Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Labinska ulica 3, 52470 Umag (Umago), p.p. 1

tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924

e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr

 

KLASA: 401-01/19-01/01

URBROJ: 2105/05-14-02-19-1

Umag, 5. lipnja 2019.

 

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i (NN 111/18), Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag, ravnateljica dana 5. lipnja 2019. godine donosi

 

PROCEDURU  NAPLATE PRIHODA

DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA “DUGA” UMAG

 

Članak 1.

Ovom procedurom utvrđuje se postupak naplate potraživanja Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag ( u nastavku: Vrtić).

 

Članak 2.

Procedura iz članka 1. izvodi se po sljedećem postupku, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno:

 

 

 

VRSTA PRIHODA

 

 

 

MJERE NAPLATE

VREMENSKO RAZDOBLJE NAKON KOJEG SE POKREĆE POJEDINA MJERA NAPLATE  

PRAĆENJE NAPLATE PO PODUZETIM MJERAMA

 

OSOBE ZADUŽENE ZA NAVEDENE POSLOVE

 

 

 

PRIHOD OD UČEŠĆA RODITELJA KORISNIKA USLUGA U  CIJENI PROGRAMA

 

USMENA OPOMENA

 

15 DANA

 

IZVODI

 

ADMINISTRATOR

 

PISMENA OPOMENA

 

30 DANA

 

IZVODI

 

ADMINISTRATOR

PREKID KORIŠTENJA USLUGE  

30 DANA

 

IZVODI

 

TAJNIK

 

OVRHA

 

1 GODINA

 

IZVODI

 

TAJNIK

 

OSTALI PRIHODI

 

USMENA OPOMENA

 

15 DANA

 

IZVODI

 

ADMINISTRATOR

 

PISMENA OPOMENA

 

30 DANA

 

IZVODI

 

ADMINISTRATOR

 

OVRHA

 

1 GODINA

 

IZVODI

 

TAJNIK

 

Članak 3.

Ova procedura stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića.

 

RAVNATELJICA

Marija Adamović