Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag je suvremena predškolska ustanova, koja svoju djelatnost i programe odgoja, naobrazbe, zaštite, prehrane i socijalne skrbi ostvaruje na području grada Umaga, u jednom centralnom i šest područnih objekata, a svojim programima obuhvaća djecu od navršene 1. godine do polaska u školu. Dječji vrtić „Duga“ nudi desetsatni program boravka djece u ustanovi, a u redoviti program integrirana su i djeca s teškoćama u razvoju, te djeca nacionalnih manjina u posebno verificiranom programu.

Uz redoviti program vrtić nudi još: Sportski program, Program ranog učenja engleskog jezika, Program ranog učenja hrvatskog i talijanskog jezika, Program predškole.

O djeci raspoređenoj u jasličkim i vrtićkim skupinama (njih 23) Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag brinu 46 odgajatelja. Tu je i administrativno i pomoćno tehničko osoblje, te stručni tim u punom sastavu (pedagog, psiholog,logoped, edukacijsko rehabilitacijski terapeut, viša medicinska sestra i sportski voditelj) te ravnateljica.

Posebnosti koje vrtić „Duga“ nudi jesu:

  • radionice za roditelje „Rastimo zajedno“ koje dva educirana stručna tima, provode za zainteresirane roditelje male djece, dva puta godišnje, te Klub roditelja
  • Radionice za roditelje Rastimo zajedno +; za roditelje djece s teškoćama u razvoju i Klub roditelja

 

Naša misija

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag je ustanova za rani odgoj i obrazovanje na području grada Umaga, koja provodi različite programe temeljene na humanističko – razvojnoj orjentaciji, usmjerenoj na razvoj svih dječjih potencijala, poštivanju prava djeteta i uvažavanju individualnih potreba djece. U svome radu uvijek polazimo od dobrog poznavanja djeteta i njegove aktivnosti u interakciji sa okolinom, o čemu uporište nalazimo u najnovijim znanstvenim spoznajama o načinima učenja djece, te socio – konstruktivističkoj paradigmi. Vrtić pruža podršku obiteljima, te pridonosi razvoju njihovih roditeljskih kompetencija i razvoju društvene zajednice.

 

Naša vizija

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag treba biti takva ustanova za rani odgoj i obrazovanje u kojoj će se svako dijete osjećati vrijedno, kreativno i uspješno. Ustanova u kojoj će se brinuti o djetetovoj tjelesnoj i emocionalnoj dobrobiti, u kojoj će se podržavati njegovo znanje, identitet, te poticati jake strane djeteta, tolerancija, autonomija, odgovornost, kreativnost…