Na temelju članka 39.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag, Odgojiteljsko vijeće je na sjednici održanoj 10. studenoga 2022. godine utvrdilo 1. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag za pedagošku godinu 2022./2023. godinu.

 

RAVNATELJICA

Marija Adamović

 

 

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 17. i 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, na  sjednici održanoj 14. studenoga 2022. godine, na prijedlog ravnateljice i Odgojiteljskog vijeća, donijelo je

 

 1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA

DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ”DUGA” UMAG

ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

 

KLASA: 601-04/22-01/19

URBROJ: 2105-5-12-1

Umag, 14. studenoga 2022.

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Zagorec

 

 

 

 

 

 

U Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za pedagošku 2022./2023. godinu donesenom na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag dana 29. rujna 2022. godine (Klasa: 601-04/22-01/15, URBROJ 2105-5-12-1) dodaje se nova točka:

 

 1. PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag ove godine čine sljedeći članovi:

 • Predstavnici osnivača: Dražen Zagorec,predsjednik, Aleksandar Mandić i Slavica Renko,članovi
 • Predstavnik roditelja: Marko Martinović
 • Predstavnik iz reda odgojiteljskog vijeća: Marija Dundović

Za kvalitetan rad Upravnog vijeća u ovoj pedagoškoj godini učinit ćemo sljedeće:

 • Osigurati optimalne uvjete rada članova Upravnog vijeća (vrijeme, mjesto i sl.);
 • Pravovremeno pripremati sjednice Upravnog vijeća u međusobnoj suradnji predsjednika Upravnog vijeća, ravnateljice i tajnice;
 • Kontinuirano izvještavati članove Upravnog vijeća o realizaciji odluka s prethodnih sjednica i događanjima u vrtiću.

Upravno vijeće će u ovoj pedagoškoj godini:

 • Pravovremeno obavljati sve poslove utvrđene čl. 29. Statuta Vrtića;
 • U zakonskom roku donijeti godišnji plan i program rada ustanove i usvojiti izvješće o radu ustanove;
 • Prema potrebi donositi opće akte Vrtića;
 • Prema potrebi donositi odluke o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno (zamjene za odsutne radnike) i neodređeno vrijeme i pravovremeno donositi odluke o zasnivanju radnog odnosa po raspisanim natječajima;
 • U zakonskom roku usvajati periodične obračune, godišnji financijski plan i izvješća;
 • Pravovremeno izraditi Plan upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.
 • Uz pomoć članova Upravnog vijeća ostvariti još kvalitetniju suradnju s lokalnom zajednicom.

Tijekom godine članovi Upravnog vijeća razmatrat će i odlučivati i o drugim pitanjima rada Vrtića u skladu sa zakonom i općim aktima Vrtića.

 

Dosadašnja točka 10. Sigurnosno preventivni i zaštitni program , postaje točka 11. i glasi:

 1. Sigurnosno preventivni i zaštitni program.