Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag/Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago raspisuje   NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta odgojitelja (m/ž)   1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u…

Izmjene i dopune plana nabave za 2017.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 120/16),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2017. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine donosi   IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU     Članak 1.   U Tablicu u članku…

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Školska ulica 12 – 52470 Umag ( Umago ), p.p. 1 tel/fax: ( 052 )  741 718, 742 924, 720 153 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr KLASA:112-01/17-01/20 URBROJ: 2105/05-14-02-17-20 Umag, 4. listopada 2017.   Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (…

Popis gospodarskih subjekata sa kojima DVJ D”Duga” Umag ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje se Popis gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi   Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj…

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave – ustanove

Temeljem članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag, na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2017. godine donosi     PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE       I OPĆE ODREDBE  …