Važeći pravilnik o upisima

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( “Narodne novine” broj 10/97., 107/07) i članka 46. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag – Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago, a nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Umaga, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga”…

Pročišćeni statut 2015

Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag na svojoj 24. sjednici, održanoj 12. studenoga 2015. godine, utvrdilo je i donijelo pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.             Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 30. ožujka 1998. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg…

Obavijest kandidatima odgojitelji

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Školska ulica 12 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel/fax: ( 052 ) 741 718, 742 924, 720 153 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/17-01/15 URBROJ: 2105/05-14-02-17-16 Umag, 28. lipnja 2017.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…

Obavijest kandidatima kuhar

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Školska ulica 12 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel/fax: ( 052 ) 741 718, 742 924, 720 153 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/17-01/16 URBROJ: 2105/05-14-02-17-6 Umag, 28. lipnja 2017.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…