Izmjene i dopune plana nabave za 2017.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 120/16),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2017. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine donosi   IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU     Članak 1.   U Tablicu u članku…