Odluka o neizboru kandidata

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( “Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago na prijedlog ravnateljice donosi ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA 1. Upravno vijeće Dječjeg vrtića…