Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3, 52470 Umag (Umago), p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

KLASA: 470-01/20-01/02

URBROJ: 2105/05-12-02-20-4

Umag, 8. rujna 2020.

 

Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ( “Narodne novine” broj 17/19), članaka 9. i 11.  Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, te članka 34. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag, ravnateljica Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag do

 ODLUKU                                                                           

o  imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

    za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

 

 

            I.

Ovom Odlukom imenuju se:

 1. Alma Husejnagić, tajnica Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti,
 2. Ines Šulja, stručna suradnica-logopedinja Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag zamjenicom povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

 

II.

 

Povjerljiva osoba dužna je:

 

 1. zaprimiti prijavu nepravilnosti
 2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave
 3. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti
 4. prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
 5. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva
 6. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti odmah nakon njegova završetka
 7. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi
 8. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

 

 

III.

Službeni kontakt podaci povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti su:

-e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr, tel.: 052/741-718, interni broj 101.

Službeni kontakt podaci zamjenice povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti su:

-e-mail: logoped@duga-vrtic.hr, tel.: 052/741-718, interni broj 109.

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ravnateljica

Marija Adamović

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Alma Husejnagić
 2. Ines Šulja
 3. Dosje imenovanih radnica
 4. Mrežna stranica vrtića
 5. Oglasne ploče vrtića
 6. Arhiva