Dječji vtić i jaslice „Duga“ Umag

Školska ulica 12

52470 Umag

www.duga-vrtic.hr

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PREDŠKOLE

za svu djecu školske obveznike u godini dana prije polaska u Osnovnu školu

u trajanju od 250 sati godišnje

 

 

Autor: pedagog Barbara Mikluš, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umag, rujan 2014.

SADRŽAJ:

 

 1. UVOD…………………………………………………………………………………………………………….3

 

 1. USTROJSTVO RADA PROGRAMA PREDŠKOLE……………………………………………….4

 

 1. ORGANIZACIJSKI I MATERIJALNI UVJETI RADA…………………………………………….4

 

 1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD……………………………………………………………………….5

4.1. SADRŽAJI RADA……………………………………………………………………………….6

 1. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE…………………………………..10

 

 1. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA…………………………….10

 

 1. SURADNJA S RODITELJIMA………………………………………………………………………….11

 

 1. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA………………………………………………………11

 

 1. VREDNOVANJE PROGRAMA………………………………………………………………………..13

 

 1. FINANCIRANJE PROGRAMA……………………………………………………………………….13

 

 1. ZAKLJUČAK……………………………………………………………………………………………….13

 

 1. LITERATURA………………………………………………………………………………………………14

 

 

 

 

 

 

 1. UVOD

 

Na temelju zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 25.08.2014.), Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag, organizira Program predškole, za svu djecu redovnog programa koja 1.rujna imaju 5,5 godina odnosno koja će do 31.ožujka slijedeće godine napuniti 6 godina.

Program Predškole provodi se od 1.listopada do 31.svibnja.

Temeljna uloga predškolskoga odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i kvaliteti obiteljskoga života.

Odgojno – obrazovna djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja usmjerena je na poticanje cjelovitog rasta i razvoja djeteta te razvoja svih područja djetetove osobnosti: tjelesnoga, emocionalnoga, socijalnoga, intelektualnoga, moralnoga i duhovnoga, primjereno djetetovim razvojnim mogućnostima. Svrha je predškolskog odgoja i obrazovanja osigurati uvjete koji jamče razvoj svih sposobnosti svakog djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci. Odgojno-obrazovno djelovanje odgajatelja i roditelja zahtijeva međusobno razumijevanje i suradnju kako bi se ostvarili ciljevi odgoja i obrazovanja prema potrebama i razvojnim mogućnostima djeteta.

Ciljevi kojima se potiče cjelokupan tjelesni, intelektualni, psihofizički, emocionalni, moralni i duhovni razvoj djeteta ostvaruju se prema uvjetima, sadržajima i aktivnostima neposrednog odgojno-obrazovnog rada. A cilj je: Osigurati djeci uvjete u kojima će razviti sve svoje potencijale, zadovoljiti svoje interese i stjecati znanja, vještine i navike, koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života rasta i razvoja što ih u školi očekuje.

Zadaće Programa predškole jesu:

 • unaprjeđivanje komunikacije na materinjem jeziku
 • poticati djecu da razumiju i prihvate buduće školske obveze.
 • poticati spontano ponašanje i izražavanje osobnih potreba
 • unaprjeđivanje matematičke, digitalne, socijalne i građanske kompetencije

 

 

 

 

 1. USTROJSTVO PROGRAMA PREDŠKOLE

 

Kako bismo osim djece predškolaca u redovnom programu, Programom predškole obuhvatili i djecu koja ne pohađaju predškolske ustanove, Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag provodi program predškole i za djecu koja nisu polaznici redovnog programa, kao i za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, te za djecu s teškoćama u razvoju (dvije godine prije polaska u Osnovnu školu) sukladno svojim mogućnosti i Godišnjem planu i programu ustanove. Planirano je da će se program predškole provoditi u najmanje 30 tjedana od 1. listopada do 31.svibnja, u trajanju od 8,33 sati tjedno. Ostvarit će se 250 sati neposrednog rada s djecom.

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag na osnovu svojih organizacionih, prostornih i materijalnih uvjeta, program predškole može organizirati u popodnevnim satima za djecu koja nisu uključena u redovni program, ako se javnom pozivu na upis odazove dovoljan broj djece.

 

 

 

 

 1. ORGANIZACIJSKI I MATERIJALNI UVJETI RADA

 

Program predškole provodit će se u prostorima dječjih vrtića koji su namjenski izgrađeni za boravak djece predškolske dobi.

Prostori su opremljeni potrebnom opremom za provođenje programa predškole, u kojima odgojitelji potiču osobni potencijal i cjelovit razvoj djeteta koji se odnosi na njegove tjelesne, komunikacijske, emocionalne, socijalne, stvaralačke i spoznajne mogućnosti, jer isti

omogućava djetetu komunikaciju s djecom i odgojiteljima drugih odgojnih skupina na nivou cijele zgrade. Prostor će biti oblikovan tako da „omogućuje i potiče aktivno konstruiranje znanja, odnosno učenje činjenjem.“ (Ljubetić, M. 57.)

Soba za boravak djece u programu predškole omogućit će preoblikovanje prostora prema interesima djece, te će biti opremljena širokim izborom materijala za igru i rad. Ona će sadržavati razne građevne, konstruktivne materijale te sredstva i materijale za imitativne igre.

Biti će opremljena sredstvima koja će djeci omogućavati samostalno istraživanje, uočavanje i zaključivanje. Prostor će biti oblikovan prema centrima aktivnosti koji omogućavaju različite vrste aktivnosti i iskustva, pa će, između ostalog, imat Centar početnog čitanja i pisanja u kojem će se nalaziti verificirane slikovnice, ilustracije i sadržaji iz dječje literature, slovarica većeg formata, oblici slova, kocke po slovima, radni listovi, papiri, olovke i sl. Bit će neoblikovanog materijala kako bi se omogućila stalna kreativnost djece. Imat će prikladno opremljen i funkcionalni unutarnji i vanjski prostor te osnovne rekvizite za ostvarenje zadataka tjelesnog razvoja.

Program će prema načinu propisanom Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (čl. 23.a) provoditi odgojitelji.

 

 

 

 

 1. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

 

Odgojno obrazovnim radom stvaraju se uvjeti za skladan i potpun razvoj djetetove osobnosti, te osiguravaju jednaki uvjeti za svu djecu: uvjeti za cjelokupni rast i razvoj svakoga djeteta (tjelesni, emocionalni, socijalni i spoznajni), oblikuje doživljajima i predmetima bogata sredinu koja će poticati dječju samostalnost i učenje kroz igru, potiče razvoj djeteta u skladu s osobnim potrebama i prilagođava odgojno – obrazovni proces konkretnim potrebama, kreativno i fleksibilno koristi potencijale u skupinama i izvan njih. U tom cilju slijedi se Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, osnovni dokument koji predstavlja stručnu podlogu za provođenje različitih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

„Iskustva, znanja i kompetencije koje djeca stječu u kvalitetnoj ustanovi ranog odgoja dobra su „odskočna daska“ za uspješan prijelaz djeteta u osnovnu školu i mogu biti čvrst temelj njegova cjeloživotnog obrazovanja“ (Slunjski, E. 48.). Stoga pri odabiru sadržaja između ostalog treba uvažavati i istraživačku, aktivnu prirodu učenja djece, te u tom smislu organizirati i okruženje za učenje.

           

 

 

 

4.1.    SADRŽAJI RADA

 

            Sadržaji rada vezani su uz usvajanje pojmova, tematskih cjelina koje su najbliže djeci, te su prilagođeni djetetovim interesima, iskustvima, znanju, dobi i okruženju u kojem živi.

 

Razvoj samostalnost:

– u odnosu brige o sebi: obuvanje cipela, svlačenje i oblačenje odjeće (poticati aktivno sudjelovanje)

– u odnosu prema vanjskim opasnostima: uočavanje i izbjegavanje opasnih situacija, učenje signala opasnosti, štovanje uvjeta za slobodno kretanje

– u jelu: samostalno uzimanje obroka, kultura obroka, ustrajnost do kraja obroka.

– njegovati usvajanje higijenskih navika: čistoća ruku, njega zuba, urednost pri jelu

 

Socijalno emocionalni razvoj i građanske kompetencije:

– osigurati individualni pristup uvažavajući različitosti koja prvi put sudjeluju u radu skupine, olakšati upoznavanje, stvaranje atmosfere prihvaćanja

– poticati, inicirati i organizirati rad u manjim grupama igre koje organizira odgojitelj, ali i poznate igre djece

– poticati aktivnosti za razvoj samopouzdanja

– omogućiti iskreno izražavanje svojih potreba, osjećaja, opažanja, zamisli, doživljaja, radoznalosti i samoinicijative

– razvijati socio-emocionalnu osjetljivost za tuđe želje, osjećaje, mišljenje, emocije

– razvijati načine poželjnih rješavanja konfliktnih situacija

– razumijevanje potrebe zajedničkog rada, odnosno potrebe planiranja zajedničke aktivnost

– razvijati poštivanje dogovorenih pravila u zajedničkoj igri

– razvijati sposobnost samokontrole

 

Spoznajni razvoj:

 • znati članove obitelji, njihove poslove, zadatke u kući i na radnom mjestu, upoznati život i rad ljudi, ime i mjesta, adresu i ostale podatke
 • upoznati karakteristike prirode, biljnog i životinjskog svijeta u užem zavičaju
 • upoznati promet
 • grupirati i imenovati predmete po različitim karakteristikama
 • upoznati se sa brojevima
 • razvijati istraživanje i baratanje novim materijalima, poznatim materijalima na nov način, mogućnost korištenja novih prostora, isprobavanja, istraživanja i baratanja s ciljem upoznavanja funkcija raznih predmeta,
 • poticati razvoj digitalne kompetencije
 • razvijati mogućnost igre različitim igračkama, mogućnost izražavanja govorom, pokretom, glazbom, likovnim materijalom i njihovom kombinacijom
 • razvijati sposobnost usmjerene pažnje, razmišljanja i uživljavanja
 • razvijati sposobnost uočavanja veze i odnosa među stvarima i pojavama
 • razvijati sposobnost razumijevanja kauzalnih odnosa, otkrivanje zakonitosti
 • razvijati sposobnost klasifikacije, spoznaje veličine, dubine, orijentacije u prostoru, boja, težina, tekstura i dr.
 • razvijati sposobnost struktuiranja prostora i vremena
 • kroz različite načine i sadržaje komunikacije razvijati kod djece spremnost za zajednički rad i igru u paru i u većoj grupi djece, razumijevanje potrebe planiranja i dogovaranja zajedničkih aktivnosti
 • upoznati djecu s običajima, blagdanima i praznicima, načinima obilježavanja u obitelji, ustanovi i široj društvenoj zajednici
 • upoznati djecu s radom u školi, posjet školi
 • razvijati grafomotoriku, percepciju i koncentraciju sukladno zahtjevima rada u školi

 

Razvoj govorne komunikacije:

– Poticati i podržati kod djece da svoje želje i potrebe izražavanju gestom, mimikom, pokretom

– poticati kod djece upotrebu monološkog govora u opisivanju, pričanju, prepričavanju, objašnjavanju doživljenog, željenog, predviđenog, zamišljenog

– upotreba dijaloškog govora u paru, u maloj grupi s djecom, s odraslima, nepoznatim osobama

– slušanje i razumijevanje govora odraslih u poznatoj i nepoznatoj situaciji

– bogatiti dječji rječnik, unapređivati strukturu rečenice i poticati pravilan književni govor na materinskom jeziku

– razvijati sposobnost razumijevanja i doživljavanja sve složenijih oblika literature i scenske umjetnosti

– razumijevanje važnosti pismene komunikacije, upoznavanje literature, važnosti čitanja i pisanja

– upoznavanje kratkih priča, stihova, koje odgojitelj zajedno s djecom ponavlja

– poticati u djece govorne igre i igre sa scenskom lutkom i dramatizaciju

– poticati glasovnu analizu i sintezu

– poticati elementarnu komunikaciju na stranim jezicima

 

Razvoj likovne komunikacije:

– poticati i razvijati kod djeteta osjetljivost za oblik, liniju, ravnotežu, sklad, simetriju, prostor

– razvijati kod djeteta senzibilitet za likovni materijal i sredstva

– poticati promatranje, uočavanje, slaganje i kombiniranje u likovnom radu.

– razvijati kod djece sposobnost doživljavanja i razumijevanja likovnih djela primjereno dobi

 

Komunikacija glazbom:

 • razvijati kod djece sposobnost slušne percepcije /glazbeni sluh/ kroz razlikovanje većeg broja zvučnih podražaja (po vrsti)
 • razvijati kod djece sposobnost uočavanja, razlikovanja i interpretacije jednostavnih ritmova, ponavljanje ritma udaraljkama, hod uz ritam
 • poticati razvoj glasovnih mogućnosti djeteta
 • razvijati kod djece sposobnost doživljavanja i razumijevanja sve složenijih glazbenih dijela
 • svakodnevno slušati vokalnu ili instrumentalnu glazbu: pjevanje odgojitelja, snimke pjesama za djecu, klasičnih djela primjerenih djeci
 • poticati dječje glazbeno stvaralaštvo

 

Tjelesni razvoj- motoričke kompetencije

 • navikavati djecu na potrebe samostalnog održavanja čistoće tijela, čuvanja zdravlja i pravilnog reagiranja u slučajevima nezgode
 • poticati zdrav načina života i navika korisne za zdravlje
 • njegovati navike održavanja čistoće u prirodi i okolini
 • upoznati djecu s opasnostima za zdravlje na ulici, u vrtiću i roditeljskom domu
 • razvijati, vježbati i usavršavati prirodne oblike kretanja; hodanje, trčanje,skakanje, bacanje, provlačenje, puzanje (kroz elementarne igre i druge oblike tjelesne aktivnosti)
 • organizirati igre s vodom i na vodi
 • organizirati boravak na svježem zraku – u prirodi
 • upoznati djecu s vrstama sportova i njihovim osnovnim elementima
 • igrati natjecateljske igre

 

Aktivnosti:

 • životno praktične i radne aktivnosti
 • funkcionalne i simboličke igre, igre građenja i konstruiranja, igre s pravilima
 • društvene i društveno-zabavne (društveno korisne akcije, javne svečanosti prigodom blagdana ili važnijih događanja)
 • umjetničke (promatranje, slušanje, interpretacija slikovnica, likovnih, književnih, glazbenih, scenskih, filmskih i drugih djela)
 • raznovrsno djetetovo izražavanje i stvaralaštvo (pjevanje, sviranje, crtanje, slikanje, modeliranje, građenje i konstruiranje, govorno i scensko izražavanje, ples,)
 • istraživačko – spoznajne aktivnosti
 • specifične aktivnosti s kretanjem

 

Oblici rada:

 • individualni rad
 • rad u paru ili manjim grupama
 • grupni rad
 • šetnje, izleti, izložbe i druge aktivnosti izvan vrtića

 

Pedagoška dokumentacija:

 1. knjiga pedagoške dokumentacije skupne
 2. imenik djece
 3. godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada
 4. program stručnog usavršavanja
 5. foto i video dokumentacija, liste praćenja i bilješke za individualno praćenje djeteta
 6. dokumentacija o stvaralaštvu djece

 

 

Evaluaciju i praćenje provođenja programa vršit će uz odgajatelje u programu i stručni suradnici vrtića (pedagog-psiholog, defektolog i viša medicinska sestra) s ravnateljicom

 

 1. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

 

Vrtić će u programu predškole raditi na očuvanju, unapređivanju zdravlja djece i njihovog pravilnog psihofizičkog razvoja pravodobnim, kvalitetnim zadovoljavanjem razvojnih potreba svakoga djeteta.

Kroz program educirat će se djeca, roditelji i odgojitelji na području zdravlja i stjecanja navika zdravog života, poznavanja i zadovoljavanja razvojnih potreba te prihvaćanja različitosti i ostvarivanja ljudskih prava.

Na očuvanje zdravlja i zdravih životnih navika djelovati će se putem odgovarajuće prehrane, boravka na zraku i tjelovježbe.

Sanitarno higijenski uvjeti i prehrana poštuju principe HACCP sustava, koje nadgleda Zavod za javno zdravstvo.

 

 1. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

 

Oblici stručnog usavršavanja usmjereni su na proširivanje, razmjenu i stjecanje novih iskustava, znanja i vještina, te razvijanje stručnih kompetencija u funkciji što kvalitetnijeg odgojno – obrazovnog rada i zadovoljavanja potreba djece. Odgojni djelatnici će se isto tako stručno usavršavati u znanjima i vještinama potrebnim za provođenje programa predškole.

 

 1. a) Individualno stručno usavršavanje i stručno usavršavanje na razini ustanove:

Praćenje stručne literature i periodike, te radionice koje unutar ustanove pripremaju stručni suradnici ili pozvani stručnjaci, sa tematikom bliskom provedbi programa predškole.

 

 1. b) Individualno stručno usavršavanje izvan ustanove

Na seminarima i stručnim aktivima, seminarima, tečajevima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje RH.

 1. SURADNJA S RODITELJIMA

 

S ciljem ostvarenja uspješne suradnje i partnerskog odnosa s roditeljima u pedagoškoj godini primjenjivat će se slijedeći oblici suradnje:

 

– inicijalni razgovor pri upisu djeteta u Program predškole

– grupni roditeljski sastanak s temom Priprema za polazak u Osnovnu školu

– individualne informacije održavat će se jednom mjesečno

– volontiranje roditelja tijekom cijele pedagoške godine (upoznavanje raznih zanimanja, uključivanje u izlete i završnu svečanost), te uključivanje u odgojno – obrazovni rad

 • druženje roditelja i djece održavat će se s povodom obilježavanja blagdana i važnijih društvenih događanja
 • informiranje putem letaka, web – stranice, brošura, plakata i u Centrima za roditelje

 

 

 

 1. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

 

Posebna pozornost posvećuje se kvalitetnoj suradnji i aktivnijem sudjelovanju lokalne zajednice u životu djece u Programu predškole, gdje se članovi lokalne zajednice prihvaćaju kao ravnopravni partneri u odgoju i obrazovanju djece.

 

Surađivat će se sa:

 • Grad Umag

– financiranje Programa predškole

– dostavljanje planova i izvješća

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

– dostavljanje Godišnjeg plana ustanove

– verifikacija Programa predškole

– dostavljanje podataka o djeci romske nacionalnosti i djeci s teškoćama u razvoju

 • Ured državne uprave

– dostavljanje broja djece školskih obveznika

 • Agencija za odgoj i obrazovanje

– sudjelovanje na stručnim skupovima

– stručno – pedagoški uvid

 • Osnovna škola „Marije i Line“ Umag

– roditeljski sastanak za roditelje djece predškolaca

– posjete

– suradnja pri obilježavanju blagdana i svečanosti

 • POU „A. Babić“ Umag

– suradnja pri obilježavanju blagdana i svečanosti

– organizacija predstava za djecu u velikoj dvorani

 • Gradska knjižnica

– posjete i učlanjivanje

– suradnja pri obilježavanju blagdana i svečanosti

 • Muzej grada Umaga

– posjete

– suradnja pri obilježavanju blagdana i svečanosti, organizacija izložbi

– rad na tematskim projektima

 • Zajednica talijana „Fulvio Tomizza“

– suradnja pri obilježavanju Dana Sv. Pelegrina

 • Dom zdravlja

– pružanje zdravstvene zaštite djeci

– pregledi stomatologa

– hitni slučajevi

 • Zavod za javno zdravstvo Pula

– nadzor HACCP sustava

– kontrola hrane

 • Centar za socijalnu skrb Buje

– problematika obitelji

 • DND Umag

– suradnja pri obilježavanju blagdana i svečanosti

– organizacija proslava i događanja za djecu

– organizacija predstava

 • TZ Umag

– donacije i pomoć pri organizaciji svečanosti u vrtiću i gradu

 • Talijanski dječji vrtić „Girotondo“ Umag

– zajedničko planiranje i obilježavanje blagdana, proslava u vrtiću i gradu

– stručna usavršavanja

– komunikacija i organizacija u zajedničkim prostorima

 

 

 1. VREDNOVANJE PROGRAMA:

 

Program predškole bit će vrednovan od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, a unutar ustanove od strane ravnatelja i stručne službe vršit će se na osnovu timskog planiranja, malih radnih grupa uvažavajući sve materijale koji su nastali u neposrednom radu s djecom (audio zapisi, fotografije, mape, ček liste, ankete, )

Odgojiteljice će voditi propisanu pedagošku dokumentaciju koja je ujedno materijal za vrednovanje.

 

 1. FINANCIRANJE PROGRAMA

 

Program Predškole financirati će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osiguranjem sredstava u državnom proračunu (20,00 kn po djetetu) tijekom razdoblja od 1. listopada do 1. lipnja. Program predškole financirati će i osnivač ustanove grad Umag, te roditelji.

 

 1. ZAKLJUČAK

 

Program predškole je osmišljen da zadovolji potrebe djece u godini prije polaska u osnovnu školu. Osnovnu zadaću programa predstavlja razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala svakog djeteta prije polaska u školu. Ovaj će program biti okosnica za provođenje sadržaja Programa predškole.

 

 

 1. LITERATURA

 

 1. Ljubetić, M., Vrtić po mjeri djeteta, Školske novine, Zagreb, 2009.
 2. Slunjski, E., Tragovima dječjih stopa, Profil, Zagreb,2012
 3. Konvencija o pravima djeteta (UN, 1989)
 4. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08; 90/10)
 5. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, 83/01)
 6. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, Glasnik ministarstva prosvjete i športa, Zagreb 1991.
 7. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, br. 107/14)
 8. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br: 10/97; 107/07; 94/13)
 9. Upute za pisanje programa u svrhu provođenja postupka verifikacije, www.azoo.hr
 10. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, nacrt, www.mzos.hr