Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( “Narodne novine” broj 10/97., 107/07) i članka 46. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag – Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago, a nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Umaga, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine donosi

 

PRAVILNIK

o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag

 

 

 

I           OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa djece (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se mjerila i postupak upisa djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago (u daljnjem tekstu: Vrtić), organizacija rada s novoupisanim polaznicima Vrtića i uvjeti pod kojima dijete može biti ispisano iz Vrtića.

 

 

II         MJERILA I POSTUPAK

           UPISA DJECE U VRTIĆ

 

Članak 2.

U Vrtić se primaju predškolska djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu. Djeca mlađa od 12 mjeseci primat će se u Vrtić kada se za to osiguraju potrebni uvjeti.

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispisuje iz Vrtića, radi polaska u osnovnu školu ili iz drugih razloga, odnosno do popune postojećih kapaciteta Vrtića sukladno važećim pedagoškim standardima.

Vrtić je dužan izraditi okvirni plan upisa u predstojeću pedagošku godinu i sa njime pravovremeno upoznati osnivača.

Veći broj djece, od broja utvrđenog prema mjerilima iz stavka 2. ovoga članka, bit će upisan jedino uz suglasnost osnivača (nadležnog tijela Grada Umaga) te ako je osnivač prethodno osigurao uvjete za prihvat većeg broja djece.

 

Članak 3.

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem na području Grada Umaga.

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.

 

Članak 4.

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati primijenit će se sljedeći kriteriji i redoslijed za ostvarivanje prednosti pri upisu primjenom metode bodovanja, kako slijedi:

 

 1. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, 50 bodova
 2. djeca bez oba roditelja, 10 bodova
 3. djeca u udomiteljskim obiteljima, 10 bodova
 4. djeca žrtava i invalida domovinskog rata, 10 bodova
 5. djeca zaposlenih roditelja, 10 bodova
 6. djeca s teškoćama u razvoju,                           10 bodova
 7. djeca iz obitelji s troje ili više djece, 10 bodova
 8. djeca samohranih roditelja, 10 bodova
 9. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, 10 bodova.
 10. teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja djeteta, 9 bodova
 11. djeca iz obitelji u kojoj postoje teži oblici socijalne 9 bodova

patologije,

 1. djeca iz obitelji koja živi u teškim socijalnim

ili zdravstvenim uvjetima .                                                           9 bodova

 

Zahtjevi za upis roditelja/skrbnika, čija djeca s početkom nove pedagoške godine neće navršiti 12 mjeseci života, neće biti bodovani po naprijed navedenim kriterijima nego će biti uvršteni na konačnu listu sa ništa (0) bodova prema datumu rođenja djeteta, od starijega ka mlađemu.

 

Članak 5.

Bodovi utvrđeni po kriterijima iz članka 4. ovog Pravilnika zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje se lista prioriteta na koju se redom stavljaju zahtjevi podnositelja/ica od većeg broja bodova do najmanjeg.

Ako i nakon primjene utvrđenih kriterija više zahtjeva podnositelja/ica ostvaruje jednak broj bodova svrstavanje se obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijega ka mlađemu.

Zahtjev za upis s manjim brojem bodova može ostvariti prednost u odnosu na zahtjev podnositelja/ice s većim brojem bodova ukoliko za dijete tog drugog podnositelja/ice ne postoji dobno odgovarajuća odgojna skupina.

 

Članak 6.

Djeca koja se tijekom pedagoške godine ispišu iz vrtića ili jaslica u novoj pedagoškoj godini nemaju nikakvu prednost pri upisu. Za njih će se utvrđivati broj bodova kao i za svu novoprimljenu djecu po kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Izuzetak od pravila iz prethodnog stavka ovog članka su djeca koja zbog svog trenutnog psihofizičkog stanja ne pohađaju Vrtić više mjeseci ili cijelu pedagošku godinu.

 

Članak 7.

Svake godine, najkasnije do 30. travnja, na oglasnim pločama sjedišta i područnih odjela Vrtića, javnim oglasnim pločama za građanstvo te za Vrtić najpovoljnijim sredstvima javnog priopćavanja, Vrtić objavljuje oglas za upis djece u novu pedagošku godinu.

Oglas mora sadržavati sve potrebne upute za roditelje, a obvezno:

– rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva,

– naznaku osnovne i dodatne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,

– vrstu programa za koje se vrši upis djece,

– rok i mjesto objave rezultata upisa,

– način ostvarivanja i zaštite prava učesnika u postupku upisa.

 

Članak 8.

Roditelji/skrbnici podnose zahtjeve za upis djece u roku koji je naveden u oglasu. Uz zahtjev su dužni priložiti:

 

 1. ispunjen zahtjev za upis, u dva primjerka,
 2. preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu,
 3. rodni list djeteta.

 

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti:

 

 1. potvrde o radnom statusu roditelja / potvrde o zaposlenju ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika,
 2. rodne listove za ostalu djecu u obitelji,
 3. rješenje o stupnju invalidnosti,
 4. liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta,
 5. preporuku ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju,
 6. potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,
 7. pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje,
 8. druge dokaze kojima se dokazuje prednost pri upisu djeteta u Vrtić.

 

Za točnost podataka iz prethodnog stavka ovog članka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelji/ce zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenata Komisija može obaviti provjeru.

Dokazi od točke 1. do točke 3. stavka 1. ovog članka obvezno se prilažu zahtjevu za upis. Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.

Ostali dokazi podnose samo u svrhu ostvarivanja prednosti kod upisa djeteta. Podnositelji/ce zahtjeva koji nisu priložili odgovarajuće dokaze ne mogu se pozivati na prednost pri upisu.

 

Članak 9.

Zahtjeve za upis razmatra Komisija za upis koju imenuje Upravno vijeće Vrtića na rok od tri godine.

Komisiju čine ravnatelj/ica i svi članovi/ce stručnog tima Vrtića, jedan odgojitelj/ica, jedan predstavnik/ca osnivača u Upravnom vijeću Vrtića te predstavnik/ca roditelja u Upravnom vijeću Vrtića.

Na prvoj, konstitutivnoj sjednici, Komisija bira predsjednika/cu i zamjenika/cu predsjednika/ce Komisije. Sjednicu do izbora predsjednika/ce vodi najstariji član/ica Komisije.

Trajanje mandata članova/ica Komisije iz reda predstavnika/ca Upravnog vijeća vezan je uz mandat u Upravnom vijeću Vrtića.

 

Članak 10.

Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja izabranih članova/ica.

O radu Komisije vodi se zapisnik. Zapisnik obvezno sadrži podatke o: vremenu i mjestu održavanja sjednice, podatke o prisutnima na sjednici, podatke o broju slobodnih mjesta i broju prijavljene djece, popis djece koja su primljena i popis djece koja nisu primljena u Vrtić, odluke prihvaćene na sjednici, vrijeme zaključenja sjednice, potpis predsjednika/ce Komisije i zapisničara.

 

Članak 11.

Komisija je dužna u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis Vrtića objaviti odluku o rezultatima upisa.

Rezultati upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Centralnog vrtića, u obliku liste, koja sadrži:

– redni broj,

– prezime i ime,

– datum rođenja,

– ukupan broj bodova.

S rezultatima upisa Komisija će odmah nakon objave upoznati Upravno vijeće i osnivača Vrtića.

 

Članak 12.

Protiv odluke Komisije o rezultatima upisa podnositelji/ce zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči Centralnog vrtića.

 

Članak 13.

Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.

Nepravovremenu žalbu i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe Upravno vijeće će odbaciti.

Odlučujući po žalbi Upravno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu ili potvrditi odluku Komisije u dijelu koji se odnosi na žalitelja/icu ili uvažiti žalbu na način da se žalitelju/ici odredi novi broj bodova.

 

Članak 14.

Po završenom žalbenom postupku Komisija za upis utvrđuje konačnu listu rezultata upisa.

 

Članak 15.

Na temelju konačne liste djeca se primaju u Vrtić.

Za djecu koja ne mogu biti primljena u vrtić utvrđuje se lista čekanja.

Kod primanja i rasporeda djece Vrtić će maksimalno uvažavati želje roditelja.

Tijekom godine Vrtić upisuje djecu s liste čekanja ukoliko se zbog odustajanja primljene djece, povećanja kapaciteta ili slično, ukažu slobodna mjesta i to prema redoslijedu utvrđenom na listi.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka mogu se upisivati djeca i mimo redoslijeda utvrđenog listom čekanja ukoliko se radi o izuzetnim slučajevima koji se nisu mogli predvidjeti ( smrt roditelja ili skrbnika, teška bolest roditelja ili skrbnika, napuštanje djeteta i slično ili ako se radi o djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu) o čemu odlučuje ravnatelj/ica i stručni tim Vrtića.

 

Članak 16.

Nakon utvrđivanja konačne liste rezultata tijekom godine ne objavljuje se novi oglas za upis djece u Vrtić već se djeca primaju na temelju novo podnesenih zahtjeva, na način da se stavljaju na kraj liste čekanja prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za upis.

 

Članak 17.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj/skrbnik je obvezan:

 

– dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta     (karton cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu djeteta),

– obaviti, uz prisutnost djeteta, inicijalni intervju ili razgovor s članom stručne službe Vrtića,

– potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića,

– potpisati s Vrtićom ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

 

Dijete ne može početi pohađati Vrtić dok nisu ispunjene sve naprijed navedene obveze.

Dijete također ne može početi pohađati Vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga Vrtića.

 

III        ORGANIZACIJA RADA S NOVOUPISANIM

           POLAZNICIMA VRTIĆA

 

Članak 18.

Djeca upisana po oglasu započinju ostvarivati programe Vrtića od 1. rujna tekuće godine, odnosno u tijeku godine, ako se tad upisuju.

Ukoliko za to postoje opravdani razlozi i novoupisanoj djeci omogućit će se da otpočnu s pohađanjem Vrtića prije početka nove pedagoške godine.

Odluku o polasku novoupisane djece u Vrtić prije početka nove pedagoške godine donosi ravnatelj/ica na zahtjev roditelja ili skrbnika djeteta, ukoliko ocijeni da su takvi zahtjevi opravdani i da u Vrtiću postoje uvjeti za prijevremeni prihvat djece.

Prosudbu o načinu uključivanja djece s teškoćama u razvoju u odgojne programe donosi stručni tim Vrtića.

 

Članak 19.

Djeci se osigurava prijelaz iz jedne u drugu odgojnu skupinu ukoliko u odgojnoj skupinu koja se traži ima slobodnih mjesta, o čemu brinu ravnatelj/ica i stručni timVrtića.

Vrtić može premjestiti dijete iz jednog u drugi Područni odjel ukoliko to zahtijevaju uvjeti rada i potrebe organizacije djelatnosti.

Zbog preseljenja roditelja, odnosno skrbnika ili iz drugih opravdanih razloga dijete može biti premješteno iz jednog u drugi Područni odjel u sastavu Vrtića, ako u tom drugom odjelu postoje uvjeti za prihvat djeteta.

 

Članak 20.

Prilikom prelaska djeteta u drugu predškolsku ustanovu djetetu se izdaje potvrda u koju se unose podaci o reguliranim međusobnim pravima i obvezama.

Vrtić u pravilu ne može primiti dijete bez potvrde iz koje je vidljivo da je korisnik usluga uredno podmirio svoje obveze u predškolskoj ustanovi u kojoj je dijete ranije ostvarivalo programe.

IV        ISPISI DJECE IZ VRTIĆA

 

Članak 21.

Dijete može biti ispisano iz Vrtića na zahtjev roditelja/skrbnika.

Roditelji/skrbnici dužni su obavijestiti Vrtić o namjeri prestanka korištenja usluga Vrtića, najmanje osam dana prije namjere prekida korištenja usluga.

Ispisnicu potpisuju grupni odgojitelj/ica i roditelj/skrbnik djeteta, a ovjerava je ovlašteni radnik/ica računovodstva Vrtića nakon što utvrdi da roditelj/skrbnik nema nepodmirenih obveza prema Vrtiću.

Ukoliko roditelji/skrbnici prestanu koristiti usluge Vrtića, a da prethodno nisu ispisali dijete, dužni su platiti troškove režija za vrijeme koje je potrebno da uprava Vrtića izvrši ispis po službenoj dužnosti.

 

Članak 22.

Dijete će biti ispisano iz Vrtića ukoliko roditelji/skrbnici ne izvrše obvezu plaćanja za usluge Vrtića u roku od 30 dana od dana dospijeća računa.

Vrtić će otkazati pružanje usluga ukoliko dijete 30 dana izostane iz Vrtića a da roditelj/skrbnik nije izostanak opravdao u tom roku.

Dijete će također biti ispisano iz Vrtića ukoliko se roditelji/skrbnici ne pridržavaju odredbi ugovora o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog s Vrtićom.

Roditelji/skrbnici koji bez opravdanog razloga ne dovedu dijete u roku od 5 dana od početka nove pedagoške godine smatrat će se da su odustali od upisa te će dijete biti ispisano iz Vrtića.

Rješenje o ispisu donosi ravnatelj/ica.

 

V         PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 23.

Roditelji/skrbnici koji smatraju da su aktima ravnatelja/ice ili drugih tijela Vrtića povrijeđena neka njihova prava utvrđena ovim Pravilnikom mogu podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića.

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka ili objave akta, odnosno u roku 15 dana od saznanja za učinjenu povredu, ali najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ili objave osporavanog akta, odnosno učinjene povrede.

Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.

Nepravovremenu žalbu i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe Upravno vijeće će odbaciti.

Odlučujući po žalbi Upravno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu ili potvrditi odluku ravnatelja/ice ili drugih tijela Vrtića u dijelu koji se odnosi na žalitelja ili uvažiti žalbu.

Odluka Upravnog vijeća donesena povodom žalbe roditelja/skrbnika je konačna.

 

Članak 24.

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika mogu se vršiti na način i u postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Prijedlog za izmjene i dopune ovoga Pravilnika mogu podnijeti osnivač Vrtića, Upravno i Odgojiteljsko vijeće, ravnatelj/ica i roditelji/skrbnici polaznika Vrtića preko svoga predstavnika/ce u Upravnom vijeću.

 

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

 

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag, Klasa: 601-02/99-01/02, Urbroj: 2105-01-01-99-22 od 16. srpnja 1999. godine.

 

 

KLASA: 602-02/09-01/02

URBROJ: 2105/05-15/01-09-6

Umag, 16. ožujka 2009.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Mirko Grgić

 

 

 

 

 

 

 

Na ovaj Pravilnik Gradsko vijeće Grada Umaga dalo je suglasnost svojim Zaključkom Klasa: 601-01/09-01/5, Urbroj: 2105/05-03/01-09-5 od 2. ožujka 2009. godine.

 

 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag dana 17. ožujka 2009. godine, a stupio je na snagu dana 25. ožujka 2009. godine.

 

 

Ravnateljica

Jasmina Brusić