Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3 – Via Albona 3

52470 Umag-Umago, p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/22-02/14

URBROJ: 2105-5-12-3

Umag, 15. studenoga 2022.

 

 

Na temelju članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag objavljuje

 

 

OBAVIJEST o zaključcima i službenim dokumentima

usvojenim na 16. sjednici Upravnog vijeća

 

 

Na 16. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag,  održanoj 14. studenoga 2022. godine doneseno je sljedeće:

 

  • 1) Odluka o usvajanju zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag
  • 2) Upravno vijeće je razmotrilo i primilo na znanje Zapisnik i Rješenje o obavljenom nadzoru prosvjetne inspekcije.
  • 3) Odluka o usvajanju Prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag

 

4)  Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za pedagošku 2022/2023. godinu

 

5) Odluka o usvajanju Prijedloga 2. rebalansa Godišnjeg financijskog plana DVJ „Duga“ Umag za 2022. godinu

 

6) Odluka o izboru odgojitelja/ice po natječaju:

– na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu izabrana je Tina Kovačević

 

7) Odluka o prestanku ugovora o radu na neodređeno vrijeme s M.S. zbog odlaska u mirovinu

 

8) Odluka o prestanku ugovora o radu na neodređeno vrijeme s K.M. zbog odlaska u mirovinu

 

9) Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelje/ice:

  • – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  • – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u punom radnom vremenu

 

10) Odluka o raspisivanju natječaja za njegovatelja-pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju (m/ž):

–  1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2023. godine, na pola radnog vremena

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                              Dražen Zagorec