u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.

Takve aktivnosti posebno uključuju:

 1. osobe u radnom odnosu

 

 1. osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima Vrtića
 1. poslodavac u smislu ovog Pravilnika je Vrtić, kod kojega je prijavitelj nepravilnosti u radnom odnosu, odnosno obavlja profesionalne aktivnosti u radnom okruženju
 2. povezane osobe s prijaviteljem nepravilnosti su:
  1. pomagači prijavitelja nepravilnosti
  2. srodnici, kolege i sve druge osobe povezane s prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti osvetu u radnom okruženju
  3. pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja nepravilnosti, za koje prijavitelji nepravilnosti rade ili s kojima su prijavitelji na drugi način povezani u radnom okruženju
 3. osveta je svaka izravna ili neizravna radnja ili propust u radnom okruženju, uključujući prijetnje osvetom i pokušaje osvete, potaknuta unutarnjim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju
 4. povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti
 5. prijavljena osoba je tijelo javne vlasti, fizička ili pravna osoba koja je u prijavi ili pri javnom razotkrivanju nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom povezana osoba
 6. daljnje postupanje je svaka radnja koju je primatelj prijave nadležan za ispitivanje nepravilnosti po sadržaju prijave nepravilnosti poduzeo radi procjene točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi, rješavanja prijavljene nepravilnosti
 7. povratna informacija je pružanje informacija prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo daljnje postupanje
 8. pomagač prijavitelju nepravilnosti je fizička osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u postupku prijavljivanja u radnom okruženju.

 

Zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti i pokretanja zlonamjernih postupaka i zabrana osvete

Članak 4.

 

Poslodavac ne smije sprječavati ili pokušati sprječavati prijavljivanje nepravilnosti, ni pokretati zlonamjerne postupke protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljivih osoba i njezinih zamjenika.

Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog razotkrivanja.

Osvetom iz članka 3. točke 8. ovoga Pravilnika osobito se smatraju postupci:

 1. privremenog udaljavanja, otkaza, razrješenja ili jednakovrijednih mjera
 2. degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za napredovanje
 3. prijenosa dužnosti,    poslova,    promjene    mjesta    rada,    smanjenja    plaće,

promjene radnog vremena

 1. uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje
 2. negativne ocjene rada ili preporuke za zapošljavanje
 3. nametanja ili  određivanja  stegovne  mjere,  prijekora  ili  druge  sankcije,

uključujući financijsku sankciju

 

 

 1. prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja
 2. diskriminacije, stavljanja u nepovoljni položaj ili nepravednog tretmana
 3. uskrate ponude za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme, a za to su bili ispunjeni zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdano očekivanje da će mu isti biti ponuđen
 4. nesklapanja uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u skladu s odredbama nacionalnog prava u području radnih odnosa, ili njegova prijevremenog raskida
 5. prouzročenja štete, uključujući štetu nanesenu ugledu osobe, osobito na društvenim mrežama, ili financijskog gubitka, uključujući gubitak poslovanja i gubitak prihoda
 6. prijevremenog raskida ugovora o nabavi robe ili usluga ili njegova poništavanja
 7. upućivanja na psihijatrijske ili liječničke procjene
 8. druge primjenjive osvete iz

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta poslodavca te pravnog posla kojima se propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti ili se poslodavac osvećuje prijavitelju nepravilnosti ili povezanoj osobi zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja nemaju pravni učinak.

 

Odgovornost prijavitelja nepravilnosti u slučaju prijavljivanja

 

Članak 5.

 

Ako osobe iz radnog okruženja iz točke 5. članka 3. ovoga Pravilnika prijave informacije o nepravilnostima ili javno razotkriju informacije u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, ne smatra se da su prekršile bilo kakvo ograničenje u vezi s otkrivanjem informacija te ni na koji način ne snose odgovornost u pogledu takve prijave ili javnog razotkrivanja pod uvjetom da su imale opravdan razlog vjerovati da su prijava ili javno razotkrivanje tih informacija bili nužni radi razotkrivanja nepravilnosti na temelju Zakona i ovoga Pravilnika.

Prijavitelji ne snose odgovornost u pogledu stjecanja prijavljenih informacija ili pristupa njima, osim ako takvo stjecanje ili pristup ne predstavlja samostalno kazneno djelo, sukladno zakonu.

 

II. PRAVA    PRIJAVITELJA  NEPRAVILNOSTI, POVJERLJIVIH OSOBA    I NJIHOVIH ZAMJENIKA TE POVEZANIH OSOBA

 

Pravo na zaštitu

Članak 6.

 

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

 1. zaštitu identiteta i povjerljivosti
 2. sudsku zaštitu
 3. naknadu štete
 4. primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
 5. emocionalnu podršku
 6. drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom.

Povezana osoba ima pravo na zaštitu iz stavka 1. ovoga članka ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena ili pokušana osveta, ili joj se prijetilo osvetom zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

Povjerljiva osoba te njezin zamjenik imaju pravo na zaštitu iz stavaka 1. ovoga članka ako učine vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave o nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

 

Uvjeti za zaštitu prijavitelja

 

Članak 7.

 

Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaštitu predviđenu Zakonom ako su imali opravdan                   razlog    vjerovati    da    su    prijavljene    ili   javno    razotkrivene    informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja, da su te informacije obuhvaćene područjem primjene Zakona te ako su podnijeli prijavu u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika sustavom unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti ili su javno razotkrili nepravilnost.

Osobe koje su anonimno prijavile ili javno razotkrile informacije o nepravilnostima, a koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpe osvetu, imaju pravo na zaštitu neovisno o tome što su prijavu podnijele anonimno.

 

Zaštita identiteta

 

Članak 8.

 

Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti dostupni su isključivo osobama koje su zadužene za primanje takvih prijava i njihovu daljnju obradu te isti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, identitet prijavitelja i sve ostale informacije iz stavka 1. ovoga članka mogu se otkriti samo ako je to nužna i razmjerna obveza koja se nalaže pravom Europske unije ili nacionalnim pravom u okviru istraga nacionalnih tijela ili u okviru sudskog postupka, među ostalim radi zaštite prava na obranu prijavljene osobe.

Otkrivanja izvršena na temelju iznimke predviđene stavkom 2. ovoga članka podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama na temelju primjenjivih pravila Europske unije i nacionalnog zakonodavstva. Osoba ili tijelo koje otkriva identitet prijavitelja obavještava ga prije otkrivanja njegova identiteta, osim ako bi se takvom informacijom ugrozile povezane istrage ili sudski postupci. Prilikom obavješćivanja nadležna osoba prijaviteljima šalje pisanu obavijest s razlozima za otkrivanje povjerljivih podataka.

Odredbe stavka 1. ovoga članka koje s odnose na zaštitu identiteta prijavitelja primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih osoba.

 

Obrada osobnih podataka

 

Članak 9.

 

Svaka obrada osobnih podataka u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, uključujući razmjenu ili prijenos osobnih podataka nadležnim tijelima, obavlja se u skladu s relevantnim propisima Europske unije i propisima kojim se regulira zaštita osobnih podataka.

 

 

Osobni podaci koji očito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se ili se, ako se slučajno prikupe, brišu bez nepotrebne odgode.

 

Zaštita povjerljivosti

 

Članak 10.

 

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna iz prijave te ih ne smije koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koje su potrebne za ispravno daljnje postupanje.

 

III. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

 

Prijava nepravilnosti

 

Članak 11.

 

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik

uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis.

Prijavu prijavitelj može neposredno podnijeti povjerljivoj osobi u pisanom obliku, a može takvu prijavu poslati poštom ili internom dostavom uz napomenu ,,Za povjerljivu osobu-ne otvarati”, ili dostaviti putem elektroničke pošte na adresu navedenu na mrežnim stranicama Vrtića.

Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, podatke o prijavljenoj osobi i/ili osobama ili tijelu, informacije o nepravilnostima i opis nepravilnosti koja se prijavljuje, datum prijave.

 

Prava i obveze povjerljive osobe

 

Članak 12.

 

Povjerljiva osoba dužna je:

 1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka
 2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
 3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave
 4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
 5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
 6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi
 7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
 8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave

 

Članak 13.

 

Poslodavac ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

Članak 14.

 

Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva predmet.

Spis predmeta po podnesenoj prijavi u Vrtiću sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno utvrđivanje nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijekom postupka. Povjerljiva osoba vodi evidenciju predmeta iz koje je vidljiv tijek postupka.

 

Članak 15.

 

Ako prijava nepravilnosti nema Pravilnikom propisani sadržaj, sadržava kakav nedostatak koji onemogućuje postupanje po prijavi odnosno ako je prijava nerazumljiva ili nepotpuna, povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave te odrediti rok u kojem je prijavitelj nepravilnosti dužan otkloniti nedostatak, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.

Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi po pozivu iz stavka 1. ovoga članka i ako ne otkloni nedostatke u određenom roku, a po prijavi se ne može postupiti, povjerljiva osoba će obavijestiti prijavitelja nepravilnosti da Vrtić nije u mogućnosti postupati po njegovoj prijavi.

 

 

 

 

 

Vođenje evidencije o prijavama

 

Članak 16.

 

Povjerljive osobe vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti predviđenima Zakonom.

Prijave se čuvaju u trajnom obliku sukladno propisima kojim je regulirana zaštita i obrada dokumentacije.

Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem je moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, na jedan od sljedećih načina:

 1. zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
 2. potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuju djelatnici koji su odgovorni za postupanje s prijavom.

Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski uređaj na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji zapisuje djelatnik odgovoran za postupanje s prijavom.

Ako osoba zatraži sastanak s povjerljivom osobom u svrhu podnošenja prijave u skladu s člankom 11. stavkom 4. ovoga Pravilnika, povjerljiva osoba osigurava, uz suglasnost prijavitelja, vođenje potpune i točne evidencije sa sastanka u trajnom i dostupnom obliku.

Povjerljiva osoba ima pravo evidentirati sastanak na jedan od sljedećih načina:

 1. zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku ili
 2. točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuju djelatnici odgovorni za postupanje s

Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju mogućnost provjere i ispravka prijepisa poziva iz stavka 3. ovoga članka, zapisnika razgovora iz stavka 4. ovoga članka i zapisnika sa sastanka iz stavka 6. ovoga članka, kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.

 

IV. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE ZA ZAPRIMANJE NEPRAVILNOSTI

 

Članak 17.

 

Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezina zamjenika ravnatelj imenuje na prijedlog radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća.

U slučaju iz stavka 1. postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika pokreće se dostavom poziva radničkom vijeću ili sindikalnom povjereniku da se pisano očituju o svom prijedlogu i u roku od 10 (deset) dana od dostave poziva svoje očitovanje dostave ravnatelju.

U slučaju da Vrtić nema radničko vijeće ili imenovanog sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća, povjerljivu osobu i njezina zamjenika imenovat će ravnatelj na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca.

U slučaju iz stavka 3. postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika pokreće se  pozivom radnicima koji se objavljuje na oglasnoj ploči Vrtića.

 

 

Pozivom se sve radnike obavještava da se pisano očituju o svom prijedlogu i svoje očitovanje u roku od 10 (deset) dana od objave poziva dostave ravnatelju.

U slučaju više prijedloga radnika iz stavka 3. ovoga članka, prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku radnika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

Iznimno od stavka 1. i 3., ravnatelj će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca ako takav prijedlog nije dan.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju dati pisanu suglasnost za imenovanje.

 

 

Članak 18.

 

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika u roku od 5 (pet) dana od proteka roka za dostavu očitavanja na poziv iz članka 17. ovoga Pravilnika donosi ravnatelj.

Odluka sadrži podatke o povjerljivoj osobi i njezinom zamjeniku kao što su ime i prezime, broj telefona i adresa elektroničke pošte, a objavljuje se na mrežnoj stranici Vrtića.

Svaka promjena podataka iz stavka 2. ovog članka objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića.

Na mrežnim stranicama Vrtića objavljuju se informacije o pravima prijavitelja nepravilnosti te informacije o postupku prijave nepravilnosti.

 

Članak 19.

 

Imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika ravnatelj će razriješiti bez odgađanja na temelju prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca.

Prestanak dužnosti povjerljive osobe može biti rezultat povlačenja pristanka povjerljive osobe, kao i prestanak radnog odnosa.

Ravnatelj može razriješiti povjerljivu osobu koju je sam imenovao i kada postoje drugi opravdani razlozi za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive osobe.

Ravnatelj će pokrenuti postupak za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njezina zamjenika. Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati treću osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

 

V. ZAŠTITA   PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I    ČUVANJE   PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

 

Članak 20.

 

Vrtić će poduzeti sve nužne mjere kako bi se zaštitio prijavitelj od štetne radnje te će

poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.

 

 

 

Identitet prijavitelja, odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet i drugi podaci iz prijave su zaštićeni. Iznimno, ukoliko prijavitelj pristane ili ukoliko je nužno otkriti identitet prijavitelja, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, sam identitet prijavitelja može se otkriti.

Prijavitelj ima pravo na zaštitu sukladno zakonu.

Poslodavac ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

 

Članak 21.

 

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže očevidniku zaposlenika.

Podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u sustavu Vrtića može pristupiti samo povjerljiva osoba putem korisničkog imena i lozinke za pristup predmetima za koje je zadužena.

Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.

Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.

 

Ravnatelj će imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe na način

propisan člankom 17. ovoga Pravilnika najkasnije do 23. srpnja 2022. godine.

 

Članak 23.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića.

 

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, KLASA: 601-07/19-01/04, URBROJ: 2105/05-14-01-19-1, od 23. prosinca 2019. godine.

 

KLASA: 011-03/22-02/02

URBROJ: 2105-5-12-1

Umag, 14. lipnja 2022.

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec

 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik  objavljen je na oglasnoj ploči Vrtića dana 15. lipnja 2022. godine  i stupio je  na snagu dana 23. lipnja 2022. godine.

 

RAVNATELJICA

Marija Adamović