Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/23-02/12

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 5. siječnja 2024.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 30. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 30. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 21. prosinca 2023. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća
  • 2) Odluka o usvajanju 3. rebalansa Godišnjeg financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2023. godinu.
  • 3) Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog plana Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.
  • 4) Odluka o izboru odgojitelja/ica po natječaju:
  • – na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabrane su Laura Marušić Olujić i Elisabetta Petretić

 

  • 5) Odluka o prestanku radnog odnosa po prijedlogu radnice M.G.

 

6) Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelje/ice:

–  2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec