JAVNA OBJAVA UPISA polaznika u ped. 2018/2019. g.

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago KLASA: 601-02/18-01/02 URBROJ:2105/05-14-02-18-1 Umag, 23. travnja 2018.   Na temelju članka 1. a i 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 7. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić i jaslice ”Duga”…

Dokumentacija potrebna za upis djeteta u Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag

Ispunjen zahtjev za upis, u dva primjerka, Preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika, ili uvjerenja o prebivalištu Preslik rodnog lista djeteta Ostale dokaze temeljem kojih dijete ostvaruje prednost pri upisu: elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika – za oba roditelja troje ili…

Pravilnik o upisu djece

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( “Narodne novine” broj 10/97., 107/07) i članka 46. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag – Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago, a nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Umaga, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga”…