Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (”Narodne novine”, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju     (”Narodne novine”, br. 10/97,107/07 i 94/13), a nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Umaga (Odluka Gradskog vijeća Grada Umaga o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago, Klasa: 012-03/18-01/04, Urbroj: 2105/05-01/01-18-14 od 19. studenoga 2018. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag na sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine, d o n o s i

 

 

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta

Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag

 

 

Članak 1.

U Statutu Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag od 30. ožujka 1998. godine, Statutarnoj odluci o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 2. svibnja 2005. godine, Statutarnoj odluci o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 10. prosinca 2013. godine, Statutarnoj odluci o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 25. veljače 2015. godine i Statutarnoj odlucio izmjeni Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 12. studenoga 2015. godine (u daljnjem tekstu: Statut) članak 8. mijenja se i glasi:

“Članak 8.

Naziv dječjeg vrtića je: Dječji vrtić i jaslice Duga UmagScuola materna e asilo nido Arcobaleno Umago.

Sjedište dječjeg vrtića je u Umagu, Labinska ulica 3.

Dječji vrtić je jedinstvena javna ustanova u čijem sastavu djeluju područni odjeli. Područni odjeli su objekti u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja, istima se upravlja iz sjedišta dječjeg vrtića, nemaju svoje organe upravljanja i ne sudjeluju u pravnom prometu.

Područni odjeli djeluju pod nazivom dječjeg vrtića i svojim nazivom, koji glasi:

– Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag – Centralni vrtić “Radost” Umag, Labinska ulica 3;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Asilo centrale “Gioia” Umago, Via Albona 3;

– Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag – Područni odjel “Duga” Umag, Školska ulica 12;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Sezione periferica “Arcobaleno” Umago,     Via della scuola 12;

– Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag – Područni odjel “Petar Pan” Umag, Žrtava fašizma 7A;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Sezione periferica “Peter Pan” Umago, Vittime del fascismo 7A;

– Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag – Područni odjel “Mali princ” Umag, Ernesta Miloša 22;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Sezione periferica “Il piccolo principe”, Via Ernest Miloš 22;

– Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag – Područni odjel “Vjeverice” Umag, Istarska ulica 2, Bašanija;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Sezione periferica “Gli scoiattioli” Umago, Via dell’ istria 2, Bassania;

– Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag – Područni odjel “Pčelice” Umag, Umaška 14, Petrovija;

Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago – Sezione periferica “L’ape” Umago, Via Umago 14, Petrovia;

– Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag  –  Područni odjel ”Bambi” Umag,  Savudrijska ulica 2,

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago – Sezione periferica ”Bambi” Umago, Via Salvore 2.”

 

Članak 2.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

“Pečat iz stavka 3. članka 11. rabi se za redovito administrativno-financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježje akata iz stavka 1. ovog članka.”

 

 

Članak 3.

U članku 15. stavak 1. riječi “stavka 14.” zamjenjuju se s riječima “članka 14.a”.

 

Članak 4.

U članku 28. stavak 2.  i 3. mijenjaju se i glase:

 

“Svog predstavnika u Upravnom vijeću roditelji biraju na sastanku koji se održava u prostorijama Dječjeg vrtića. Pravo glasa ima po jedan roditelj ili skrbnik svakog od djeteta korisnika usluga.  Svaki roditelj s pravom glasa ima pravo predložiti kandidata za člana Upravnog vijeća. Izabran je onaj kandidat koji je tajnim glasovanjem dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, pristupa se drugom krugu glasovanja između kandidata s istim brojem glasova. Ukoliko ni u drugom krugu ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova ili iz bilo kojeg razloga na  sastanku ne bude izabran predstavnik roditelja u Upravnom vijeću, ravnatelj će sazvati novi sastanak sve dok  predstavnik roditelja u Upravnom vijeću ne bude izabran.

Sastanak roditelja saziva ravnatelj. Poziv za sastanak objavljuje se na oglasnim pločama odgojnih skupina i oglasnim pločama Dječjeg vrtića najkasnije  30 dana prije isteka mandata Upravnom vijeću. ”

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

 

KLASA: 601-07/18-01/04

URBROJ: 2105/05-14-01-19-3

Umag, 11. ožujka 2019.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Slavica Renko

 

 

 

 

Ova Statutarna odluka objavljena je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag dana  12. ožujka 2019. godine, a stupila je na snagu dana  20. ožujka 2019. godine.

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović