Na temelju članka 46. stavak 4. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13), a nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom  i prethodne suglasnosti gradonačelnika Grada Umaga-Umago (Zaključak gradonačelnika Grada Umaga-Umago Klasa: 601-01/19-01/08 , Urbroj: 2105/05-02-19-3 od 17. prosinca 2019. godine) Upravno vijeće na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag

 

 

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag Klasa: 602-02/08-01/02, Urbroj: 2105/05-14/01-08-6 od 11. prosinca 2008. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag Klasa: 602-02/13-01/02, Urbroj: 2105/05-14/01-13-11 od 10. prosinca 2013. godine, Pravilniku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Klasa: 602-02/14-01/02, Urbroj: 2105/05-14/01-14-8, od 3. travnja 2014. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag Klasa: 601-07/15-01/03, Urbroj: 2105/05-14-01-15-4, od 19. svibnja 2015. godine,  Pravilniku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag Klasa: 601-07/16-01/02, Urbroj: 2105/05-14-01-16-5, od 27. listopada 2016. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag Klasa: 601-07/17-01/02, Urbroj: 2105/05-14-01-17-5, od 30. kolovoza 2017. godine i Pravilniku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Klasa: 601-07/18-01/02, Urbroj: 2105/05-14-01-18-6, od 4. travnja 2018. godine u  članku 15. točki 4.a  iza riječi: ”Broj izvršitelja/ca” brojka: „43 (četrdeset tri)“ zamjenjuje se brojkom: „44 (četrdeset četiri)“.

 

Članak 2.

U članku 15., točki 4., dodaje se podtočka 4.c, koja glasi:

 

4.c      Njegovatelj/ica – pomoćni radnik/ca za njegu, skrb i pratnju

 

Njegovatelj/ica – pomoćni radnik/ca za skrb i njegu obavlja sljedeće poslove i zadaće: Obavlja poslove njege, skrbi i pratnje, vodi brigu o odgovarajućoj skrbi za djecu, presvlači ih, pomaže kod prijema i raspodjele obroka, te pri samom obroku; pomaže u održavanju higijene i dezinficiranju igračaka i opreme.

 

Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Za njegovatelja/icu – pomoćnog radnika/cu za njegu, skrb i pratnju može biti izabrana osoba koja:

  • ima osnovnu školu,
  • ima utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–  zadovoljava uvjete propisane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana.

 

Broj izvršitelja/ca: 5 (pet) – na pola radnog vremena”

 

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

 

KLASA: 601-07/19-01/03

URBROJ: 2105/05-14-01-19-5

Umag, 23. prosinca 2019.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća                                                                                                                     Slavica Renko

 

 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag  dana 24. prosinca 2019. godine, a stupio je na snagu dana 1. siječnja 2020. godine.

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović