Gradsko vijeće Grada Umaga donijelo je 29. svibnja 2014. godine Odluku o mjerilima za utvrđivanje cijene programa odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Umag te učešću roditelja u cijeni programa, a ista je objavljena u Službenim novinama Grada Umaga broj 7/14. S obzirom na činjenicu da je ta odluka „živa materija“ koja se usklađuje sa zahtjevima roditelja, korisnika usluga predškolskih ustanova, samih predškolskih ustanova i nastojanja Grada Umaga da uredi pitanje boravka djece u umaškim vrtićima, 4. prosinca 2014. godine je Gradsko vijeće donijelo Odluku o izmjenama i dopunama temeljne Odluke, a ista je objavljena u Službenim novinama Grada Umaga“ broj 23/14. Tom Odlukom o izmjenama i dopunama temeljne odluke uvedena je mogućnost da se roditeljima čija su djeca zbog bolesti odsutna iz predškolske ustanove u trajanju duljem od deset radnih dana, omogući plaćanje samo 50% cijene njihovog učešća za taj period. S obzirom na činjenicu da deset radnih dana obuhvaća dva tjedna, što se u praksi pokazalo i kao najčešći period izbivanja djece iz vrtića u slučaju bolesti, poštujući odredbu Odluke tim roditeljima se nije moglo umanjiti iznos njihovog sufinanciranja boravka djeteta u vrtiću iz razloga što je trenutno važećom Odlukom propisano razdoblje „dulje od 10 radnih dana“. U praksi to znači da bi dijete trebalo biti bolesno najmanje 15 dana da bi roditelji imali pravo na umanjenje učešća. Također, u situaciji kada bi tijekom perioda bolesti djeteta bio neradni dan (državni praznici), period se produžavao za toliki broj dana, što je stvaralo problem i roditeljima i ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja. Također, s obzirom na činjenicu da je Grad Umag turističko mjesto i da dio građana Grada Umaga ne može koristiti godišnji odmor tijekom božićno-novogodišnjih praznika ili tijekom srpnja i kolovoza, a da je za djecu vrtićke dobi nužno da jedan dio godine provedu van Vrtića (prema uputama stručnih djelatnika Vrtića), jedan dio roditelja bio je u neravnopravnom položaju s drugim roditeljima.

Iz tih razloga Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Umaga je predložio Gradskom vijeću donošenje nove Odluke o izmjenama i dopunama temeljne Odluke, kako bi se omogućilo zadovoljenje potreba svih roditelja. Gradsko vijeće je taj prijedlog prihvatilo i donijelo predloženu Odluku.

U skladu s time, od 1. siječnja 2016. godine svim roditeljima će biti omogućeno oslobođenje plaćanja dijela troškova boravka njihovog djeteta u Vrtiću (50%) u slučaju da je dijete izbivalo iz vrtića tjedan dana i više (ne kao do sada 10 radnih dana, odnosno dva tjedna). Također, od 1. siječnja omogućava se dijelu roditelja (većinom samohranim roditeljima i roditeljima koji rade u sektoru turizma) da ukoliko im poslodavac ne omogući korištenje godišnjeg odmora u ranije navedenom periodu, mogu dijete uz oslobođenje plaćanja dijela troškova zadržati sa sobom tijekom perioda u kojem koriste godišnji odmor (u bilo koje doba godine), u trajanju od najmanje dva tjedna (neprekidno). Kako se ta mogućnost ne bi zloporabila, definirano je da takvu mogućnost roditelji mogu koristiti samo jednom tijekom godine te da roditelji moraju Vrtiću dostaviti Potvrdu poslodavca da zbog organizacije posla nije bio u mogućnosti roditelju dati mogućnost korištenja godišnjeg odmora.

Kako bi se javnost mogla lakše snalaziti u praćenju izmjena ove Odluke, izrađen je pročišćeni tekst iste.

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti                                                                                        Grada Umaga