Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta odgojitelja (m/ž)   1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u…

Izmjene i dopune plana nabave za 2017.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 120/16),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2017. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine donosi   IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU     Članak 1.   U Tablicu u članku…

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Školska ulica 12 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel/fax: ( 052 )  741 718, 742 924, 720 153 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/17-01/20 URBROJ: 2105/05-14-02-17-20 Umag, 4. listopada 2017.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…

POUN usvojen 30.08.2017.

Na temelju članka 46. stavak 4. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13 ), a nakon prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Umaga (Zaključak Gradonačelnika Grada Umaga Klasa: 601-01/17-01/09 , Urbroj: 2105/05-02-17-3 od 09. lipnja 2017. godine) Upravno…