Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag

Na temelju članka 46. stavak 4. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13), a nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom  i prethodne suglasnosti gradonačelnika Grada Umaga-Umago (Zaključak gradonačelnika Grada Umaga-Umago Klasa: 601-01/19-01/08 , Urbroj: 2105/05-02-19-3 od 17.…