Dječji vrtić i jasliceDugaUmag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

KLASA: 601-02/18-01/02

URBROJ:2105/05-14-02-18-1

Umag, 23. travnja 2018.

 

Na temelju članka 1. a i 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 7. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag od 16. ožujka 2009. godine, predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno ” Umago objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA

polaznika u pedagošku 2018/2019. godinu

 

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

1. REDOVITI PROGRAM

za djecu od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu

 

2. PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 SATI

obvezan  i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom

–  djeca s poteškoćama u razvoju, te djeca pripadnici romske nacionalne manjine koja nisu obuhvaćena redovitim programom mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu

 

Predaja dokumentacije za upis polaznika u predškolsku ustanovu vršit će se

od 7. do 11. svibnja 2018. godine u PO ”RADOST” UMAG, Labinska ulica 3,

svakog radnog dana, u vremenu od 9,00 – 17,00 sati.

Roditelji ne trebaju dovoditi djecu prilikom predaje dokumentacije, već samo na inicijalni razgovor za koji će dobiti termin.

 

ZA REDOVITI PROGRAM

U pedagošku 2018/2019. godinu bit će upisano onoliko djece koliko je previđeno Planom upisa za pedagošku 2018/2019. godinu, na koji je  osnivač dao svoju suglasnost, odnosno do popune postojećih kapaciteta vrtića sukladno važećim pedagoškim standardima.

 

Prednost pri upisu imaju djeca dorasla za upis u vrtić s prebivalištem na području Grada Umaga.

Roditelji/skrbnici koji se pozivaju na prednost na temelju prebivališta djeteta za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice djeteta.

 

Roditelji/skrbnici podnose zahtjeve za upis u naprijed navedenom roku. Uz zahtjev su dužni priložiti:

  1. ispunjen zahtjev (upitnik) za upis, u dva primjerka,
  2. preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu,

III. rodni list djeteta.

 

Roditelji/skrbnici koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti:

  1. potvrdu/elektronički zapis o radnopravnom statusu roditelja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti–rješenje, obrtnica/dokaz o statusu poljoprivrednika,
  2. rodne listove za ostalu djecu u obitelji,
  3. rješenje o stupnju invalidnosti,
  4. liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta,
  5. preporuku ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju,
  6. potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,
  7. pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje,
  8. druge dokaze kojima se dokazuje prednost pri upisu djeteta u Vrtić (npr. preslika osobne iskaznice/uvjerenje o prebivalištu djeteta na području Grada Umaga)

Za točnost podataka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelji/ce zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenata Komisija za upis može obaviti provjeru.

Dokazi od točke I.-III. obvezno se prilažu zahtjevu za upis. Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.

Ostali dokazi podnose samo u svrhu ostvarivanja prednosti kod upisa djeteta. Podnositelji/ce zahtjeva koji nisu priložili odgovarajuće dokaze ne mogu se pozivati na prednost pri upisu.

 

ZA PROGRAM PREDŠKOLE

Roditelji/skrbnici koji podnose zahtjev za upis djeteta u program predškole dužni su priložiti samo dokaze od točke I. do III.

 

U roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva Komisija za upis izvršit će izbor prijavljenih kandidata prema Pravilnikom utvrđenim kriterijima i objaviti odluku o rezultatima upisa na oglasnoj ploči Centralnog vrtića “Duga” Umag, Školska ulica 12.

 

Roditelji/skrbnici čiji su zahtjevi za upis djece u vrtić odbijeni, a koji smatraju da su u postupku upisa povrijeđena njihova prava, mogu podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag, u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa   na oglasnoj ploči Centralnog vrtića.

Djeca upisana u redoviti program po ovoj javnoj objavi počinju pohađati vrtić od 3. rujna 2018. godine ili od datuma naznačenog u pismenoj obavijesti roditeljima.

Djeca upisana u program predškole počinju s programom od  datuma naznačenog u pismenoj obavijesti roditeljima.

 

Potvrdu nadležnog liječnika (karton cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu djeteta) roditelji-skrbnici su dužni ishodovati najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine, te ga predati medicinskoj sestri.

RODITELJI SU DUŽNI PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UPIS PRILOŽITI SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU, TE ĆE DOBITI TERMIN ZA INICIJALNI RAZGOVOR SA STRUČNOM SLUŽBOM VRTIĆA NA KOJI MORAJU  DOVESTI DIJETE, ODNOSNO DJECU ZA KOJU PODNOSE ZAHTJEV ZA UPIS.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Dječjem vrtiću i jaslicama ”Duga” Umag ili na brojeve telefona: 741 718, 634 908, a obrasci za upis mogu se preuzeti i na web stranicama vrtića https://www.duga-vrtic.hr/.

Ravnateljica

Marija Adamović