Na temelju članka 46. stavak 4. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13 ), a nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom  i prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Umaga (Zaključak Gradonačelnika Grada Umaga Klasa: 601-01/18-01/01 , Urbroj: 2105/05-02-18-3 od 26. veljače 2018. godine) Upravno vijeće na sjednici održanoj 4. travnja 2018. godine donosi

 

 

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag

 

 

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag Klasa: 602-02/08-01/02, Urbroj: 2105/05-14/01-08-6 od 11. prosinca 2008. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag Klasa: 602-02/13-01/02, Urbroj: 2105/05-14/01-13-11 od 10. prosinca 2013. godine, Pravilniku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Klasa: 602-02/14-01/02, Urbroj: 2105/05-14/01-14-8, od 3. travnja 2014. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag Klasa: 601-07/15-01/03, Urbroj: 2105/05-14-01-15-4, od 19. svibnja 2015. godine,  Pravilniku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag Klasa: 601-07/16-01/02, Urbroj: 2105/05-14-01-16-5, od 27. listopada 2016. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag Klasa: 601-07/17-01/02, Urbroj: 2105/05-14-01-17-5, od 30. kolovoza 2017. godine, u  članku 15. u točki 8.a  Kućni majstor-rukovatelj centralnog grijanja (m/ž) uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta mijenjaju se i glase:

 

“Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Za obavljanje poslova radnog mjesta: kućni majstor – rukovatelj centralnog grijanja, može biti izabrana osoba koja ima:

  • srednju stručnu spremu IV. stupnja obrazovanja strojarske struke, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci,
  • položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja,
  • položen ispit za vozača “B” kategorije,
  • prednost pri izboru ima osoba koja poznaje i osnove tehničkih sistema inteligentnog objekta i njihovog upravljanja,
  • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
  • ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.”

 

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

 

KLASA: 601-07/18-01/02

URBROJ: 2105/05-14-01-18-6

Umag, 4. travnja 2018.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća                                                                                                                     Slavica Renko

 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag  dana 5. travnja 2018. godine, a stupio je na snagu dana 13. travnja 2018. godine.

 

 

Ravnateljica:

Marija Adamović