Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag na svojoj 17. sjednici, održanoj  11. ožujka 2019. godine, utvrdilo je i donijelo pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.

            Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 30. ožujka 1998. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 2. svibnja 2005. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 10. prosinca 2013. godine, Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 25. veljače 2015. godine, Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 12. studenoga 2015. godine i Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 11. ožujka 2019. godine , donesene uz prethodnu suglasnost osnivača, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

STATUT

( pročišćeni tekst )

 

 

I  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

            Ovim Statutom uređuju se status, naziv, sjedište, djelatnost, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme dječjeg vrtića, javnost rada, zaštita okoliša te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag  ( u daljnjem tekstu: dječji vrtić ).

 

Članak 2.

            Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.

            Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, koji se ostvaruju sukladno zakonu.

 

 

Članak 2.a

            Kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:

– upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,

– izdavanje potvrda i mišljenja,

– upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

            Kada dječji vrtić u vezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

 

Članak 3.

Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Predškolski odgoj ostvaruju se u skladu sa razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

 

Članak 4.

            U Dječjem vrtiću odgojno-obrazovni rad obavlja se na hrvatskom i talijanskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Članak 5.

            Predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja koji donosi Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

 

II  STATUSNE ODREDBE

 

Članak 6.

Osnivač i vlasnik dječjeg vrtića je Grad Umag  ( u daljnjem tekstu: Grad Umag ).

            Grad Umag je osnivačem i vlasnikom dječjeg vrtića postao na temelju članka 78. stavak 1. i 2. Zakona o ustanovama ( “Narodne novine” broj 76/93. ) i Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete o prijenosu osnivačkih prava nad predškolskim ustanovama na području Istarske Županije na jedinice lokalne samouprave ( Klasa: 023-03/94-01-94, Urbroj: 532-02-6/4-94-01 od 22. veljače 1994. godine ).

            Odlukom o osnivanju Općinskog vijeća Općine Umag, od 11. srpnja 1994. godine     ( Klasa: 601-01/94-01/2 ) opći akti dječjeg vrtića usklađeni su s odredbama Zakona o ustanovama.

 

Članak 7.

            Dječji vrtić je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenima Zakonom, Odlukom o osnivanju dječjeg vrtića i Statutom.

 

 

III. NAZIV I SJEDIŠTE DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 8.

           

Naziv dječjeg vrtića je: Dječji vrtić i jaslice Duga Umag – Scuola materna e asilo nido Arcobaleno Umago.

            Sjedište dječjeg vrtića je u Umagu, Labinska ulica 3.

            Dječji vrtić je jedinstvena javna ustanova u čijem sastavu djeluju područni odjeli. Područni odjeli su objekti u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja, istima se upravlja iz sjedišta dječjeg vrtića, nemaju svoje organe upravljanja i ne sudjeluju u pravnom prometu.

            Područni odjeli djeluju pod nazivom dječjeg vrtića i svojim nazivom, koji glasi:

Dječji vrtić i jasliceDugaUmagCentralni vrtić “RadostUmag, Labinska ulica 3;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Asilo centrale “Gioia” Umago, Via Albona 3;

Dječji vrtić i jasliceDugaUmag – Područni odjel “DugaUmag, Školska ulica 12;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Sezione periferica “Arcobaleno” Umago,     Via della scuola 12;

– Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag – Područni odjel “Petar Pan” Umag, Žrtava fašizma 7A;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Sezione periferica “Peter Pan” Umago, Vittime del fascismo 7A;

– Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag – Područni odjel “Mali princ” Umag, Ernesta Miloša 22;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Sezione periferica “Il piccolo principe”, Via Ernest Miloš 22;

– Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag – Područni odjel “Vjeverice” Umag, Istarska ulica 2, Bašanija;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Sezione periferica “Gli scoiattioli” Umago, Via dell’ istria 2, Bassania;

– Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag – Područni odjel “Pčelice” Umag, Umaška 14, Petrovija;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Sezione periferica “L’ape” Umago, Via Umago 14, Petrovia;

– Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag  –  Područni odjel ”Bambi” Umag,  Savudrijska ulica 2,

    Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago – Sezione periferica ”Bambi” Umago, Via Salvore 2.

 

 

Članak 9.

            Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom Gradskog vijeća Grada Umaga, a na prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića.

 

Članak 10.

            Puni naziv Dječji vrtić ističe na natpisnoj ploči na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na područnim objektima u kojima obavlja djelatnost predškolskog odgoja i skrbi o djeci.

            Natpisna ploča uz puni naziv Dječjeg vrtića obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika Hrvatska.

            Zaglavlje akta koji vrtić izdaje temeljem javnih ovlasti sadrži grb republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, puni naziv ustanove, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

            Izgled, sadržaj i način postavljanja natpisne ploče, kao i izgled i sadržaj zaglavlja akata vrtića izdanih temeljem javnih ovlasti,moraju biti sukladni propisu koji regulira natpisnu ploču i zaglavlje akata pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

 

 

 1. PEČAT I ŽIG

 

Članak 11.

                U pravnom prometu Dječji vrtić koristi pečate od kojih je jedan s grbom Republike Hrvatske, te žig.

            Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog je oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan natpis: Republika Hrvatska, naziv dječjeg vrtića iz članka 8. stavak 1. i sjedište dječjeg vrtića Umag-Umago, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske. 

            Drugi pečat je okruglog oblika, promjera 29 mm, na kojem je uz gornji rub kružnice natpis naziva dječjeg vrtića iz članka 8. stavak 1., uz donji rub upisano je sjedište dječjeg vrtića UmagUmago, dok se u sredini pečata nalazi znak dječjeg vrtića.

            Znak dječjeg vrtića je dvoje djece ispod duge, simbolično predstavljene u obliku tri luka.

            Žig je četvrtastog oblika, širine 15 mm i dužine 55 mm i u njemu je upisan puni naziv i sjedište dječjeg vrtića.

            O broju pečata, naručivanju i zamjeni pečata te načinu uporabe i osobama odgovornim za čuvanje pečata odlučuje ravnatelj.

 

 

Članak 12.

            Pečati iz članka 11. stavak 2. i 3.  ispisani su na hrvatskom i talijanskom jeziku.    Tekst pečata na talijanskom jeziku upisuje se ispod teksta na hrvatskom jeziku.

 

Članak 13.

            Pečatom s grbom Republike Hrvatske se ovjeravaju akti koje donosi Vrtić  u okviru javnih ovlasti.

            Pečat iz stavka 3. članka 11. rabi se za redovito administrativno-financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje akata iz stavka 1. ovog članka.

            Žig se upotrebljava za ovjeravanje isprava u administrativnofinancijskom poslovanju Dječjeg vrtića.

 

 1. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 14.

            Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.

            Kurikulum dječjeg vrtića donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

 

Članak 14.a

            Djelatnost dječjeg vrtića obuhvaća:

 • redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
 • programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
 • programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
 • program predškole,
 • programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

 

Članak 15.

            U ostvarivanju programa iz članka 14.a  ovog Statuta dječji vrtić je dužan:

 • stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta,
 • dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostaviti djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.

Radno vrijeme vrtića utvrđuje se u pravilu u trajanju od 6,30 do 16,30 sati.

            Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana, u pravilu od ponedjeljka do petka.

            U slučaju utvrđene potrebe roditelja i djece za drukčijim dnevnim rasporedom radnog vremena ili za korištenjem programa subotom, ovim Statutom će se utvrditi drukčiji dnevni,  odnosno tjedni, raspored radnog vremena  za potreban broj djece.

 

Članak 16.

            U dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno obrazovni rad s djecom raspoređenom u odgojne skupine cjelodnevnog desetsatnog boravka djece a, u izuzetnim prilikama, mogu se ustrojiti odgojno-obrazovne skupine i primarni programi koji dnevno traju kraće od 10 sati.

            Ustroj i provedba odgojno-obrazovnog rada, sukladno stavku 1. ovoga članka, provodi se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića.

 

Članak 17.

            Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu.

            Pedagoška godina traje od 1. rujna do 31. kolovoza sljedeće godine.

 

Članak 18.

            Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u pojedinim odgojnim skupinama, veličinu prostorija za dnevni boravak te normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini uređuje ministar nadležan za obrazovanje, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 19.

            Rad s djecom rane i  predškolske dobi ustrojava se u jasličnim i vrtićnim odgojnim skupinama.

 

Članak 20.

            Dječji vrtić upisuje djecu prema planu upisa kojeg donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.

            Plan upisa djece iz stavka 1. ovog članka mora biti usklađen s prostornim, kadrovskim i financijskim mogućnostima dječjeg vrtića.

 

Članak 21.

            Stručno-pedagoški poslovi u dječjem vrtiću ustrojavaju se i ostvaruju u odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i poslovima socijalne skrbi, te radi zadovoljavanja potreba i interesa djece i poticanja i promicanja odgojno-obrazovnog rada.

 

Članak 22.

            U dječjem vrtiću ustrojavaju se i administrativno-stručni, te računovodstveno-financijski poslovi radi ostvarivanja djelatnosti dječjeg vrtića kao javne službe, uspostavljavanja pedagoške dokumentacije i evidencije, izdavanja javnih isprava, ostvarivanja prava polaznika dječjeg vrtića i roditelja, javnosti rada dječjeg vrtića, obavljavanja drugih administrativno-stručnih i računovodstveno-financijskih poslova potrebnih za rad i poslovanje dječjeg vrtića, te ostvarivanja prava i obveza djelatnika dječjeg vrtića.

 

Članak 23.

            Pomoćno-tehnički poslovi u dječjem vrtiću ustrojavaju se radi osiguranja primjerenih tehničkih i drugih uvjeta za ostvarivanje plana i programa rada, te drugih potrebnih uvjeta za rad i poslovanje dječjeg vrtića prema propisanim normativima i standardima rada.

 

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO I UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

 1. Unutarnje ustrojstvo dječjeg vrtića

 

Članak 24.

            Unutarnjim ustrojstvom dječjeg vrtića osigurava se ostvarivanje predškolskog odgoja i skrbi o djeci i drugog stručno-pedagoškog rada, te administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

            Unutarnjim ustrojstvom dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja i skrbi o djeci, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad dječjeg vrtića kao javne službe.

 

 1. Upravljanje dječjim vrtićem

 

Upravno vijeće

 

Članak 25.

            Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

            Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

            Upravno vijeće ima pet članova.

 

Članak 26.

            Tri člana Upravnog vijeća, od kojih jednog predsjednika, imenuje Gradonačelnik Grada Umaga  iz reda javnih djelatnika.

 

Članak 27.

            Odgojiteljsko vijeće dječjeg vrtića bira jednog člana Upravnog vijeća tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.

            Svaki član Odgojiteljskog vijeća ima pravo istaknuti kandidata za člana Upravnog vijeća. Izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj od broja danih glasova.

            Sjednica Odgojiteljskog vijeća, na kojoj se bira predstavnik iz reda odgojitelja i stručnih suradnika, održava se po pravilima o radu ovog tijela.

 

Članak 28.

            Jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga.

            Svog predstavnika u Upravnom vijeću roditelji biraju na sastanku koji se održava u prostorijama Dječjeg vrtića. Pravo glasa ima po jedan roditelj ili skrbnik svakog od djeteta korisnika usluga.  Svaki roditelj s pravom glasa ima pravo predložiti kandidata za člana Upravnog vijeća. Izabran je onaj kandidat koji je tajnim glasovanjem dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, pristupa se drugom krugu glasovanja između kandidata s istim brojem glasova. Ukoliko ni u drugom krugu ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova ili iz bilo kojeg razloga na  sastanku ne bude izabran predstavnik roditelja u Upravnom vijeću, ravnatelj će sazvati novi sastanak sve dok  predstavnik roditelja u Upravnom vijeću ne bude izabran.

            Sastanak roditelja saziva ravnatelj. Poziv za sastanak objavljuje se na oglasnim pločama odgojnih skupina i oglasnim pločama Dječjeg vrtića najkasnije  30 dana prije isteka mandata Upravnom vijeću.

            Tajnik Dječjeg vrtića organizira izbore za izbor predstavnika roditelja u Upravnom vijeću. U tom cilju dužan je obaviti tehničke pripreme: osigurati glasačku kutiju, sastaviti listu roditelja s pravom glasa i slično.

            Tajnik sastavlja zapisnik o rezultatima glasovanja, a zapisnik svojim potpisom verificiraju dva izabrana predstavnika roditelja s pravom glasa, koji zajedno s tajnikom organiziraju i provode postupak tajnog glasovanja.

Mandat članu Upravnog vijeća iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je njihovo dijete izgubilo status polaznika vrtića. U tom roku roditelji će na način propisan ovim člankom, izabrati novog predstavnika na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana Upravnog vijeća čiji je mandat prestao.

 

Članak 28.a

            Nakon imenovanja članova Upravnog vijeća, prva sjednica Upravnog vijeća saziva se najkasnije u roku od 30 dana.

            Sjednice saziva i njima predsjedava predsjednik Upravnog vijeća.

U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća, sjednice saziva i predsjedava im član Upravnog vijeća kojega za to ovlasti predsjednik.

 

 

Članak 29.

            Upravno vijeće kao upravno tijelo:

 • donosi programe rada i razvoja dječjeg vrtića i nadzire njihovo izvršavanje,
 • odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,
 • odlučuje o stjecanju, otuđivanju, opterećivanju i zakupljivanju nekretnina

      dječjeg vrtića, uz prethodnu suglasnost osnivača,

 • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
 • predlaže osnivaču promjenu djelatnosti dječjeg vrtića,
 • predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima poslovanja, djelatnosti i unapređivanju rada,
 • odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
 • odlučuje o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću, a u slučaju otvaranja novih radnih mjesta, prije donošenja odluke mora pribaviti prethodnu suglasnost Gradonačelnika,
 • na prijedlog ravnatelja odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa svih radnika u dječjem vrtiću, osim kad je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu, u kojem slučaju odlučuje ravnatelj,
 • odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu dječjeg vrtića,
 • odlučuje o žalbama roditelja ili skrbnika djece korisnika usluga,
 • odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije propisano da upravno vijeće odlučuje u prvom stupnju,
 • odlučuje o drugim pitanjima predviđenim općim aktima dječjeg vrtića,
 • razmatra prijedloge i predstavke građana o pitanjima od interesa za rad dječjeg vrtića,
 • razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

 

Članak 30.

 

            Upravno vijeće odlučuje na sjednicama.

            Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednicama prisustvuje natpolovična većina od ukupnog broja članova.

            Odluke na sjednici donose se natpolovičnom većinom prisutnih članova.

            Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka odluke o usvajanju Statuta, godišnjeg financijskog plana i godišnjeg financijskog obračuna, donose se natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

            Način rada i odlučivanja pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

Članak 31.

            Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:

 • sam zatraži razrješenje,
 • ne ispunjava dužnosti člana, odnosno predsjednika vijeća,
 • svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša.

Postupak za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća može inicirati Upravno vijeće ili tijelo koje je člana imenovalo. Postupak za razrješenje dužnosti članova Upravnog vijeća imenovanih od strane osnivača mogu pokrenuti Gradonačelnik ili čelnik nadležnog upravnog tijela Grada Umaga i prije isteka mandata na koji su ti članovi imenovani, ako utvrde da isti ne postupaju u skladu sa zakonom, Statutom Grada Umaga ili općim aktima Dječjeg vrtića ili da zanemaruju ili nesavjesno obavljaju povjerenu dužnost.

            Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je imenovalo člana Upravnog vijeća.

            U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novi član se imenuje u roku od 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana Upravnog vijeća koji je razrješen.

 

Članak 32.

            Za rad u Upravnom vijeću članovima pripada naknada.

            Visina naknade utvrđuje se u skladu s posebnim aktom Gradonačelnika Grada Umaga.

 

 

Članak 33.

            Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

Ravnatelj

 

Članak 34.

            Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

            Ravnatelj ima sva prava i obveze utvrđene zakonom i ovim Statutom.

            Ravnatelj osobito:

 • predlaže godišnji plan i program rada,
 • brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
 • podnosi izvješća Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju dječjeg vrtića,
 • organizira rad i obavlja raspored radnika na radna mjesta,
 • osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu dječjeg vrtića,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima dječjeg vrtića.

 

Članak 35.

            Za sklapanje svih pravnih poslova obuhvaćenih godišnjim financijskim planom dječjeg vrtića, osim poslova vezanih za tekuće poslovanje dječjeg vrtića, u vrijednosti iznad 20.000,00 kuna (slovima: dvadeset tisuća kuna) do 200.000,00 kuna (slovima: dvjesto tisuća kuna) ravnatelj mora pribaviti prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

            Za sklapanje svih pravnih poslova obuhvaćenih godišnjim financijskim planom dječjeg vrtića u vrijednosti iznad 200.000,00 kn (slovima: dvjesto tisuća kuna), kao i svih pravnih poslova koji nisu obuhvaćeni godišnjim financijskim planom i programom rada, ravnatelj mora pribaviti suglasnost Gradonačelnika.

            Ravnatelj može sklapati pravne poslove o raspolaganju nekretninama samo nakon provedenog postupka utvrđenog u članku 29. stavak 1. točka 3. ovog Statuta.

Ravnatelj, u granicama svojih ovlasti, može drugoj osobi dati punomoć o zastupanju Dječjeg vrtića u pravnom prometu prema trećima.

Za izdavanje generalne punomoći ravnatelj mora imati suglasnost Upravnog vijeća.

 

Članak 36.

                Ravnatelj ne može, bez posebne ovlasti Gradonačelnika Grada Umaga, kao druga ugovorna strana, s Dječjim vrtićem sklapati pravne poslove u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

 

Članak 37.

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Javni natječaj se raspisuje najkasnije 60 dana prije isteka mandata postojećeg ravnatelja.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Umaga na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

            Ugovor o radu s ravnateljem u ime Dječjeg vrtića sklapa predsjednik Upravnog vijeća.

Ako osoba imenovana za ravnatelja ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove odgojitelja, odnosno stručnog suradnika u Dječjem vrtiću , a nakon isteka mandata nije ponovno imenovana na mjesto ravnatelja, ima pravo povratka na ranije ili druge odgovarajuće poslove, prema njenoj stručnoj spremi i aktu o unutarnjem ustroju Dječjeg vrtića, uz uvjet da nije razriješena prije isteka mandata zbog nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada, a ako takvih poslova nema ugovor o radu će se redovito otkazati.

 

 

Članak 38.

            Natječaj za imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića objavljuje se u javnim glasilima.

            U natječaju se osobito objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obavješteni o izboru.

            Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Članak 39.

            Nadležno tijelo iz članka 37. stavak 3. ovoga Statuta dužno je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i imenovanju i dati mu pouku o njegovom pravu da pregleda natječajni materijal.

            Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Tužbom se pokreće upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom.

 

 

Članak 40.

            Ako se na raspisani natječaj ne prijavi niti jedan kandidat ili ni jedan od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

            Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog javnog natječaja na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gradonačelnik Grada Umaga imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najdulje na godinu dana.

            Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja dječjeg vrtića.

 

 

Članak 41.

            Ukoliko ravnatelj ne ispunjava zakonom, ovim Statutom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač će, na prijedlog Upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnost i nezakonitost u radu ravnatelja, razrješiti ravnatelja dužnosti.

            Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće dužno je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

Članak 42.

                Pored razloga za razrješenje iz članka 41. stavak 1. ovog Statuta, ravnatelj će biti razrješen prije isteka vremena na koje je imenovan ukoliko sam zatraži razrješenje, u skladu s ugovorom o radu ili ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima dovode do prestanka ugovora o radu.

 

Članak 42.a

            Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća.

            Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje upravno vijeće dječjeg vrtića na prijedlog Gradonačelnika Grada Umaga.

            Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

 

Članak 43.

            Stručno tijelo dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

            Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

            Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

 

Članak 44.

            Sjednicama Odgojiteljskog vijeća predsjedava ravnatelj dječjeg vrtića.

            Sazivanje, način rada i odlučivanja te druga pitanja iz nadležnosti Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuju poslovnikom o radu koji donosi Odgojiteljsko vijeće.

 

Druga tijela dječjeg vrtića

 

Članak 45.

            Dječji vrtić može imati i druga nadzorna, stručna i savjetodavna tijela.

            O potrebi osnivanja tijela iz stavka 1. ovoga članka odluku donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, a uz suglasnost osnivača.

            Odluka Upravnog vijeća donesena u skladu s stavkom 2. ovog članka mora sadržavati odredbe o sastavu, načinu osnivanja, djelokrugu i nadležnosti tih tijela.

 

VII. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 46.

            Dječji vrtić ima sljedeće  opće akte:

            – Statut,

            – Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada,

            – Pravilnik o radu,

            – Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u dječji vrtić,

            – Pravilnik o zaštiti na radu,

            – Pravilnik o zaštiti od požara,

            – Poslovnik o radu Upravnog vijeća,

            – Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća.

            Dječji vrtić može imati i druge opće akte ako je njihovo donošenje potrebno radi izvršenja zakona, podzakonskih akata ili ovoga Statuta.

            Statut i Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u dječji vrtić donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Umaga.

            Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Umaga.

            Ostale opće akte donosi Upravno vijeće, ako zakonom ili ovim Statutom nije propisano da ih donosi  neko drugo tijelo dječjeg vrtića.

            Izmjene i dopune općih akata vrše se na način i u postupku predviđenom za njihovo donošenje.

 

Članak 47.

            Odredbe općih akata, kojima se uređuje rad dječjeg vrtića u obavljanju djelatnosti kao javne službe, moraju biti na pogodan način dostupne javnosti.

            Opći akti dječjeg vrtića stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

            Opći akti dječjeg vrtića objavljuju se isticanjem na oglasnoj ploči dječjeg vrtića. Opći akti objavljuju se i u službenim glasilima, ako je takvo objavljivanje propisima predviđeno.

 

VIII. IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE

         OBVEZE

 

Članak 48.

            Imovinu dječjeg vrtića čine stvari, prava i novac.

            Dječji vrtić stječe imovinu ulaganjima i transferima osnivača, prihodima svog redovnog poslovanja, donacijama, te iz drugih izvora predviđenih zakonom i drugim propisima.

 

Članak 49.

            Osnivač osigurava sredstva za rad i sve druge potrebne uvjete za kontinuirano i stabilno provođenje programa rada predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

 

Članak 50.

            Dječji vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja korisnika-usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje osnivač osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.                 

            Prihode koje dječji vrtić ostvari u obavljanju svoje djelatnosti upotrebljavaju se isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i ovom Statutu.

 

Članak 51.

Dječji vrtić može steći, otuđiti, opteretiti ili zakupiti nekretninu sukladno odredbi članka 29. stavak 1. točka 3. ovog Statuta.

            Za stjecanje, otuđivanje ili opterećivanje pokretnih stvari, čija vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kn ( slovima: dvjestotisuća kuna ), primjenjuje se isti postupak kao i za nekretnine.

            Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača sklopiti ugovor o zajmu ( bilo kao zajmodavatelj, bilo kao zajmoprimatelj ), za zajmove u većem iznosu od 200.000,00 kn            ( slovima: dvjestotisuća kuna ).

 1. JAVNOST RADA

 

Članak 52.

            Rad dječjeg vrtića je javan.

            Dječji vrtić je dužan odmah ili iznimno u primjerenom roku, na zahtjev zainteresiranih pravnih ili fizičkih osoba, dati obavjesti o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

Članak 53.

            Dječji vrtić je dužan na zahtjev sredstava javnog priopćavanja, u razumnom roku, dati obavjesti o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.

            Kad dječji vrtić održava znanstvena, stručna i druga savjetovanja o pitanjima za koje je zainteresirana javnost, obvezan je o tome obavjestiti sredstva javnog priopćavanja i omogućiti im nazočnost na skupovima.

 

Članak 54.

            Obavjesti i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja, fizičkim i pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik dječjeg vrtića kojeg on ovlasti.

            Dječji vrtić će uskratiti davanje obavijesti, odnosno uvid u dokumentaciju, ako su one zakonom ovim Statutom ili drugim propisom određene kao službena, poslovna ili druga tajna, kao i ukoliko se te obavijesti odnose na osobne podatke fizičkih osoba.

 

Članak 55.

            Poslovnom tajnom smatraju se: dokumenti koje Upravno vijeće i ravnatelj proglase poslovnom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći dječjem vrtiću  i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima dječjeg vrtića i osnivača.

 

Članak 56.

            Podatke i dokumente koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici dječjeg vrtića bez obzira na koji način za njih saznali.

            Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u dječjem vrtiću.

 

Članak 57.

            Podaci i dokumenti koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti tijelima ovlaštenim zakonom, kao i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

 

Članak 58.

            Profesionalnom tajnom se smatra sve što radnici dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima ili skrbnicima.

 

Članak 59.

            Upravno vijeće i ravnatelj nadziru čuvanje poslovne i profesionalne tajne.

            Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne može biti, ovisno o težini posljedica koje su nastupile, razlogom za otkaz ugovora o radu, imovinsku, kaznenu i drugu odgovornost.

 

 1. NADZOR NAD RADOM DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 60.

            Nadzor nad radom dječjeg vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

            Osim ovlaštenih organa i tijela iz stavka 1. ovog članka nadzor nad radom i poslovanjem dječjeg vrtića provodi i Upravno vijeće sukladno svojim ovlastima, kao i tijela i osobe koje za to ovlasti osnivač.

            Upravno vijeće, ravnatelj i drugi radnici dječjeg vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

 

 1. RADNI ODNOSI

 

Članak 61.

            Sukladno općim propisima o radu, Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja i kolektivnim ugovorima, dječji vrtić donosi potrebne opće akte o uređenju radnih odnosa.

 

XII. SINDIKALNO ORGANIZIRANJE

 

Članak 62.

            Sindikalno organiziranje je u dječjem vrtiću slobodno.

            Dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika i sindikalne podružnice, te ostvarivanje njihovih prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

            Štrajk se u dječjem vrtiću može organizirati samo pod uvjetima propisanim zakonom i kolektivnim ugovorom.

            Za slučaj štrajka Upravno vijeće, ravnatelj i štrajkaški odbor dužni su osigurati odgovarajuću njegu, prehranu, zdravstvenu zaštitu, kao i drugu skrb o djeci koja za vrijeme štrajka pohađaju programe vrtića.

 

Članak 63.

            Sindikalna podružnica i sindikalni povjerenik mogu podnositi Upravnom vijeću i ravnatelju prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava radnika i zaštite tih prava.

            Upravno vijeće i ravnatelj su dužni očitovati se o podnescima sindikalnog povjerenika i sindikalne podružnice i izvjestiti ih o svom stajalištu, te poduzimati druge mjere sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

 

Članak 64.

            Kad Upravno vijeće odlučuje o ostvarivanju prava radnika i njihovih zahtjeva, poziva na sjednicu ovlaštenog predstavnika sindikata, koji ima pravo iznositi stajališta te predlagati odluke i zaključke radi zaštite člana sindikata.

 

Članak 65.

            Ukoliko u dječjem vrtiću bude utemeljeno radničko vijeće na međusobne odnose tijela upravljanja i radničkog vijeća neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o radu i kolektivnog ugovora koje reguliraju te odnose.

 

XIII. ZAŠTITA  OKOLIŠA

 

Članak 66.

            Radnici dječjeg vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova poduzimaju mjere zaštite i unapređenja okoliša.

            Svaki radnik je dužan upozoriti Upravno vijeće i ravnatelja o djelatnostima koje ugrožavaju okoliš.

            Radnik može odbiti izvršenje poslova ili radnje kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

            Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini povredu radne discipline

 

Članak 67.

            Dječji vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnoga programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede očuvanja i zaštite čovjekova okoliša. 

 

Članak 68.

            Dječji vrtić samostalno ili skupa s roditeljima, odnosno skrbnicima djece, tijelima državne uprave i tijelima osnivača, te drugim subjektima djeluje u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša dječjeg vrtića.

            Program rada dječjeg vrtića o provedbi zaštite okoliša sastavni je dio godišnjeg programa rada.

 

XIV.  SURADNJA  S  RODITELJIMA  I  SKRBNICIMA DJECE

 

Članak 69.

            U cilju što uspješnijeg ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci, dječji vrtić surađuje s roditeljima i skrbnicima djece.

            Suradnja dječjeg vrtića s roditeljima i skrbnicima djece ostvaruje se putem pojedinačnih razgovora, roditeljskih sastanaka, organiziranjem dječjih radionica u kojima sudjeluju roditelji i na druge načine.

 

Članak 70.

            Roditelji i skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazivati se na roditeljske sastanke, pozive odgojitelja i dječjeg vrtića i surađivati sa radnicima vrtića koji ostvaruju programe dječjeg vrtića.

 

Članak 71.

            Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili skrbnika djece, te suradnja između roditelja ili skrbnika i dječjeg vrtića, međusobna prava i obveze, pobliže se uređuju Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u dječji vrtić i međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

 

 1. DOKUMENTACIJA DJEČJEG  VRTIĆA

 

Članak 72.

            Dječji vrtić vodi zakonom i drugim propisima utvrđenu pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.

 

Članak 73.

            U dječjem vrtiću vodi se administrativna, računovodstvena, knjigovodstvena i financijska dokumentacija u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

XVI.  PRESTANAK  RADA DJEČJEG  VRTIĆA

 

Članak 74.

            Dječji vrtić može prestati s radom u slučajevima i način utvrđenim zakonom.

            Odlukom o prestanku rada dječjeg vrtića određuje se rok i način prestanka njegova rada, te uređuje način raspoređivanja djece, koja su pohađala dječji vrtić, u druge odgovarajuće ustanove.

 

XVII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 75.

            Dječji vrtić je dužan uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Statuta u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Članak 76.

            Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

 

Članak 77.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag, broj 433/94. od 14.09.1994. godine.

 

 

KLASA: 601-07/18-01/04

URBROJ: 2105/05-14-01-19-4

 

Umag, 11. ožujka 2019.

 

 

 

                                                                           PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                                               Slavica renko