Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2016. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 7. prosinca 2016. godine donosi

 

  1. IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Tablicu u članku 2. Plana nabave Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2016. godinu, KLASA: 400-09/16-01/01, URBROJ: 2105/05-14-01-16-1, od 21. siječnja 2016. godine, odnosno u članku 1. u Tablicu 1. Izmjena i dopuna Plana nabave  Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag za 2016. godinu, KLASA: 400-09/16-01/02, URBROJ: 2105/05-14-01-16-1, od 30. lipnja 2016. godine,  unose se sljedeće izmjene i dopune(označene crvenom bojom):

 

 

 

Rb.

 

Naziv predmeta nabave

 

 

Evidencijski

broj

 

Procijenjena

vrijednost

nabave

(iznos bez

PDV-a)

 

Procijenjena vrijednost za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

(iznos bez PDV-a)

 

Planirana

sredstva
(iznos s

PDV-om)

 

Odabrani

postupak

 

Pragovi:

bagatelna nabava

nabava MV

ili nabava VV

 

Ugovor ili okvirni sporazum

 

Planirani

datum

početka

postupka

javne

nabave

 

 

Planirano trajanje ugovora o JN ili OS

 

1. Namirnice

 
 

1.1.

 

Svježi kruh i pekarski proizvodi

 

 

 

 

16.725,00 kn

 

 

18.179,25 kn

 

 

 

bagatelna nabava

 

 

   

 

 

1.2. Voće i povrće

 
 

1.2.1.

 

Svježe voće

 

118.240,00 kn

 

147.800,00 kn

bagatelna nabava  

 

 

 

 

1.2.2.

 

Svježe povrće

 

46.881,00 kn

 

58.601,25 kn

bagatelna nabava  

 

 
 

1.2.3.

 

Smrznuto voće i povrće

 

13.667,80 kn

 

17.084,75 kn

bagatelna nabava  
 

1.2.4.

 

Konzervirano povrće

 

8.651,40 kn

 

10.814,25 kn

bagatelna nabava  
 

1.3. Meso i mesne prerađevine

 

1.3.1.

 

Svježa junetina i teletina

 

 

 

 

65.780,00 kn

 

82.225,00 kn

 

 

 

bagatelna nabava  

 

 

 

 

1.3.2.

 

Svježa svinjetina

 

665,00 kn

 

831,25 kn

bagatelna nabava  

 

 

1.3.3.

 

Svježe piletina i puretina

 

 

 

32.480,00 kn

 

40.600,00 kn

 

 

bagatelna nabava  

 

 

 

 

1.3.4.

 

Začinjeno i pripremljeno meso

 

32.710,00 kn

 

40.887,50 kn

bagatelna nabava  
 

1.3.5.

 

Suhomesnati proizvodi i prerađevine

 

 

31.886,00 kn

 

39.857,50 kn

 

bagatelna nabava  

 

 

 

 

1.4.

 

Mlijeko i mliječni proizvodi

 

43.088,00 kn

 

52.362,00 kn

 

 

bagatelna nabava  

 

 

 

 

 

 

1.5.

 

Smrznuta riba i riblji proizvodi

 

 

 

 

51.830,00 kn

 

64.787,50 kn

 

 

 

bagatelna nabava  

 

 
 

1.6.

 

Prehrambeni artikli široke potrošnje

 

 

 

 

 

 

74.014,06 kn

 

 

89.960,98 kn

bagatelna nabava  

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Električna energija

predmetni postupak provodi Grad Umag kao objedinjenu nabavu za opskrbu električnom energijom za Grad Umag i ustanove Grada Umaga

pod ev.br. 06-11/16-VV

 

 

136.000,00 kn

 

 

830.000,00kn

 

 

170.000,00 kn

 

 

otvoreni postupak

 

nabava

VV

( objedinjena nabava za Grad Umag i ustanove Grada Umaga)

 

okvirni sporazum

 

ožujak

2016.

 

4 godine

 

3.

 

Lož ulje

 

   

60.840,00 kn

   

76.050,00 kn

 

bagatelna nabava

     
            4.

 

 

Nabava didaktičkog potrošnog materijala

 

64.000,00 kn

 

80.000,00 kn

 

 

 

bagatelna nabava

 

 

 

5.

 

 

 

Uredski materijal

 

28.571,16 kn

 

35.713,95 kn

 

 

 

bagatelna nabava

 

 

 

6.

 

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

 

 

 

 

 

 

58.290,38 kn

 

 

72.862,98 kn

 

 

bagatelna nabava  

 

 

7.

 

Didaktika

 

64.000,00 kn

 

80.000,00 kn

 

 

 

bagatelna nabava

8.

 

 

 

8.1.

 

 

8.2.

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

Servisiranje klima uređaja

 

Postavljanje prozora u dvorani i sobama dnevnog boravka Centralnog vrtića

 

 

 

 

7.200,00 kn

 

 

 

56.812,76 kn

 

 

 

 

 

 

9.000,00 kn

 

 

 

71.015,95 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

bagatelna nabava

 

9.

 

Kombi vozilo

 

184.265,30 kn

 

220.000,00 kn

  bagatelna nabava

 

Sve nabave roba iz prethodnog stavka ovog članka izvršavat će se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

 

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju  na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

 

KLASA: 400-09/16-01/03

URBROJ: 2105/05-14-01-16-1

Umag, 7. prosinca 2016.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Slavica Renko